informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Systematické vzdělávání
 
 Perio-implant Currculum ČSI - BASIC III/Advanced II
3 úrovně vzdělávacích programù

 Přednášející: Špičkový zahraniční přednášející
 Pro ZL

Termín: 28.04.2023 15:00 - 06.04.2024 17:00

 Místo konání: ČR, HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

bodové ohodnocení:Cena: 0,- Kč

Téma:
3 úrovně vzdělávacích programù
Náplň:

Perio-Implant Curriculum ČSI a An-Institut für Zahnärztliche Implantologie

   („An-Institut für Fortbildung in Zahnärztlicher Implantologie und Zahnmedizin“ an der DTMD University Luxemburg)

 

Základní studium - BASIC

1. Úvod do implantologie – implantologická propedeutika

Program:

1.den

- Historie implantologie, aktuální stav, možnosti `
- Anatomie čelistí – jejich význam pro implantologii
- Specifická anamnéza, předpoklady pro implantaci, úspìšnost, rizika, pohovor s pacientem, interdisciplinární spolupráce
- Diagnostika, základy plánování, potřebný počet implantátů, mechanické a biologické aspekty, design implantátů, implantační systémy, instrumentárium – charakteristika, přednosti a nedostatky
- Indikace a kontraindikace
- Ošetøování rizikových pacientů v implantologii – bisfosfonátová osteonkróza, systémová onemocnění, onkologičtí pacienti…
- Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky 

Praktická cvičení - na modelech, zvíøecích preparátech
  - rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely…

2.den

- Hygienický koncept implantologické praxe - vyhlášky
- Dentální hygiena – příprava pacienta před implantací, hygienická péče po operaci, péče dentální hygienistky po protetickém ošetření – základy Recallu
- Význam správně vedené dokumentace, informovaný souhlas pacienta, soudní aspekty
- Základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
- Chirurgická propedeutika – základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
- Základní chirurgické instrumentarium, rozšíøené chirurgické instumentárium, přístrojové vybavení implantologické praxe
- Význam asistence v implantologii
- Základy vedení øezu, šicí materiál a šicí techniky 
- Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky
- LIVE OP – implantace Lasak 

Praktická cvičení - na modelech, zvíøecích preparátech
                        - rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely… 

Trvání: 2 dny (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
1. den – Prof. MUDr. A. Šimùnek, CSc., MUDr. D. Kopecká, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
2. den – Prof. MUDr. T. Németh, DrSc. (LF UK Praha), Doc. MUDr. E. Gojišová (LF UK Praha), MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)

Termín: 28.4. – 29.4.2023

 

2. Jednotlivý implantát - integrace implantologie do praxe

Program:

1.den

- Problematika jednoduché implantace jednotlivých implantátů
- Diagnostika, plánování pozice jednotlivých implantátů
- Vedení øezu u implantace jednoho implantátu
- Implantace z časového hlediska
- Augmentace u jednotlivého implantátu bone splitting, bone spreading a bone condensing 
- Provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu

2. den

- Praktický průběh implantace, organizace praxe před a po implantaci
- Okamžitá implantace v estetické zóně
- Estetické aspekty měkkých tkání u jednoho implantátu – provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu
- Základy Recallu a DH u jednotlivého implantátu
- Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

LIVE OP - ukázka naplánování a vlastní jednoduché implantace

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng (privátní praxe Starnberg)

Termín: 26.5. – 27.5.2023

 

3. Úvod a základy parodontologie, ATB a anestézie

Program:

1.den

- Anestezie v implantologii
- ATB v implantologii 
- Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky 

2.den

- Anatomie, struktura a biologie parodontu
- Etiologie, patologie a epidemiologie onemocnění parodontu 
- Imunologické, genetické a mikrobiologické aspekty onemocnění parodontu 
- Diagnostika, klasifikace onemocnění parodontu
- Souvislosti mezi onemocněním parodontu a celkovými onemocněními
- Základní koncepty ošetøování onemocnění parodontu
- Problematika paro vs. endo vs. implatologie
- Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky 

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
MUDr. V. Šèigel, Ph.D., MBA (privátní praxe Praha)

Termín: 15.9. – 16.9.2023

 

4. RTG - diagnostika a základy plánování, principy pasivní a aktivní navigace

Program:

1.den

- Základy rtg technik v implantologii – přehled a indikace 
- Úvod do CT technologií v implantologii a Computer Aided Surgery
- Teoretické základy digitální CB CT
- Plánování v implantologii – mìøení vzdáleností, úhlů, denzity kosti, orientační plánování pozic implantátů 

LIVE OP

Praktická cvičení – zhotovení CB CT scanu, vyhodnocení a typy zobrazení 

2.den

- Základy a principy Computer Guided Surgery
- Plánovací softwary, software s možností plánování a výroby OP šablon
- Základy "øízené - guided" a "navigované – navigated" implantace
- Plánování přesných pozic implantátů, plánování a zhotovení OP šablon 

Live OP

Praktická cvičení – pasivní a aktivní navigace 

Trvání: 2 dny (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 10.11. – 11.11. 2023

  

6. Management měkkých tkání, parodontologické aspekty a základy nechirurgické (konzervativní) léčby

Program:

- Základy managementu měkkých tkání v implantologii a parodontologické aspekty v implantologii
- Principy a průběh hojení měkkých tkání
- Vztah mezi plánováním implantátů a estetikou (prùmìr implantátu, pozice implantátu, biologická šíøe, gingivální biotyp a genotyp)
- Obnažení implantátu, vhojovací váleèky tvarovaèe gingivy, individuální vhojovací váleèky, abutmenty a individuální abutmenty
- Preventivní opatøení pro udržení měkkých a tvrdých tkání
- Současné koncepty a možnosti konzervativní (nechirurgické) léčby parodontu
- Medikamentózní léčba
- Význam a vedení Recallu u pacientů s onemocněním parodontu

LIVE OP

Praktická cvičení – obnažení implantátu, zavedení vhojovacích váleèkù….Rolllappentechnika, Mini-Rolllapentechnika…

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut (Univerzita Freiburg)

Termín: 24.11. – 25.11.2023


6. Základy augmentace tvrdých tkání

Program:

- Význam tvrdých tkání v implantologii
- Principy osseointegrace a hojení kostí 
- Pøíèiny nedostatku tvrdých tkání
- Implantace a augmentace z časového hlediska
- Augmentační materiály
- Augmentační metody a postupy
- Jednoduché augmentace            

LIVE OP

Praktická cvičení - Socket preservation, ridge preservation, bone condensing, bone spreading

Trvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Dr. Rainer Hassenpflug  (privátní praxe Limburg)
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 19.1. – 20.1.2024

  

7. Základy implantologické protetiky 

Program:

- Základní principy protetického ošetření na implantáty 
- Typy náhrad nesených implantáty – fixní náhrady (cementované, šroubované) hybridní náhrady
- Provizorní náhrady na implantátech
- Definitivní náhrady na implantátech
- Metody otiskování v implantologii
- Zhotovení modelù a laboratorní postupy zhotovení náhrad nesených implantáty

LIVE OP

Praktická cvičení na modelech:
- otiskování otevøenou metodou, uzavøenou metodou


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Dr. Taskin Tuna 
(Univerzita Aachen)

Termín: 16.2. – 17.2.2024

 

8. Základy parodontální chirurgie 

Program:

- Indikace a OP techniky v parodontologii
- Typy lalokù a lalokové techniky
- Èástečně mobilizovaný mukoperiostální lalok
- Plně mobilizovaný mukoperiostální lalok
- Gingivektomie, gingivoplastika
- Kostní chirurgie v parodontologii
- Apikálně posunutý lalok
- Klínovité defekty, tuber plastiky
- Náhradní materiály měkkých tkání

LIVE OP

Praktická cvičení – lalokové techniky na zvíøecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 5.4.- 6.4.2024

 

Závěrečný pohovor s certifikací

 __________________________________________________                                

Nástavbové studium – Advanced

1. Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie

Program:

- Furkace - ošetření furkací a regenerativní terapie
- Diagnóza a prognózy ošetření
- Indikace a kontraindikace, plastika furkací, premolarizace, hemiextrakce
- GTR pomocí resorbovatelných a neresorbovatelných membrán, „tekuté membrány“
- BMP – proteiny a rùstové faktory (GF)
- Recesy - ošetření paro-recesù, etiologie, patogeneze, diagnostika, klasifikace
- Indikace a kontraindikace krytí recesù
- Krytí recesù posunutým lalokem a subepiteliálním pojivovým transplantátem
- Excize retních uzdièek a tváøových vazù
- Speciální aspekty následné péče
- Ošetření a řešení komplikací

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech 

Trvání: 1,5 dne (So 12:00-16:00 hod., Ne 8:00-16:30 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 28.10. – 29.10.2023 

 

2. Implantologická protetika II

Program:
- Koncept: stanovení individuálního plánu ošetření u pacienta
- Estetické aspekty implantační protetiky
- Otiskovací techniky – od intraoperativních otiskù po individualizované otiskovací pilíøe
- Dùležitost vysoce kvalitních provizorních náhrad, vytvoření optimálního Emergence Profile
- CAD/CAM technologií zhotovené abutmenty a suprastruktury
- Přehled aktuálních vysoce kvalitních keramik a kompozi
- Design keramických konstrukcí – chipping - problém
- Komplexní péče o pacienty
- Ošetření bezzubé čelisti
- Podrobné postupy z pohledu zubaře a zubního technika (tømeny, kulové attachementy, teleskopy..)
- Protetické komplikace - jejich prevence, zmírnění, eliminace a řešení 

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Stephan Wolfart (Univerzita Aachen)

Termín: 3.11. – 4.11.2023   

 

3. Komplikace implantologického ošetření a mukogingivální a paro-chirurgie

Program:

- Mucositis a periimplantitis
- Ostatní možné komplikace implantologického ošetření
- Chirurgická terapie periimplantitis
- Léèba komplikací v paro-chirurgii
- Základy paro-ošetření u implantátů
- Moderní parodontologie v praxi:
       -  moderní diagnostika
       -  ošetøování (ATB, probiotika…)
       -  mikrochirurgický koncept ošetření
       -  následná péče
LIVE OP

Praktická cvičení: na modelech a zvíøecích preparátech 

Trvání: 2 dny (So 9:00-17:00 hod., Ne 9:00-12:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 8.12. – 9.12.2023

 

4. Augmentace II

Program:

- Problematika augmentace měkkých a tvrdých tkání
- Sinus Lift
- Rozsáhlé 3D augmentace – materiály, metody, postupy a možnosti

LIVE-OP

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 10:00-18:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein (Univerzita Giessen)
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., MUDr. J. Hrkal, Dr. R. Hassenpflug

Termín: 2.2.– 3.2.2024

 

Závěrečný pohovor s certifikací

 

Online registrace: www.implantologiecsi.cz/registrace/

__________________________________________________ 

Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg 

Počet modulù: 14 

Termín konání: viz info DTMD University Luxemburg

Místo konání: viz info DTMD University Luxemburg

Lektoøi & přednášející: viz info DTMD University Luxemburg

Cena: viz info DTMD University Luxemburg

Ukonèeno akademickým titulem: Master of Science (MSc.)

 

Univerzita DTMD pro digitální technologie v lékařství a zubním lékařství nabízí výhradně postgraduální magisterské kurzy (MSc.) pro licencované lékaøe, zubaře a certifikované lékaøské techniky s prokázanou odbornou praxí a odborností.

Magisterské programy DTMD University jsou přímo zaměřené na aplikace a mají silnou praktickou orientaci. Kromì úspìšné účasti na kurzech musí být napsána závěrečná diplomová práce a obhájena kolektivem.

Master MSc je profesionální akademický titul a opravòuje držitele k výkonu øady konkrétních odborných èinností, jako je jejich vlastní praxe, v oblasti obchodu a vìdy. Kromì toho úspìšně dokonèený master titul (MSc.) umožòuje držiteli pokraèovat v dalším doktorském studiu na DTMD University i na jiných univerzitách.

 

Pro absolventy Basic + Advanced studia jsou spolu s DTMD připraveny výhody v podobì uznání potřebných kreditù v rámci programu Master + cenová zvýhodnění na celý program 

Více informací: www.dtmd.eu/en/master-programmes

Poznámka:

Obecné informace:

Základní studium – Basic

  • 8 dvoudenních (pátek a sobota) kurzù
  • celkem 104 vyuèovacích hodin
  • studijní skupina má max. 13 posluchačù

Navazující studium – Advanced

  • 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy
  • celkem 52 vyuèovacích hodin
  • studijní skupina má max. 13 posluchačù
  • mezinárodně uznávané kredity ECTS pro absolventy

Pro úspìšné ukonèení vzdělávání: 

  • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
  • 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
  • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

Master studium – podléhá podmínkám DTMD Univerzity v Lucembursku

Absolventi studijního programu BASIC + ADVANCED obdrží mezinárodně uznávané kredity ECTS v hodnotì 3-4  modulù z programu Master (M.Sc.) – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg

Online registrace: www.implantologiecsi.cz/registrace/

Více informací: www.dtmd.eu/en/master-programmes 

 

Přihláška ke stažení:
Link:
www.implantologiecsi.cz

ONLINE přihláška - ZDE


Pořadatel:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal 

info@implantologiecsi.cz

www.implantologiecsi.cz

tel.: +420 603 831 535 
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent