informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Podpora marginální kosti implantáty OsseoSpeed™ Profile

  Vloženo: 07.12.2012 12:24

 

Téma:
Robert Nölken, Mauro Donati, Joseph Fiorellini, Nils-Claudius Gellrich, William Parker, Tord Berglun

Podpora marginální kosti implantáty OsseoSpeed™ Profile

Robert Nölken1, Mauro Donati2, Joseph Fiorellini3, Nils-Claudius Gellrich4, William Parker5, Tord Berglundh6

1Privátní praxe Lindau/Lake Constance & Univerzita Mainz, Nìmecko, 2Privátní praxe, Perugia, Itálie, 3Univerzita v Pennsylvanii, USA, 4Univerzita Hannover, Nìmecko, 5Nova Southeastern University, FortLauderdale, USA, 6Univerzita v Göteburgu, Švédsko

Podklady a cíle
Zavedení standardního implantátu není optimálním øešením pro situace, kdy je alveolární høeben v lingválnì-bukálním smìru zkosen. Právì pro takovéto situace byl vyvinut implantát se zkosenou koronární částí OsseoSpeed™ Profile (Astra Tech AB, Mölndal, Švédsko). Cílem studie bylo klinicky zhodnotit úroveò marginální kosti lingválnì, resp. palatinálnì a bukálnì po zavedení implantátu OsseoSpeed™ Profile v místì zhojeného a zkoseného alveolárního høebene. Sledované parametry zahrnovaly celkový pomìr pøežití implantátu, úroveò marginální kosti a stav tkání v okolí implantátu.

Materiál a metody
Do této prospektivní, otevøené, multicentrické studie bylo zaøazeno 65 pacientù mezi 18 a 75 roky, u kterých bylo potøeba nahradit v rùzných lokalitách jeden zub. Rozdíl výšky marginální kosti lingválnì a bukálnì musel být v intervalu 2,0-5,0 mm a ke ztrátì zubu muselo dojít nejménì pøed 3 mìsíci. Sledované demografické parametry ve studii zahrnutých subjektu byly následující: vìk (prùmìrný vìk 49 let, v intervalu 20-74 let), pohlaví (32 mužù, 33 žen) a kouøení v anamnéze (86% nekuøákù/nekuøaèek; 18% kuøákù/kuøaèek). Prùmìrná délka bezzubosti byla 57 mìsícù (interval 3-360 mìsícù). 75% implantátù bylo zavedeno do mandibuly a 25% procent implantátù do maxily. Nejèastìji nahrazovaným zubem byl první dolní molár (57%). Ve studii byly použity implantáty OsseoSpeed™ Profile (Astra Tech AB, Mölndal, Švédsko) o prùmìrech 4,5, 5,0 a 5,0S a délkách 9-15 mm. Pro zavedení implantátù byl zvolen jednokrokový chirurgický protokol a bìhem šestnáctitýdenní doby vhojování byly tyto implantáty kryty vhojovacími váleèky. Úroveò marginální kosti na bukální a na lingvální stranì alveolu byla hodnocena za použití periodontální sondy v dobì zavedení implantátù a pøi následném kontrolním vyšetøení chirurgem po šestnácti týdnech od zavedení implantátù (Obr. 13). Implantáty byly po jedenadvaceti týdnech zatíženy. Byly použity abutmenty TiDesign™ Profile a následnì cementovaná definitivní korunka. Pøi zavedení implantátù a dále po 16, 21 a 52 týdnech po chirurgickém výkonu byl zhotoven intraorální rentgen místa implantace. Výška marginální kosti meziálnì a distálnì byla mìøena vzhledem k referenènímu bodu na implantátu (hranice mezi částí implantátu mikrozávity a částí s makrozávity). Pacienti budou v rámci studie sledováni po celkovou dobu tøi let.

Obr. 1-8 Kazuistika

OsseoSpeedProfile_obr.1_4.jpg

Obr. 1: Pacient po ztrátì 1 zubu se zkoseným alveolárním høebenem

Obr. 2: Zavedení implantátu OsseoSpeed™ Profile v místì zkoseného alveolárního høebene

Obr. 3: Zavedený vhojovací váleèek a primární adaptace laloku matracovým stehem

Obr. 4: Odklopení laloku po 16 týdnech hojení ukazuje stabilní úroveò marginální kosti v okolí implantátu

OsseoSpeedProfile_obr.4_8.jpg

Obr. 5: Nekomplikované zhojení mìkkých tkání v okolí implantátu pøed zavedením abutmentu

Obr. 6: Odevzdání definitivní metalokeramické korunky po pìti mìsících

Obr. 7: Kontrolní vyšetøení po sedmi mìsících

Obr. 8: Zlepšení vzhledu mìkkých tkání v okolí implantátu

Výsledky
V rámci studie bylo zavedeno 65 implantátù a dosud žádné nebyly ztraceny. Všichni pacienti prošli kontrolní prohlídkou po jednom roce od zavedení implantátu. Prùmìrný úbytek marginální kosti na lingvální stranì bìhem prvních 16 týdnu byl -0,02 mm (smìrodatná odchylka (SO) = 0,49). Korespondující hodnota prùmìrného úbytku marginální kosti na bukální stranì byla 0,3 mm (SO = 1,65) (Obr. 12). Výsledky mìøení RTG snímku úbytku marginální kosti na meziální a distální stranì byly po 16 týdnech 0,4 mm (SO = 0,8) a po jednom roce 0,5 mm (SO = 1,3) (Obr. 11). Hlášené komplikace bìhem studie se omezily pouze na dva uvolnìné vhojovací váleèky a u jednoho pacienta došlo ke ztrátì marginální kosti na bukální stranì alveolárního høebene o 12,5 mm v období mezi zavedením implantátu a kontrolním vyšetøením po šestnácti týdnech.

Závìr
Výsledky studie ukazují, že pøi použití implantátu OsseoSpeed™ Profile dochází pouze k malému úbytku marginální kosti na bukální a lingvální/palatinální, resp. meziální a distální stranì implantátu. Implantát tedy díky svému designu pøedstavuje prediktabilní léèebnou metodu i v pøípadech, kdy je anatomický tvar alveolárního høebene zkosený v lingválnì-bukálním smìru.

OsseoSpeedProfile_obr.9.jpg

Obr. 9: Kvalita a kvantita kosti v místì implantace

OsseoSpeedProfile_obr.10.jpg

Obr. 10: Použité implantáty

OsseoSpeedProfile_obr.11.jpg

Obr. 11: Zmìny úrovnì marginální kosti dle RTG kontroly (prùmìrná SO ± 1)

OsseoSpeedProfile_obr.12.jpg

Obr. 12: Klinické mìøení zmìny úrovnì marginální kosti

OsseoSpeedProfile_obr.13.jpg

Obr. 13: Body mìøení

Poznámka:

Astra Tech BioManagement komplex™

OsseoSpeed™ je dalším stupnìm ve vývoji TiOblast™, mikrozdrsnìného povrchu implantátu s více jak dvanáctiletou klinickou zkušeností. Povrch OsseoSpeed je jednou ze ètyø klíèových vlastností tvoøících Astra Tech BioManagement komplex™. Další tøi klíèové vlastnosti jsou MicroThread™, Conical Seal Design™ a Connective Contour™, pøièemž každá z nich je opøena o více než sedmnáctileté klinické užití.

implants_Astra8.jpg Povrch OsseoSpeed™ s jeho mikrozdrsnìnou fluoridy-modifikovanou nano topografií, který je jedním ze ètyø základních prvkù Astra Tech BioManagement komplex™.

Astra Tech BioManagement komplex™

Úspìšnost implantaèního systému není dána pouze jedním výjimeèným rysem. Stejnì jako v pøírodì, i zde musí spoleènì fungovat nìkolik nezávislých faktorù. Implantaèní systém Astra Tech™ je kombinací následujících klíèových vlastností:

  • OsseoSpeed™— rychlejší pøírùstek kosti
  • MicroThread™— biomechanická stimulace kosti
  • Conical Seal Design™— pevné a stabilní zasazení
  • Connective Contour™— vìtší kontakt s mìkkou tkání a její vìtší objem

implants_Astra9.jpg

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,

zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent