informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Nové estetické rozměry rozsáhlých náhrad nesených implantáty – èást II.

  Vloženo: 02.10.2013 12:18

 

Téma:
Aldo Zilio

Nové estetické rozměry rozsáhlých náhrad nesených implantáty část II.
Aldo Zilio

Pokraèování èlánku z vydání StomaTeam 4/2013

Po další kontrole v ústech pacienta byly zhotoveny dva otisky a dva nové modely. Byly sestaveny v artikulátoru, pøièemž mìkké tkánì odlité ze sádry vìrnì reprodukovaly klinickou situaci (obr. 4348).

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_1
Obr. 43 až 48: Kontrola struktur v dutinì ústní

Základní konstrukce byly dokonèeny a opískovány oxidem hlinitým o hrubosti 100150 mikronù. Tento krok je dùležitý z dùvodu odstranìni všech mikroskopických zbytkù neèistot přitomných na povrchu, které mohou narušit vazbu mezi zirkonem a keramikou (obr. 49 a 50). V této chvíli jsme byli pøipraveni na vrstvení keramiky. Moje technika, kterou jsem již døíve popsal v jiných publikacích, vyžaduje použití adhezivního páleni, které jsem pojmenoval Wash 3D. Toto pálení zahrnuje použití rùzných keramických hmot vrstvených v tloušce jedné až dvou desetin bìžné vrstvy a pálení pøi vyšší teplotì (zhruba o 60100 °C) než je u pálení dentinu. 

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_2

Obr. 49: Správná vazba mezi zirkonem a keramikou

Obr. 50: Vazba pøi kontaminaci neèistotami uloženými bìhem zpracovaní

Pøi tomto pálení keramiky na vyšší teplotu dosáhneme zeskelnatìní konstrukce, které napomáhá pøilnavosti mezi dvìma materiály. Tento fenomén lze definovat jako vzájemné prolínání. Technika také slouží k úpravì barevného tónu nosné konstrukce.
Po vypálení v podstatì získáme velmi stálou relativní translucenci, která neutralizuje opákní efekt vytváøený zirkonem. Navíc je podpoøena správná cirkulace svìtla odpovídající dynamice pøirozeného zubu.
Díky této technice dojde ke zrušení stínového efektu, který vytváøí design základní struktury.
Tento pøípad byl celý vystavìn z nové keramiky Zenoflex od spoleènosti Wieland (obr. 5154).

 estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_3estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_4

 

Obr. 51 a 52: Použitý materiál, keramika Zenoflex (Wieland) 

Materiál je vyhlášený kvalitou povrchu, která je nadprùmìrná. Má také pevnost v ohybu 120 MPa, zatímco mnoho produktù na trhu ji má v rozmezí 60/80 MPa. Vìøím, že kompaktnost povrchu napomáhá nejen dobré estetice exponovaných oblastí, ale také výborné hygienì, a to zejména u tìchto typù náhrad, které mají velké množství zón v kontaktu s mìkkými tkánìmi.
Obecnì zaèínáme vrstvení vypálením rùžových tkání (obr. 55 a 56).

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_5

Obr. 53 až 56: Základní konstrukce dokonèena a opískovaná a po adhezivním pálení a naneseni keramiky

Bìhem zkoušek v ordinaci je možné posoudit kvalitu již odvedené práce s nasazenými umìlými zuby. Pokud bylo vše provedeno s pøesností, je tøeba se zabývat pouze drobnými estetickými nebo funkèními zmìnami.
Závìreèná fáze je velmi nároèná (obr. 5864). V podstatì znamená zdokonalení všech detailù. Kromì obvyklých aspektù, kterým je tøeba vìnovat pozornost, jako je morfologie a textura, musíme doplnit nároènost docílení dobrých pøechodových linií mezi umìlou rùžovou a bílými prvky a peèlivého vytvoøeni designu pøechodových zón s mìkkými tkánìmi. Poslední problém vzniká pøi dosahování správného lesku celé náhrady. Je jasné, že musíme pracovat na rùzných plochách v rùzných pozicích.

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_6

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_7

Obr. 57 až 59: Detaily práce pøi pohledu ze strany

Jakmile jsou vestibulární a okluzální oblasti opracovány tak, aby na nich docházelo ke správnému lomu svìtla, mìly by se bazální plochy odrážet, zatímco mìkké tkánì musí být částeènì opákní. Je proto dùležité pøivést a udržet práci pøi správné teplotì, aby bylo dosaženo základního lesku, který nám poté umožní docílit koneèného výsledku ruèním leštìním (obr. 6470).
Sledováním prùbìhu práce lze vidìt i výsledek naší snahy odmìnìné spokojeností vyjádøenou pacientem. Celkový vzhled náhrady je velice pøirozený a vyvážený. Výsledná pøidaná hodnota je podpoøena správností rekonstrukce rùžových částí, které vytváøí efekt spojitosti s pøirozenými mìkkými tkánìmi (obr. 7172). 

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_8

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_9

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_10

Obr. 60 a 61: Pohled na bazi náhrady s abutmenty
Obr. 62 a 63: Celkový pohled na dva oblouky vrstvené z keramiky
Obr. 64 až 67: Lingvální a okluzální detaily

estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_11

Obr. 68: Poèáteèní stav pøed fazetováním
Obr. 69 až 70: Koneèný výsledek. Dobré estetiky je dosaženo díky správnému kontrastu tonù jak u estetických prvkù, tak i u mìkkých tkání


estetika_rozsahle_nahrady_st_5_13_12Chtìl bych podìkovat studiu Dr. Lorenza Bronzata ve Veronì za jeho odhodláni a obìtavost pøi klinické části. 

Ukázka z knihy Zirconia – The Power of Light
Podrobnosti naleznete na www.stomateam.cz/knihy, kde si publikaci mùžete také objednat.

Autor:

Dr.Aldo_Zilio

Dr. Aldo Zilio, MDT je od roku 1982 vlastníkem laboratoøe ve Vicenza. Úèastnil se kurzù rùzných úrovní vedených nejvýznamnìjšími pøednášejícími v oboru. Od roku 2004 do roku 2008 vedl kurz vìnovaný protetickým náhradám na univerzitì v Chieti. Aldo pøednášel na 45 konferencích v Itálii a 35 v zahranièí na témata jako je estetika, presovaná keramika, vrstvení na kov a zirkon, a hlavní formy náhrad ze zirkonu nesených implantáty. Vydal celou øadu èlánkù v nìkterých z nejprestižnìjších èasopisù v oboru, jak v Itálii, tak i v mnoha rùzných dalších zemích. Vydal knihu "Zirkon síla svìtla", která byla pøeložena do šesti jazykù. Od ledna 2011 je technickým konzultantem spoleènosti Wieland Dental.

Poznámka:

Èlánek byl publikován v èasopise StomaTeam 5/2013

Informace o pøedplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent