informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Presovaný keramický abutment - Inovativní prvek náhrad nesených implantáty

  Vloženo: 02.12.2012 17:12

 

Téma:
Klaus K. Ernst, MDT

Presovaný keramický abutment  - Inovativní prvek náhrad nesených implantáty
Klaus K. Ernst, MDT

V prùbìhu mnoha let se díky postupné optimalizaci vyvíjených tvarù zlepšila estetika náhrad nesených implantáty. Byla vyvinuta celá øada tvarù abutmentù, ale pouze málo z nich se osvìdèilo v praxi. V následujícím èlánku pøedstavuje Klaus K. Ernst svùj návrh, tzv. POC-abutment (presovaný keramický abutment).

Klíèová slova: abutment, náhrady nesené implantáty, presovaná (lisovaná) keramika

Èasto není snadné nalézt rovnováhu mezi estetikou, interakcíStomaTeam-6_2012_abutment_obr1_3.jpg tkání, jednoduchými metodami zhotovování a úèinností. Dentální prùmysl a nìkteøí kolegové naznaèují zubním technikùm a podobnì i zubním lékaøùm, že je nemožné vyrobit správnou náhradu nesenou implantáty bez použití CAD/CAM systémù nebo alespoò technologie kopírovaného frézování. Naši profesi si už teï ani v budoucnu neumím pøedstavit bez poèítaèù a jsem vždy otevøen novým nápadùm. Na druhou stranu vìøím, že i dnes pøináší solidní a inovativní øemeslo technicky vynikající výsledky, stejnì jako lepší finanèní dostupnost. Dokonalým pøíkladem je výroba individuálních abutmentù s kovovou konstrukcí, z celokeramiky bez zirkonu, CAD/CAM nebo nákladných prefabrikovaných prvkù. Když jsem pracoval na realizaci svých nápadù, setkával jsem se s odporem pøedevším ze strany dentálního prùmyslu, který považuje kvalifikovanou øemeslnou práci za vìc minulosti. Ale v mém pøípadì se vytrvalost vyplatila a pomohla mi dosáhnout svého cíle.

Obr. 1: První pøípad: hlavní model

Obr. 2: Vyznaèení rozsahu obrysu abutmentu

Obr. 3: Analog gingivy po obroušení

Více estetiky pro náhrady nesené implantáty
Po pøedstavení a ukázce oseointegrace implantátù Prof. Bränemarkem vyvstala otázka, jak po tzv. „pilíøové éøe“ zlepšit u náhrad nesených implantáty estetiku. Nìkteøí výrobci implantátù vytvoøili abutmenty, které již nebyly kulaté, ale podobaly se v koøenové části pøirozených zubù. Nicménì, jejich použití bylo z dùvodu omezeného poètu pøedem daných úhlù omezené. To, co vypadalo ve fázi návrhu slibnì, se ukázalo být v praxi obtížné.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr4_5.jpg

Obr. 4: POC-konstrukce na modelu             Obr. 5: POC-konstrukce po obroušení

StomaTeam-6_2012_abutment_obr6_8.jpg

Obr. 6: Voskový model s vytváøeným tvarem abutmentu       Obr. 7: Po nanesení opakeru

Obr. 8: Pøipraveno pro proces presování

StomaTeam-6_2012_abutment_obr9_10.jpg

Obr. 9: Po presování                 Obr. 10: Presovaná korunka na POC-abutmentu

UCLA – abutmenty
Vývoj „UCLA-abutmentù“ byl ve zhotovování estetiètìjších náhrad nesených implantáty obrovským skokem vpøed. Jedná se o abutmenty s litou konstrukcí vyrobenou ze zlato-platinové slitiny, kterou dnes nabízí všichni výrobci implantátù. Umožòují technikovi vytvoøit voskový model individuálního abutmentu v navrhovaném tvaru a odlít jej z vysoce ušlechtilé slitiny. Tato technika byla v oblasti vysoce kvalitní estetiky u náhrad nesených implantáty mnoho let velice populární. Nedostatky pøedstavovala a stále pøedstavuje vysoká afinita plaku daná slitinami s vysokým obsahem zlata a riziko obnažení kovu v pøípadì atrofie gingivy. Mimoto musíme vzít v úvahu náklady na odlévání konstrukce z vysoce ušlechtilých slitin a náklady na odlévání ze slitin s vysokým obsahem zlata.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr11_14.jpg

Obr. 11: Situace v ústech

Obr. 12: POC-abutment in situ…

Obr. 13: … s nasazenou korunkou

Obr. 14: Druhý pøípad: situace pøed extrakcí

Aluminové abutmenty
Nìkteøí výrobci vyvinuli celokeramické abutmenty z aluminy. Tyto abutmenty jsou k dispozici i v souèasné dobì, ale vykazují v každodenní práci v laboratoøi mnoho nedostatkù. Napøíklad jsou stále nabízeny v kulatém tvaru, a protože je èasto nutné dodateèné obroušení vìtších částí, mùže docházet k popraskání keramické struktury. Hlava ložiska zajišovacího šroubku je vyrobena z keramiky a šroubek se mùže èasem uvolnit nebo mùže dojít i k zlomení abutmentu. Statistiky zpráv o selhání nejsou výrobci pochopitelnì nabízeny, ale partnerští technici hovoøí v této souvislosti o zøejmých a neoficiálních chybách.

Zirkonové abutmenty
Souèasnì s mými vlastními experimenty se uskuteènila výroba zirkonových abutmentù s pomocí CAD/CAM a technologie kopírovaného frézování. Nekovové konstrukce abutmentù vykazují stejné nedostatky jako výše zmiòované prùmyslovì vyrábìné aluminové prvky. Možnost kombinace s kovem, u které se frézovaný zirkonový prvek nacementuje na kovovou konstrukci, vykazuje rovnìž
mnoho negativních vlastností. Jedním za všechny je to, že sintrovaný celokeramický abutment je potøeba opracovat diamantovými brousky, což mùže vést k oslabení struktury. Kromì toho je také upevòovací cement velice blízko fixtuøe implantátu a pøichází do styku s kostí a sliznicí. Výsledkem je podráždìní tkání zpùsobené chemickými látkami obsaženými v cementu a/nebo ukládání plaku, které mùže vést k úbytku kosti.

POC-abutmenty
Již 17 let používám presovanou keramiku a v roce 2002 jsem zaèal s vytváøením koncepce výroby presovaných celokeramických abutmentù a abutmentù na kovových konstrukcích.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr15_17.jpg

Obr. 15: Zlomenina koøene u zubu 11

Obr. 16: Po extrakci

Obr. 17: Po implantaci

Po mnoha testech a studiích byla metoda a provedení tìchto konstrukcí v roce 2005 patentována. Pozdìji, po nìkolika vylepšeních jsem v roce 2008 podepsal licenèní smlouvu s firmou Medentika, Hügelsheim, Baden-Baden. POC-abutmenty jsou vyrábìny výhradnì v Nìmecku firmou Medentika a distribuovány na mezinárodní úrovni. Lze je používat zhruba s deseti rùznými systémy implantátù.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr18_19.jpg

Obr. 18 a 19: Presovaný keramický abutment pøipravený pro fazetování

Systém POC
Systém POC (presovaných keramických abutmentù) sestává ze speciálnì navržené kovové konstrukce, odpovídající presované keramice a vhodnému opakeru nanášeného na kovovou konstrukci. Systém POC je možné díky vysoké stabilitì kovu a presované keramiky spojené bez mezer použít u náhrad v horní i dolní èelisti, ve frontálním i distálním úseku.

Systém poskytuje celou øadu možných postupù:
1.
Výroba abutmentu s kovovou konstrukcí a celokeramickým krèkovým profilem (emergency profil) pro celokeramickou korunku nebo mùstek.
2. Výroba celokeramického abutmentu s kovovou konstrukcí pro celokeramickou korunku nebo mùstek.
3. Výroba celokeramického abutmentu s kovovou konstrukcí, který je částeènì pøizpùsoben tvaru a funkci zubu a je opatøen napøíklad částeènou korunkou nebo fazetou.

Systém POC má oproti jiným druhùm celokeramických abutmentù mnoho výhod:
1.
Naprosto tìsné spojení mezi základní kovovou konstrukcí a presovanou keramikou
2. Spojení bez mezer mezi kovem a keramikou (nevznikají mezery pøi cementování)
3. Bez nebezpeèí vzniku prasklin v keramice, protože není nutné opracovávání diamantovými brousky (k dokonèování se používají pouze silikonové nástroje)
4. Nejsou potøeba žádné drahé CAD/CAM systémy nebo systémy kopírovaného frézování
5. Rùzné možnosti zbarvení díky rùznobarevným presovacím ingotùm
6. Možnost úpravy barvy po zhotovení a zkoušce v ústech pøi glazovacím pálení
7. Pozitivní bioakumulativní vlastnosti materiálù
8. Extrémnì nízké ukládání plaku na použitých materiálech
9. Jednoduchá a levná dentální technika
10. Zisk zùstává v laboratoøi

StomaTeam-6_2012_abutment_obr20_27.jpg

Obr. 20 a 21: POC-abutment na modelu

Obr. 22: Situace na modelu

Obr. 23: Pøed…

Obr. 24: … a po glazování

Obr. 25 a 26: POC-abutment in situ

Obr. 27 a 28: Korunka in situ

Individuální POC-abutment

Jak ukazují následující pokyny k postupu, vytvoøit individuální POC-abutment je pro každého zubního technika pomìrnì snadné:
Zhotovte si hlavní model s odpovídajícím analogem implantátu a gingivy
Umístìte jej do artikulátoru
Vyberte a umístìte správnou základnu POC-abutmentu
Upravte okluzální/incizální část kovové konstrukce na požadovanou délku a požadovaný sklon
Oblast urèenou k presování opískujte oxidem hlinitým (110 mikronù) a opláchnìte destilovanou vodou
Naneste vhodný opaker a vypalte (v pøípadì potøeby: vazebné pálení)
Naneste tenkou vrstvu modelové pryskyøice
Na oblast urèenou k presování nalijte horký vosk a zahajte modelaci
Na povrchu, tìle, okrajích a v pøechodových oblastech ošetøete povrch vosku
Opatøete licími kanály, zatmelte, pøedehøejte keramické peletky a presujte
Zbavte objekt zatmelovací hmoty a oèistìte sklenìnými perlami
Odøíznìte licí kanály a dokonèete POC-abutment silikonovými leštítky (nebo lešticí pemzou)

Závìreèné poznámky
Popisované postupy nejsou nièím novým. Je s nimi obeznámen každý technik a ve své každodenní práci je provádí pravidelnì. Vše, co potøebujete, je presovací keramická pec, která je standardním vybavením témìø každé zubní laboratoøe, a vosk, modelovací nástroje, zatmelovací hmota a silikonová leštítka. Na rozdíl od jiných systémù nejsou nutné nákladné investice ani školení. Obrázky 1 až 9 ukazují technický postup a jednotlivé kroky.

Rada závìrem:
Vyzkoušejte si výrobu celokeramických POC-abutmentù a zakuste výhody, které má tento systém pro Vás, Vaše klienty a pacienty.

Podìkování:
Rád bych podìkoval Dr. W. B Reißovi (Baden-Baden, pøípad 1) a Dr. Konstantinos Valavanisovi (Athény/Øecko, pøípad 2) za jejich odbornou spolupráci, a zároveò také firmì Medentika GmbH, Hügelsheim za jejich pokraèující podporu.

Autor:
Klaus K. Ernst, MDT, vystudoval po støední škole biologii a chemii. Po skonèení studia oboru zubní technik, který studoval v letech 1975 až 1978, pùsobil 9 let jako smluvní technik na stomatologické klinice. V roce 1990 získal titul Master. V roce 1991 si otevøel ve Stuttgartu vlastní zubní laboratoø se šesti zamìstnanci. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou celokeramika a techniky zhotovování náhrad nesených implantáty.

Poznámka:

StomaTeam

Èlánek byl publikován v èasopise StomaTeam 6/2012

Informace o pøedplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent