informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Kuøák v péèi dentální hygienistky

  Vloženo: 02.12.2012 11:07

 

Téma:
Andrea Zoulová, DiS.

Kuřák v péči dentální hygienistky
Andrea Zoulová, DiS.

Èeská republika patøí k zemím s pomìrnì vysokým poètem kuøákù, pøièemž tabakismus èi nikotinismus je závislost jako patologický jev ve spoleènosti tolerován. Svìtová zdravotnická organizace (WHO) jej klasifikuje mezi chronická, letální a recidivující onemocnìní.

Kuøáctví pøináší øadù negativních úèinkù na celkové zdraví èlovìka a to vèetnì zmìn na sliznici dutiny ústní. Dentální hygienistka, jako èlen stomatologického týmu, mùže být nápomocna pøi motivaci k nekouøení, pomoci pøi jeho odvykání a podpoøe proti vzniku recidiv.

Nejèastìji prvním místem, kdy se dítì dostane do kontaktu s cigaretou, je rodina. Teprve pozdìji se s cigaretou setkává prostøednictvím vrstevníkù, part. Vìková hranice, kdy dìti nejèastìji zaèínají kouøit, se posunula z 16. až 18. roku na hranici 12 až 15 let. Již v tomto vìku se můžeme setkat s kouøením pravidelným. Nejèastìjším motivem bývá pocit dospìlosti.

V Èeské republice kouøí více než ètvrtina populace. Na následky kouøení roènì umírá zhruba 18.000 osob, z toho 14.000 osob jsou lidé mezi 35 až 69 lety. Kouøení zkracuje život polovinì kuøákù v prùmìru o 15 let. Závislost na tabáku mùže být srovnatelná se závislostí na opiátech napø. heroinu èi stimulaèních drogách napø. kokainu.

Pøibližnì 60 až 70 % kuøákù chce pøestat kouøit, avšak úspìšnost takového kroku bez odborné pomoci je velmi nízká a pohybuje se mezi 3 a 5 %.

Vliv kouøení na celkové zdraví
Tabákové výrobky jsou pøedevším užívány pro své centrálnì stimulaèní vlastnosti. Jejich užívání je však spojeno i s negativním ovlivnìním nìkterých orgánových systémù, napø. imunitního a reprodukèního. Navíc tabákové výrobky pùsobí toxicky na centrální nervový systém a v neposlední øadì nelze opomenout ani jejich kancerogenní úèinek na organismus. Kuřák pøedstavuje riziko nejenom pro sebe samého, ale i pro své okolí, nebo v cigaretì je obsaženo více než 4.000 jedovatých látek, napø. oxidy uhlíku, nitrosamin, nikotin, dehtové látky, kyanidy, dusiènany, amoniak a aceton. Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska lze uvádìt celkovì vyšší nemocnost, zhoršení astmatu, impotenci, neplodnost, dušnost, infarkt myokardu, cévní mozkové pøíhody, karcinom plic a chronickou bronchitidu. Jak již bylo zmínìno výše, je kuøák rizikem pro své okolí nejenom z hlediska sociálnìpatologického (zvýšený výskyt kuøáctví u dìtí kuøákù), ale i zdravotního, kdy u dìtí i partnerù kuøákù je pozorováno zvýšené riziko karcinomu plic a infarktu myokardu, nízká porodní váha dìtí kuøaèek, zvýšení rizika náhlé smrti u novorozencù, zánìty støedního ucha a dýchacích cest i astma u dìtí kuøákù.

Kouøení ovlivòuje pùsobení øady lékù. Z nich je možno jmenovat Beta blokátory používané k léèbì nìkterých typù srdeèních chorob, Benzodiazepiny urèené k léèbì úzkosti, nespavosti, køeèí, abstinenèních pøíznakù, jako premedikace, Opioidy sloužící k léèbì bolesti, proti kašli a Psychofarmaka.

StomaTeam-5_2012_kurak_obr1.jpg

Obr. 1: V cigaretì je obsaženo více než 4.000 jedovatých látek

Vliv kouøení na orální zdraví
Je známo, že kouøení ovlivòuje orální zdraví zvýšením rizika parodontitidy, èastìjším výskytem recesù a krèkových kazù. Patrné jsou i èastìjší neúspìchy pøi léèbì pomocí implantátù. Dochází ke zmìnì v imunitní reakci sliny a tkánì dutiny ústní, k redukci bunìèné vitality a snížené schopnosti fagocytózy, což mùže vést k vìtšímu sklonu k virovým a mykotickým infekcím. Vysušování sliznice díky zvýšené teplotì v dutinì ústní pøi kouøení mùže též napomáhat chorobným zmìnám na sliznici dutiny ústní. V pøípadì sliznice dutiny ústní u kuøáka dochází ke zmìnám v její vaskularizaci. Ve volné a pøipojené gingivì se nachází menší poèet kapilár, které jsou užší a nepravidelných tvarù. Bìhem kouøení dochází ke zvýšenému prùtoku krve v gingivì, zvýšen je krevní tlak i pulz. Dochází ke zmìnám pH v dutinì ústní, zmìnám chuti a èastý bývá foetor ex ore.

Vzhledem k tomu, že léèba u kuøáka mùže mít nìkdy nepředvídatelné výsledky, je nutné brát kouøení v potaz pøi vyšetøení, diagnostické rozvaze, stanovení léèebného plánu a odhadu prognózy léèby.

Dìlení kuøákù
Z pohledu orálního zdraví je možno kuøáky dìlit dle poètu vykouøených cigaret za den na silný, slabý a døívìjší. Uvádí se, že pùsobení kouøení na parodont je závislé na množství vykouøených cigaret za den a roky.

Složení plaku
Skladba plaku se u gingivitidy mezi kuøáky a nekuøáky zásadním zpùsobem neliší, avšak subgingivální mikroflóra u parodontitidy je kouøením ovlivòována. Kouøení tak usnadòuje rozvoj specifické populace parodontálních patogenù.

StomaTeam-5_2012_kurak_obr2.jpg StomaTeam-5_2012_kurak_obr3.jpg StomaTeam-5_2012_kurak_obr4.jpg

Obr. 2: Zubní plak u kuøáka, Obr. 3 a 4: Gingivitida u kuøáka

Odlišnosti klinického obrazu gingivitidy u kuøáka
Krvácení dásní je nižší v dùsledku vazokonstrikce nikotinem, tím jsou maskovány symptomy gingivitidy, což z pohledu dentální hygienistky je významné pøi vyšetøení krvácivosti dásnì. Pøi observaci nacházíme zánìtlivé známky nižší bez závislosti na množství plaku, které by dentální hygienistka též mìla brát v úvahu pøi vyšetøení. Èasté je zvýšené množství zubního kamene.

StomaTeam-5_2012_kurak_obr5.jpg StomaTeam-5_2012_kurak_obr6.jpg

Obr. 5: Gingivitida a zvýšené množství zubního kamene u kuøáka, Obr. 6: Zvýšené množství zubního kamene u kuøáka

Parodontitida u kuøáka
Kuřák je ohrožen 2 až 3krát vìtším rizikem parodontitidy než nekuøák, progrese onemocnìní mùže být až dvojnásobnì rychlejší. Též ztráta attachementu a vznik recesù mùže být rychlejší a výraznìjší. Trvalá subgingivální infekce (Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis) znesnadòuje hojení parodontálních lézí.

StomaTeam-5_2012_kurak_obr7.jpg StomaTeam-5_2012_kurak_obr8.jpg

Obr. 7 a 8: Parodontitida u kuøáka

Implantát u kuøáka
Již pøi plánování léèby pomocí implantátù je potøeba kuøáctví brát v potaz, nebo ovlivòuje jejich osseointegraci. Snižuje úspìšnost øízené tkáòové regenerace a má negativní vliv na životnost implantátù. Nedostateèná orální hygiena ve spojení s kouøením znaènì ovlivòuje ztrátu kosti v okolí implantátù. Role dentální hygienistky v boji proti kuøáctví již pøi plánování terapie pomocí implantátù, zrovna tak jako pøi následné péči po jejich zavedení je velice pøínosná.

Prekancerózy a rakovinné bujení
Leukoplakie a erytroplakie jsou èastými prekancerózami vyskytujícími se u kuøákù. Ukonèení kouøení mùže tyto skvrny redukovat. Další z benigních lézí je Kuøácká leukokeratóza (zvláštì u kuøákù dýmek). Vyznaèuje se bìlavým zabarvením v oblasti tvrdého i mìkkého patra, na kterých jsou patrné prominující èervené body. Jedná se o reakci ústí slinných žlázek, které byly dlouhodobì chemicky a termicky iritovány. Léèebné opatøení je eliminace nebo alespoò redukce kouøení. Dùležité jsou opakované kontroly vzhledu lézí jak u preventivních prohlídek provádìných stomatologem, tak i u recallù vedených dentální hygienistkou. Pøi náhlých zmìnách jako je ulcerace, citlivost, bolestivost, zarudnutí nebo pøi výskytu pøidružených lézí by mìla dentální hygienistka odeslat pacienta k ošetøujícímu stomatologovi k vyšetøení, popø. na odborné pracovištì specializující se na diagnostiku a léèbu sliznièních lézí. Orální nádorové bujení je èasto spojováno s abuzem alkoholu, kdy alkohol svými chemickými látkami v kombinaci s kouøením èiní sliznici vnímavìjší k nádorovému bujení. Nádorovému bujení nemusí pøedcházet premaligní stadium. Prognóza nebývá zpravidla dobrá, léèba zanechává funkèní i kosmetické následky.

StomaTeam-5_2012_kurak_obr9.jpg

Obr. 9: Recesus gingivalis u kuøáka

Úloha dentální hygienistky pøi odvykání kouøení
Prevence a pomoc pøi odvykání kouøení by mìla být integrována do stomatologické péèe. Pro dentální tým to znamená dlouhotrvající úsilí, pro pacienta možné vyšší finanèní náklady spojené s èastìjšími a èasovì nároènìjšími recally oproti „recallùm bìžným“ zahrnujícími motivaci a monitoring úspìšnosti odvykání kouøení.

Dentální hygienistka jako èlen stomatologického týmu participující na léèbì pacienta by mìla být schopna identifikovat kuøáctví, umìt pacienta motivovat a podpoøit jej na cestì k nekouøení, pùsobit preventivnì.

Souèasnì by mìla zaujímat aktivní roli pøi vyhledávání kuøákù napø. pomocí vstupních dotazníkù, kdy vhodné je již odvykání v èasném stadiu závislosti. Mìla by nabízet pomoc a podporu pøi odvykání kouøení za pomoci rad, letákù a brožur a apelovat na zdraví tìla jako celku.

Motivace k nekouøení dentální hygienistkou
K motivaci lze využít v literatuøe èasto zmiòovanou motivaci pomocí „5R“ z anglického Relevance, Roadblocks, Repetition, Risks, Rewards. Dùležitost neboli Relevance spoèívá ve vyzvání pacienta k vyjádøení, v èem je pro nìj samotného nekouøení dùležité. Motivy mohou být rùznorodé napø. zdravotní pohled, ohled na pracovní skupinu, rodinu, což můžeme dále rozvíjet k prohloubení motivace. Zajímat bychom se mìli u pacienta o pøekážky èili Roadblocks k uskuteènìní abstinence, zmínit techniky, opatøení a prvky léèby, které pomohou blokaci pøekonat. Opakováním – Repetition se pøi každé návštìvì snažíme o stálé pøipomínání nekouøení. Spoleènì s pacientem můžeme jmenovat rizika – Risks, èi negativní následky kouøení a nakonec i odmìny – Rewards, které se pacientovi pøi nekouøení dostanou ve formì napø. lepšího zdraví, lepšího vnímání chuti, zlepšení èichu, z pohledu finanèních úspor. Nekouøení mùže být dobrým pøíkladem dìtem. Dalším pohledem mùže být ohleduplnost k okolí, lepší tìlesný pocit, vyšší úspìšnost pøi léèbì parodontitidy.

Pro orientaci ve schématu vedení pomoci s odvykáním kouøení je možno využít „Metodu 5P“ tzn.“ptát se“ na kuøácký návyk pøi každé návštìvì, „poradit“ – jasnì doporuèit pøestat kouøit, „posoudit“ ochotu pøestat kouøit, „pomoci“ s odvykáním kouøení a nakonec „plánovat kontroly“ ke zvyšování motivace èi monitoring odvykání.

Diagnostika závislosti
Setkáme-li se s pacientem, který je ochoten pøestat kouøit je vhodná orientaèní diagnostika otázkou: „Jak brzo po probuzení máte potøebu si cigaretu zapálit?“ Odpovìï: „Do hodiny.“ znaèí již jistou závislost. K diagnostice můžeme též použít tzv. Fagerströmùv test závislosti na nikotinu. Poloèas rozpadu nikotinu trvá pøibližnì 2 hodiny, z toho vyplývá, že kuøák závislý na nikotinu kouøí dennì 10 a více cigaret.

Abstinenèní pøíznaky
Pøi odvykání kouøení se setkáváme s abstinenèními pøíznaky, jakými jsou napø. touha kouøit, špatná nálada, deprese, poruchy spánku, úzkost, poruchy koncentrace a zvýšená chu k jídlu. Tyto pøíznaky souvisí se skuteèností, že závislost jako taková má nìkolik složek a to: složku psychosociální, behaviorální, tj. spojení kouøení s urèitými podnìty a v neposlední øadì složku biologickou, kdy je na nikotinu závislých až 70 % kuøákù tabáku. Behaviorální a psychosociální složka se mùže u všech pacientù v rùzné míøe prolínat.

Možná doporuèení dentální hygienistkou
Dentální hygienistka by mìla mít pøedstavu o možnostech, které jsou volnì dostupné pro pomoc pacientovi pøi odvykání kouøení. Mìla by umìt upozornit na situace, které jsou pro odvykajícího kuøáka rizikové. Jsou to pøedevším situace, kdy pacient vždy kouøil èi kdy kouøil spolu s nìjakou jinou èinností. Významnou roli hraje situace, kdy pacient kouøí pro relaxaci.

Doporuèuje se místo cigarety napø. vypít sklenici vody, sníst ovoce, èistit si zuby, omezit chození do zakouøených prostor, výraznì omezit alkohol a zvolit náhradní øešení pro relaxaci.

Dentální hygienistka mùže pacientovi doporuèit náhradní terapii nikotinem (NTN), která je volnì prodejná a je považována za lepší alternativu než nikotin z cigaret (cigareta obsahuje navíc nìkolik tisíc dalších chemikálií).

Úskalí NTN pøi odvykání kouøení spoèívá pøedevším ve správném dávkování, nebo èasto dochází k poddávkování a tím k selhání úèinné pomoci pacientovi. Pøi stanovení dávky NTN by mìlo být bráno v potaz, že pøi jedné cigaretì dochází ke vstøebání 1až 3 mg nikotinu bez ohledu na údaj na obalu. Dále by mìlo být zohlednìno množství vstøebání nikotinu z NTN. Udává se, že z orální formy se vstøebá polovina z udaného množství na obalu, u inhalátoru se vstøebá pìtina udaného množství a u náplasti se vstøebá témìø celé udané množství. Produkty náhradní terapie nikotinem jsou k dostání ve formì žvýkaèky (2 až 4 mg), která umožňuje vnímat „peaky“, stejnì tak jako inhalátor (10 mg) a sublinguální tableta (2 mg). Náhradní terapie nikotinem ve formì náplasti (5, 10, 15 mg/16 h nebo 7, 14 a 21 mg/24 hodin) umožňuje kontinuální a pomalejší uvolòování nikotinu. Mezi nejznámìjší zástupce na našem trhu patøí: Nicorette (výrobce Mc Neil, Helsingborg, Sweden), Niquitin (výrobce Cardinal Health UK 417 Ltd., Corby, Velká Británie). Elektronické cigarety s uvolòováním nikotinu jsou stále diskutovány, nebo chybí pøesná kontrola dávkování, což èasto vede k nadužívání a k náhlým zdravotním potížím uživatele elektronické cigarety z pøedávkování nikotinem.

U tìžkého kuøáka se doporuèuje kombinace pomalé formy (náplasti) NTN s rychlou formou, pøièemž by léèba mìla trvat 12 a více týdnù. Vhodné je postupné snižování dávky. NTN je vhodné doporuèit u tìhotných, mladistvých a pacientù s kardiovaskulárním onemocnìním.

Skupiny kuøákù versus NTNStomaTeam-5_2012_kurak_obr10.jpg
Kuřáky ve stomatologické ordinaci bychom mohli dìlit na specifické skupiny a to na gravidní a kojící ženy, diabetiky a kuøáky s kardiovaskulárním onemocnìním. Gravidním ženám je vhodné doporuèit ihned pøestat kouøit, upozornit nastávající maminku na nebezpeèí vlivu kouøení pro ni samou i vyvíjející se plod. Jsou vhodné rychlé orální nikotinové pøípravky NTN. U tìhotných by se mìl dát pozor na rozvíjející se zmìny chuti a nedoporuèovat pøípravky s lékoøicí. Pokud žena kuøaèka plánuje mateøství, je vhodné ji doporuèit pøestat kouøit rok pøed plánovaným poèetím. Kojícím ženám je též vhodné doporuèit NTN, kdy pøi jejich užívání je obsah nikotinu v mateøském mléce nízký a rizika nižší, než kdyby matka kouøila. U diabetikù je nutné kouøení vìnovat zvýšenou pozornost, nebo kouøení je pro diabetika velice nebezpeèné. Též dùležité pøestat kouøit je zvláštì u kuøákù s kardiovaskulárním onemocnìním, vhodné jsou též pøípravky NTN. Po závažné kardiovaskulární pøíhodì by mìly být NTN nasazena opatrnì, nebo nikotin je vazokonstriktor.

Oproti volnì prodejným pøípravkùm NTN je možné lékaøem specializujícím se na tuto problematiku pøedepsat na lékaøský pøedpis lék Bupropion coby inhibitor zpìtného vstøebávání noradrenalinu a dopaminu využívaného èastìji jako antidepresivum, kdy v mozku pùsobí obdobným mechanismem jako nikotin èi Vareniklin jako parciálního agonistu nikotinových receptorù neobsahující nikotin. Bupropion je k dostání pod názvem Zyban (výrobce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaò, Polsko) nebo jako Wellbutrin (výrobce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka, Poznañ, Polsko). Lze jej kombinovat s jakoukoliv formou volnì prodejných pøípravkù. Vareniklin, pod obchodním názvem Champix (výrobce Pfizer, Canterbury, Velká Británie) je považován za vysoce úèinný nový lék, kdy po jeho užití kuøákùm nechutnají cigarety. Jeho kombinace s volnì prodejnými pøípravky nezvyšuje zpravidla jeho úèinek. Praktiètí lékaøi mohou využívat certifikované kurzy pro odvykání kouøení. Seznam praktických lékaøù zabývajících se odvykáním kouøení lze najít na webových stránkách www.odvykanikoureni.cz, kde se nachází i øada užiteèných rad pro pacienty, lékaøe, ale i dentální hygienistky, které by se chtìly touto problematikou hloubìji zabývat.

V prùbìhu odvykání kouøení se můžeme setkat s rùznými reakcemi pacienta. Sebelítost a nostalgie by nás mìla upozornit na možné zvýšené riziko selhání, naproti tomu radost z nekouøení potvrzuje úspìšnost léèby.

Závìr
Kuøáctví je ve vyspìlých spoleènostech považováno za patologicky jev. U aktivních kuøákù dochází k negativnímu ovlivnìní jejich celkového zdravotního stavu, nebo kouøení má za následek ovlivnìní celé øady orgánových systémù, napø. imunitního a reprodukèního. Navíc pùsobí toxicky na centrální nervový systém. V neposlední øadì nelze opomenout ani jeho kancerogenní úèinky. Kuřák pøedstavuje riziko nejenom pro sebe samého, ale i pro své okolí nejen z pohledu zdravotního, ale i sociálnìpatologického. Z pohledu orálního zdraví je kuøák ohrožen zvýšením rizika parodontitidy, èastìjším výskytem recesù a krèkových kazù, neúspìchù pøi léèbì pomocí implantátù, onemocnìním sliznice dutiny ústní. Úlohou dentální hygienistky je nejenom péèe o orální zdraví, ale i snaha o zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Kooperace dentální hygienistky se specializovaným lékaøem pro odvykání kouøení násobí motivaci a podporuje pacientav úsilí pøestat kouøit, umožňuje pøedcházení recidiv.

Poznámka:

StomaTeam

Èlánek byl publikován v èasopise StomaTeam 5/2012

Informace o pøedplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent