informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Multifunkční umělé zuby pro celkové náhrady

  Vloženo: 09.10.2013 10:20

 

Téma:
Renata Faria, Marco Antonio Bottino

Multifunkční umělé zuby pro celkové náhrady
Renata Faria, Marco Antonio Bottino 

Vytvořit náhradu pro bezzubého pacienta představuje vždy velkou výzvu, neboť se přitom nenahrazují pouze vypadané zuby, nýbrž se musí restaurovat i komplexní výchozí struktura kostí a tkání, protože jedině tak lze dosáhnout celkového estetického vzhledu a dobré žvýkací funkce. Vedle nezbytného know-how pro vytvoření celkové protézy a velké zručnosti při provádění všech kroků na klinice a v laboratoři je dle našeho názoru nadmíru důležitým faktorem tohoto zákroku volba zubů. V tomto článku Vám chceme představit zubní sortiment VITA MFT. Jedná se o multifunkční systém, pomocí kterého spolehlivě dosahujeme takových funkčních a estetických výsledků, které naši pacienti toužebně očekávají. 

V řadě případů chtějí pacienti novou protézu, aby mohli lépe žvýkat. Často je s tím ale spojeno i přání lépe vypadat. Pod celkovou protézou rozumíme z hlediska koncepce rehabilitaci zcela bezzubého pacienta. Ruku v ruce se ztrátou zubů jde neodvratně i změna alveolárního hřebenu. V míře, v jaké ubude kostní substance po ztrátě zubu, se zpětně v důsledku ztráty funkce vytvoří i kostní septa. Výsledkem je zjizvení spojené se ztrátou kostní hmoty. To znamená, že na konci zmizí cca 1 cm výběžku processus alveolaris.
Pokud k tomu připočítáme výšku zubních korunek vysokých další centimetr, dostaneme celkový úbytek ve vertikální dimenzi o velikosti 4 centimetrů. Toto nelze jen tak přejít, nýbrž je potřeba si uvědomit skutečné účely celkové protézy: navraceni možnosti žvýkat, harmonizace rozměrů a tvarů obličeje, náprava poruch výslovnosti pomocí zubní náhrady, restaurace chrupu bez poranění pacienta.
Tento druh rehabilitace vypadá různě podle druhu uložení protézy. V podstatě se rozlišuje mezi třemi druhy celkových protéz: snímatelné celkové protézy podpírané dásněmi; snímatelné celkové protézy podpírané zuby nebo implantáty, tzv. krycí protézy (něm. Deckprothesen) a fixní celkové protézy nesené implantáty. Přitom je důležité, že koncepce a postupy rehabilitace jsou u všech druhů protéz prakticky stejné. Příkladem budiž provedení situačního otisku jako prvního klinického kroku, který kopíruje a reprodukuje situaci v ústech a příslušné zubní struktury bez ohledu na způsob pozdějšího uchycení protézy a následně slouží jako věrný pracovní model pro studovaní vlastností a základních parametrů protézy. 

Obr. 1, Obr. 2

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_1multifunkcni_celk_nahrady_5_13_2

Obr. 1: Zuby Vita MFT pro oblast předních zubů v horní a dolní čelisti.

Obr. 2: Zuby Vita MFT pro oblast postranních zubů v horní a dolní čelisti.

 multifunkcni_celk_nahrady_5_13_3

 multifunkcni_celk_nahrady_5_13_4multifunkcni_celk_nahrady_5_13_5

Obr. 3: Boční pohled na celkovou protézu se znázorněním harmonického chrupu ze zubů VITA MFT, takže snadno se dosáhne správné centriky.
Obr. 4: Schéma rozdělení okluzálních kontaktů vytvořených pomoci zubů VITA MFT.  

U snímatelných celkových protéz podpíraných dásněmi se pak na klinice a v laboratoři musí naprosto přesným provedením všech nezbytných kroků vytvořit taková báze protézy, která bude perfektně odpovídat podpůrné tkáni. Základem je zde perfektní kopie místa uložení, přičemž hranice přídržné konstrukce protézy musí být nadefinovány tak šikovně, aby okluze byla správně vycentrovaná a vyvážená. Toto je klíčový moment pro dobré usazení a stabilitu protézy a spolehlivě zkracuje dobu, po kterou si pacient zvyká na novou protézu.

Nesnímatelné celkové protézy nesené implantáty mají velice vysokou úspěšnost. Výhoda okamžitého zatížení, dokonce s implantáty vsazenými ihned po extrakcích, umožňuje provést ošetření v nejkratším čase, a navíc s výbornou předvídatelností. Mnoho studií o krycích protézách nebo snímatelných celkových protézách podpíranými implantáty prokázalo jejich úspěšnost.

Jak již bylo řečeno výše, základní koncepty celkových protéz
platí pro všechny druhy jejich uloženi. To ukazuje následující tabulka s různými klinickými a laboratorními kroky u různých druhů celkových protéz.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_6

Obr. 5: Barevná lišta pro volbu barev dodávaných zubů VITA MFT.
Obr. 6: Tato tabulka ukazuje nejoblíbenější barvy systému VITA System 3D-Master jakož i barvy, které nejlépe ladí se systémem VITAPAN Classical.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_6

Obr. 7 a 8: Pacientka, 52 let. Obr. ukazuje vzhled předtím dříve nesené protézy s velmi nevhodnou estetikou a funkčnosti. 

Výběr umělých zubů
V případě zcela bezzubých pacientů mohou žvýkací sily působící na celkovou protézu ničit podpůrnou tkáň. Proto je bezpodmínečně nutné vytvořit vyrovnanou okluzi, aby bylo možné dosáhnout dobrého výsledku.

Při výrobě celkové protézy se u její estetické stránky zubní
chirurg nesmí spoléhat pouze na své odborné znalosti, svoji zručnost a svůj estetický cit, nýbrž musí umět především dobře naslouchat a zohlednit především estetické představy pacienta. Výběr umělých zubů je jedním z nejdůležitějších aspektů při výrobě celkových protéz a je současně i jedním z nejobtížnějších, neboť pro něho neexistuji žádná přesná kriteria. Nevhodná volba umělého zubu může vést nejenom k odmítnutí protézy, nýbrž může i značně uškodit její funkci a estetice. Přesto však existují vodítka použitelná pro výběr zubů. Umělé zuby jsou nabízeny v sadách po 6 zubech pro oblast předních zubů (horních nebo dolních) a v sadách po 8 zubech pro oblasti postranních zubů. Výběr obvykle vychází ze vzhledu šesti horních předních zubů, které jsou pro estetiku rozhodující.

Snadno se může stát, že příliš dlouhé přední zuby vytvoří příliš
široký úsměv. V takovýchto případech byste měli po konzultaci s pacientem zvolit kratší zuby, a to i za cenu toho, že bude případně vidět trochu umělé pryskyřice z báze protézy.

K této problematice existuje studie, která hodnotí estetické
vlivy různých druhů umístění horních předních zubů. Protože se jedná o absolutně subjektivní aspekt, byly protézy v rámci této studie ukázány velice heterogenní skupině osob složené ze studentů, specialistů i laiků. Druhy rozmístění předních zubů těchto protéz byly uspořádány takto: pro mladé lidi (klasicky), seniory, v dámském resp. pánském stylu a s diastemou. Výsledek byl, že rozmístění ve stylu mladých lidí (klasické) dopadlo s 38,57 % nejlépe, po něm následovalo rozmístění v seniorském stylu s 32,85%, aniž by však byl mezi nimi nějaký výrazný rozdíl. Nejmenší ohlas sklidilo rozmístění v dámském stylu. Ten byl odmítnut 32,86 %, následoval ho pánský styl s 31,43 % a po něm diastema s 22,86 %, rovněž bez významnějších rozdílů mezi nimi. 

Při určování nejdůležitějších aspektů s ohledem na estetické vlastnosti zubů nám pomáhají již o něco starší studie. V nich uvedené koncepce jsou aktuální i dnes. Někteří autoři zkoumali vztah mezi formátem zubů a individuálními vlastnostmi jako je pohlaví, osobnost a věk. Jiná studie se zabývala tvarem předních zubů z morfologickopsychologického hlediska. Když zkoumáme, jak jedna osoba vidí druhou, zjistíme, že střední řezáky jsou instinktivně spojovány s takovými vlastnostmi, jako je osobnost, síla, energie, autorita a přitažlivost nebo také apatie či chybějící sebevědomí. Boční řezáky jsou naproti tomu asociovány s abstraktními hodnotami: umělecký, emocionální a intelektuální výraz osobnosti. To znamená, že volbou formátu předních zubů ovlivňujeme kladně nebo záporně budoucí vzhled našich pacientů.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_7multifunkcni_celk_nahrady_5_13_8 Obr. 9: Čelní pohled na val dolní čelisti. Zde můžete vidět dva implantáty (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie) v přední oblasti pro vytvoření krycí protézy.
Obr. 10: Bezzubý val horní čelisti.
Obr. 11: Po provedení nezbytných přípravných kroků jako je anatomický a funkční otisk, vyhotovení orientačních rovin, umístění ve žvýkacím simulátoru s příslušnými otisky čelisti a výběru vhodných náhradních zubů byly nainstalovány zuby VITA MFT s bilaterální vyrovnanou okluzí.
Obr. 12: Čelní pohled na orientační roviny se zuby umístěnými ve vosku při zkoušce v ústech.
Obr. 13: Úsměv pacienta při zkoušce zubů.
Obr. 14: Čelní pohled na val dolní čelisti s šipkami microunit nasazenými na implantátech (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie). 
 

Pro správný výběr umělých zubů k dosaženi dobré estetiky musíme proto zohledňovat vertikální rozměry, protetickou okluzální rovinu, středovou linii, linii špičáků a výšku linie usměvu. Vedle těchto faktorů jsou to také tvar, velikost, barva a uspořádání zubů, které mají velký vliv na celkový estetický učinek. Všechny tyto studie bychom proto měli znát, přitom však nikdy nezapomínat, že pocit dobrého vzhledu je velice individuální záležitost ovlivněna sociálními, kulturními a geografickými faktory, které na pacienta působí, a že při volbě vlastnosti jeho nových zubů by proto měl být rozhodující jeho názor a jeho vůle.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_9multifunkcni_celk_nahrady_5_13_10 Obr. 15: Vzhled třmenu vyhotoveného pro krycí protézu s připevněním pomocí matrice a patrice.
Obr. 16: Okluzální pohled na polymerizovanou celkovou protézu dolní čelisti. Zde v oblasti špičky jazyka můžete vidět otvor pro připevnění matrice uvnitř k bázi protézy.
Obr. 17: Vnitřní pohled na slizniční část protézy s matricí, která je již připevněna pomocí licí pryskyřice.
Obr. 18: Polymerizované protézy horní a dolní čelisti připravené k nasazení.
Obr. 19: Čelní pohled na protézy v ústech. Zde jsou patrné dobré okluzální kontakty.
Obr. 20: Boční pohled zblízka, kde je na zubech VITA MFT dobře patrný odpovídající obraz zubů VITA MFT.  

V této souvislosti je rovněž důležité to, že harmonie okluze celkové protézy se zbývajícími strukturami stomatognatního sytému hraje důležitou roli pro jeho rovnováhu.  

Vita MFT (multifunkční zub)
– Zub pro všechny indikace 19
Živý účinek zubů podporuje jejich přirozený vzhled a vede k přijetí zubní náhrady během velice krátké doby.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_12

Obr. 21 a 22: Uzavřený případ. Pohled zprava a čelní pohled na usměv pacienta.
Obrázky 23 až 25: Muž, 65 let, zcela bez zubů. Obrázky ukazují val horní čelisti s 5 implantáty a val dolní čelisti se 4 implantáty (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie) pro připevnění fixní celkové protézy.
Obr. 26: Po vytvoření otisku, konstrukcí a orientačních rovin, po umístění ve žvýkacím simulátoru s příslušnými čelistními otisky a po výběru vhodných náhradních zubů byly použity zuby VITA MFT podle okluzálního systému s oboustrannou ochranou a bez okluze na vedení předního zubu a špičáku. 

Zuby pro restaurace vytvářené ve třech vrstvách podle přirozené předlohy splňují všechna kritéria a požadavky pacientů. Ideálním příkladem jsou přední zuby VITA MFT (obr. 1):
Opalescence, luminiscence a translucence – v přirozeně působivé morfologii a ideálně sladěny s individuální strukturou mamelonu vytvářejí souhru barev s bohatými nuancemi a zajišťují živé odrážení světla u každého jednotlivého zubu.
Lehce vypouklý tvar labiálních ploch podporuje cílené tvarování rtů a podporují tím dentofaciální harmonii.
Přirozené vytvarování palatinálních ploch vrací každému pacientovi jeho fonetické schopnosti v plném rozsahu a jazyk si přitom nemusí zvykat na novou situaci v ústech.
Bělavý incizální okraj jako speciální zvýraznění umocňuje vynikající estetiku předních zubů VITA MFT.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_13

Obr. 27: Čelní pohled na zuby umístěné ve vosku na kovových konstrukcích při zkoušce v ústech.
Obr. 28: Na tomto obrázku vidíte již polymerizované protézy ve žvýkacím simulátoru.
Obrázky 29 až 31: Čelní a okluzální pohled na hotové protézy.
Obr. 32: Čelní pohled na protézu s našroubovanými implantáty v ústech. Zde je jasně vidět kvalitní okluze. 

Provedení okluzálních ploch u zubů VITA MFT vychází z inovativního principu Easy-CentricR, tzn., že žvýkací plochy jsou vytvarovány tak, aby se optimální vycentrování nastavilo téměř samo od sebe (obr. 2).
Easy-CentricR nabízí profesionální a racionální stavbu s bezpečnou okluzí a vede k vyšší produktivitě v kvalitě, která uspokojí každého pacienta.
Předbroušené okluzální reliéfy zubů dolní čelisti minimalizují horizontální převodní síly a podporuji optimální statickou orientaci protézy. Tento faktor je velice důležitý zejména u zubní náhrady podpírané implantáty.
Ideální tvarování hrbolku v horní čelisti automaticky zajišťuje správnou centriku a pacientovi nabízí maximální pohodlí při žvýkání (obr. 3 a 4).
Bazální kavita dovoluje významně omezit broušení a zvětšuje plochu pro bezpečné spojení se základním materiálem protézy.
Lehce rozšířené oblasti zubních krčků u předních a postranních zubů redukují náklady na tvarování interdentálního prostoru k dosažení přirozeného vzhledu, který odpovídá věku pacienta.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_14

Obr. 33: Tento pohled z pravé strany ukazuje krásný vzhled s těmito umělými zuby.
Obr. 34: Rentgenové snímky uzavřeného případu.
Obrázky 35 až 38: Smějící se pacient spokojený s dosaženou rehabilitací. Živý účinek zubů podporuje jejich přirozený vzhled a vede k přijetí zubní náhrady během velice krátké doby. Jakostní materiál ve známé kvalitě VITA nabízí maximálně možnou snášenlivost s tkání a vysokou životnost zubní náhrady.

Multifunkční zuby VITA MFT se dodávají v 11 nejoblíbenějších
barvách VITA System 3D-Master (obr. 5 a 6). Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a přesně reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

Výborně se hodí pro:
Celkové protézy
Protézy podpírané implantáty
Teleskopické a kónusové konstrukce
Zásuvné spoje
Odlévané modely protéz
Prozatímní řešení 

Charakteristika:
Harmonicky sestavená a vzpřímená nabídka barev/tvarů zajišťuje vysokou hospodárnost. Nejvyšší kvalita materiálu je zajištěna umělohmotným, vysoce síťovaným materiálem, který se vyznačuje prvotřídní hustotou materiálu a vynikající biokompatibilitou. Tím je vedle toho u restaurace dosaženo maximální snášenlivosti pro tkáň a dlouhé životnosti.
VITA
MFT nabízí tyto vlastnosti:
Barevná stálost
Odolnost proti obrušovaní
Šetrnost vůči tkáni
Malý sklon k tvorbě plaku
Broušení bez tvoření třísek
Velice dobrá leštitelnost
Dobře se pojí s materiálem báze protézy
Bez zbytkových monomerů
Odolnost vůči prasklinám

Některé praktické příklady (obrázky 7 až 38). 

Slovo na závěr
Volba a instalace zubů dává celkovým protézám potřebnou stabilitu pro dobrou účinnost žvýkání a současně minimalizují koncentraci stresu na protézy a místo jejich uložení.

Řada umělých zubů VITA MFT kombinuje estetiku a funkčnost za přijatelné ceny. Živý účinek zubů podporuje jejich přirozený vzhled a vede k přijetí zubní náhrady během velice krátké doby. Vedle estetického aspektu je podstatnou výhodou vysoká funkčnost VITA MFT díky speciálním okluzálním plochám na bázi inovativního principu Easy-Centric. Tvar těchto ploch usnadňuje hledání optimální centriky bez jakýchkoli obtíží a pacientovi nabízí maximální komfort při žvýkání.
Pro úspěšné ošetření celkovou protézou je nezbytné bez ohledu na její uchycení použít nejlepších znalostí, materiálů a technik. Díky dobré mechanické funkci může pacient opět dobře žvýkat a hezký vzhled a návrat správné výslovnosti rovněž přispějí k jeho fyzické a duševní pohodě.

Stanovení velikosti, barvy, vycentrování a pozice zubů, barva umělé dásně a kvalita okluze v úvahu by měly přijít všechny dostupné zdroje, aby se dosáhlo přirozeného a harmonicky co možná nejúčinnějšího celkového vzhledu restaurace. 

Poděkování:
Dr. Jose Marcio B. L. do Amaral, Dr. Marco Antonio Bernardes, Dra. Susana Maria Salazar Marocho, TPD Maria Cristina Magro, Conexao Sistemas de Prótese, Wilcos do Brasil, Vita Zahnfabrik.
Korespondence:
Renata Faria, E-mail: refaria@gmail.com
Autoři:
Renata Faria univerzitní profesorka dentální protetiky na univerzitě v Sao Paulu Unip/Brazílie.
Marco Antonio Bottino univerzitní profesor pro fixní dílčí protetiku Statní univerzita v Sao Paulu Unesp-SJC/Brazílie 

Použitá literatura na vyžádání u vydavatele.

Poznámka:

Článek byl publikován v časopise StomaTeam 5/2013

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent