informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Nová metoda dosažení lepšího stavu rozhraní mezi kostním štìpem a implantátem

  Vloženo: 01.12.2012 22:49

 

Téma:
George Kotsakis, Srinivas Katta

Nová metoda dosažení lepšího stavu rozhraní mezi kostním štìpem a implantátem
– pro vìtší primární stabilitu za použití fosfosilikátového tmelu s vápníkem
George Kotsakis
Soukromá ordinace, Atény, Øecko
Srinivas Katta
Øeditel sekce dentálních výrobkù, NovaBoneProducts, Alachua, FL

Aloplastické materiály na kostní štìpy byly nedávno vyvinuty tak, aby zubním lékaøùm rozšíøily nabídku augmentaèních materiálù o kostní náhražky v konzistenci tmelu. Tento èlánek pøedstavuje unikátní metodu umístìní kostní náhražky z fosfosilikátového tmelu s vápníkem (FSV tmel) (NovaBoneDentalPutty, NovaBoneProducts, Alachua, FL) do lùžka ihned po extrakci, pøed okamžitým zavedením implantátu. Tato metoda zajišuje vìtší primární stabilitu implantátu a zlepšuje stav rozhraní mezi implantátem a kostním štìpem, což jsou dva základní faktory pro úspìšnou oseointegraci.

Chirurgický zákrok
Po extrakci byla k pøípravì lùžka na umístìní kónického implantátu použita série chirurgických vrtáèkù. Poslední vrtáèek byl ponechán na místì a prostor kolem nìj a stìny lùžka byly vyplnìny tmelem FSV aplikovaným pomocí støíkaèky. Po zhutnìní augmentátu byl poslední vrtáèek z lùžka vyjmut a na jeho místo byl zaveden implantát. Konzistence tmelu FSV a jeho viskozita usnadnily dobrou adaptaci štìpového materiálu ke stìnám lùžka a zabránily jeho zhroucení po vyjmutí posledního vrtáèku. Zhuštìní štìpového tmelu zvyšuje toèivý moment pøi zavádìní implantátu díky pøenosu odporu ze spongiózní kosti pøes štìpový tmel na implantát. Na podporu adaptace mìkkých tkání byl umístìn vhojovací váleèek a gingiva byla stabilizována horizontálním matracovým stehem.

Klinický pøípad 1
Pøed plánovanou extrakcí horního pravého premoláru byla provedena modifikovaná technika  1 „spontánní gingivální augmentace in situ“. Korunka byla rozøezána a zbývající koøen byl odbroušen 2 mm pod okraj gingivy. Vertikální redukce radixu byla opakována za další dva týdny. Ètyøi týdny od prvního chirurgického zákroku bylo množství mìkkých tkání pro zakrytí nezanoøeného implantátu dostateèné a zub byl co možná nejvíce atraumaticky extrahován pomocí speciálnì navržených periotomù a luxátorù.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr1.jpg StomaTeam-5_2012_tmel_obr1c.jpg

Obr. 1: a) Klinický snímek pravého horního premoláru vykazující známky prasklé korunky. b) RTG snímek dotyèného zubu pøed ošetøením. c) Modifikovaná „technika gingivální augmentace in situ“.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr2.jpg

Obr. 2: a) Klinický snímek pravého horního premoláru po dosažení adekvátní augmentace mìkkých tkání. b) Atraumatická extrakce bez vzniku chlopnì (pohled pøes zrcátko). c) Poslední implantologický vrtáèek na místì. d) Tmel FSV vyplnil lùžko kolem posledního vrtáèku a po jeho odstranìní se nezhroutil. e) Je zavádìn kónický implantát s toèivým momentem 45N/cm2. f) Hojení po 3 týdnech

StomaTeam-5_2012_tmel_obra.jpg 
Klinický snímek pøed ošetøením.
Klinický snímek 1 rok po ošetøení. Všimnìte si, že augmentované mìkké tkánì zùstávají stabilní.

Klinický pøípad 2
V tomto pøípadì byl levý dolní molár nejprve ošetøen koøenovými výplnìmi. Koøeny byly oddìleny a poté atraumaticky extrahovány. Poslední vrtáèek použitý k preparaci štoly byl ponechán v lùžku (obr. 3c) a do prostoru kolem vrtáèku a na stìny lùžka byl pomocí kartuše nanesen tmel FSV (obr. 3d). Vrtáèek byl vyjmut (obr. 3e) a do vzniklého prostoru byl zaveden implantát (obr. 3f). Všimnìte si, jak si tmel udržuje svoji stabilitu, aniž by se zhroutil do oblasti preparované štoly. Tmel FSV byl nanesen také nad implantát (obr. 3f), který byl částeènì zanoøený (obr. 3g).

StomaTeam-5_2012_tmel_obr3.jpg

Obr. 3: a) Klinický snímek zlomeného moláru. b) Intaktní lùžko po atraumatické extrakci. c) Vrtáèek ponechaný na místì. d) Tmel FSV nanášený kolem vrtáèku. e) Pohled na štìpový tmel v lùžku po odstranìní vrtáèku. f) Implantát umístìný v lùžku.

Výsledky
Klinicky byly implantáty stabilní a nejevily známky mobility. Na RTG snímku byla trabekulární struktura ve štìpové oblasti nerozeznatelná od pøilehlé kosti. To bylo ovìøeno také výpoètem rozdílu hustoty na obou RTG snímcích – pøed ošetøením a po ošetøení.

Závìr
Popisované nové chirurgické improvizované postupy pomáhají zlepšit schopnosti rozhraní kostního štìpu a implantátu, dosáhnout lepší oseointegrace a zároveò zvýšit stabilitu implantátu již v dobì jeho zavedení.

Diskuze
Improvizovanou techniku, popsanou v tomto èlánku, bylo možné realizovat pøedevším díky viskozitì a vlastnostem pøi použití tmelu FSV. Konzistence tmelu FSV a jeho viskozita usnadòují dobrou adaptaci štìpového materiálu ke stìnám lùžka a zabraòují zhroucení štìpu po vyjmutí posledního vrtáèku. Tmel FSV je tøetí generací syntetických bioaktivních kostních augmentátù. Tento materiál je soudržný a poskytuje na místì defektu adekvátní retenci, a to i v pøípadì výplachu a odsávání. Tmel FSV poskytuje nejen dobrou oporu, ale chemickou interakcí s místními tkánìmi, která vede ke stimulaci a diferenciaci kmenù bunìk s terapeutickým potenciálem, napomáhá také regeneraci kosti. K tomuto unikátnímu fenoménu (osteostimulaci) dochází výhradnì u náhražek na bázi FSV a bylo prokázáno, že je lepší než konvenèní osteokondukce. V nedávné dobì bylo publikováno nìkolik èlánkù zabývajících se úèinností tmelu FSV na regeneraci kosti.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr3gh.jpg

Obr. 3: g) Tmel FSV použitý k zakrytí koronální části implantátu. h) Oblast po sutuøe.

StomaTeam-5_2012_tmel_obrb.jpg

a) RTG snímek pøed extrakcí. b) RTG snímek bezprostøednì po zavedení implantátu. Všimnìte si, jak štìp pøiléhá k implantátu a vyplòuje prostor mezi stìnami alveolární kosti a implantátem, èímž pøenáší odpor ze stìn kosti na povrch implantátu a zvyšuje se tak poèáteèní toèivý moment pøi zavádìní.

Poznámka:

StomaTeam

Èlánek byl publikován v èasopise StomaTeam 5/2012

Informace o pøedplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent