informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Historicky první sinus-lift pøi použití Nanoimplant® fixtury

  Vloženo: 05.04.2013 16:29

 

Téma:
MUDr. Ivan Martin

Historicky první sinus-lift pøi použití Nanoimplant® fixtury

Systém Nanoimplant® od samého zaèátku byl koncipován pro sinus-lift jako kontraindikovaný. To souviselo z velké části s jeho jednodobou, jednofázovou koncepcí. Když se dostavila dvoudobá varianta, podstatná část kontraindikací byla bezpøedmìtná. 

SinusLift1

Na obr. 1. je výchozí stav – RVG s møížkou, která slouží ke kalibraci snímku a umožňuje relativnì pøené mìøení vzdáleností. Kvantita kosti v oblasti 24,25 je vpravdì neutìšená. RVG s møížkou s rastrem 1mm názornì dokládá objem kostní hmoty. Nicménì bylo nutno implantovat do krajiny cca 24,25. Bylo rozhodnuto použít dvoudobou fixturu Nanoimplant® , která má prùmìr 2,4mm se souèasným sinus-liftem za pomoci systému CAS-KIT®. Tento propracovaný systém umožňuje vyplnìním prostoru mezi kostí a sliznicí dutiny antra „fyziologickým“ roztokem perfektní kontrolu neporušenosti schneideriánské membrány.

Nicménì vzhledem k extrémì malému prùmìru fixtury byl použit pouze pilotní vrták a nemohly být použity nástroje k odlouèení sliznice antra od kosti. K tomu sloužil pouze tlak použitého roztoku NaCl. Na obr.2 je stav po provedeném sinus-liftu ètyøi mìsíce po výkonu. Je samozøejmé, že pøi tak extrémì tenké fixtuøe a úzkém alveolárním høebeni nebylo možno rozprostøít augmentaèní materiál do prostoru, který by byl pro následné zavedení fixtury optimální.

SinusLift2

Nicménì implantát je ve funkci, v souèasnosti zatížen korunkou, kterou považujeme za dlouhodobé provizorium a subjektivnì i objektivnì je zcela v poøádku.

Je zøejmé, že bez CAS-KIT® systému bychom byli nuceni použít fixturu cca o 1­­/3 kratší, což by vedlo jednoznaènì ke zpochybnìní prognózy tohoto zpùsobu sanace.

MUDr. Ivan Martin – Sokolov

Poznámka:

Další informace o systému CAS Kit získáte:

v sekci „Novinky v implantologii“ – CAS Kit

Odborné poradenství:

Dentamed

MUDr. Kateøina Babièová, tel.: 725 644 701

e-mail: katerina.babicova@dentamed.cz

www.dentamed.cz, www.osstem.cz

 

Link: www.dentamed.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent