informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Multifunkèní umìlé zuby pro celkové náhrady

  Vloženo: 09.10.2013 10:20

 

Téma:
Renata Faria, Marco Antonio Bottino

Multifunkèní umìlé zuby pro celkové náhrady
Renata Faria, Marco Antonio Bottino 

Vytvoøit náhradu pro bezzubého pacienta pøedstavuje vždy velkou výzvu, nebo se přitom nenahrazují pouze vypadané zuby, nýbrž se musí restaurovat i komplexní výchozí struktura kostí a tkání, protože jedinì tak lze dosáhnout celkového estetického vzhledu a dobré žvýkací funkce. Vedle nezbytného know-how pro vytvoøení celkové protézy a velké zruènosti pøi provádìní všech krokù na klinice a v laboratoøi je dle našeho názoru nadmíru dùležitým faktorem tohoto zákroku volba zubù. V tomto èlánku Vám chceme pøedstavit zubní sortiment VITA MFT. Jedná se o multifunkèní systém, pomocí kterého spolehlivì dosahujeme takových funkèních a estetických výsledkù, které naši pacienti toužebnì oèekávají. 

V øadì pøípadù chtìjí pacienti novou protézu, aby mohli lépe žvýkat. Èasto je s tím ale spojeno i pøání lépe vypadat. Pod celkovou protézou rozumíme z hlediska koncepce rehabilitaci zcela bezzubého pacienta. Ruku v ruce se ztrátou zubù jde neodvratnì i zmìna alveolárního høebenu. V míøe, v jaké ubude kostní substance po ztrátì zubu, se zpìtnì v dùsledku ztráty funkce vytvoøí i kostní septa. Výsledkem je zjizvení spojené se ztrátou kostní hmoty. To znamená, že na konci zmizí cca 1 cm výbìžku processus alveolaris.
Pokud k tomu pøipoèítáme výšku zubních korunek vysokých další centimetr, dostaneme celkový úbytek ve vertikální dimenzi o velikosti 4 centimetrù. Toto nelze jen tak pøejít, nýbrž je potøeba si uvìdomit skuteèné úèely celkové protézy: navraceni možnosti žvýkat, harmonizace rozmìrù a tvarù oblièeje, náprava poruch výslovnosti pomocí zubní náhrady, restaurace chrupu bez poranìní pacienta.
Tento druh rehabilitace vypadá rùznì podle druhu uložení protézy. V podstatì se rozlišuje mezi tøemi druhy celkových protéz: snímatelné celkové protézy podpírané dásnìmi; snímatelné celkové protézy podpírané zuby nebo implantáty, tzv. krycí protézy (nìm. Deckprothesen) a fixní celkové protézy nesené implantáty. Pøitom je dùležité, že koncepce a postupy rehabilitace jsou u všech druhù protéz prakticky stejné. Pøíkladem budiž provedení situaèního otisku jako prvního klinického kroku, který kopíruje a reprodukuje situaci v ústech a pøíslušné zubní struktury bez ohledu na zpùsob pozdìjšího uchycení protézy a následnì slouží jako vìrný pracovní model pro studovaní vlastností a základních parametrù protézy. 

Obr. 1, Obr. 2

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_1multifunkcni_celk_nahrady_5_13_2

Obr. 1: Zuby Vita MFT pro oblast pøedních zubù v horní a dolní èelisti.

Obr. 2: Zuby Vita MFT pro oblast postranních zubù v horní a dolní èelisti.

 multifunkcni_celk_nahrady_5_13_3

 multifunkcni_celk_nahrady_5_13_4multifunkcni_celk_nahrady_5_13_5

Obr. 3: Boèní pohled na celkovou protézu se znázornìním harmonického chrupu ze zubù VITA MFT, takže snadno se dosáhne správné centriky.
Obr. 4: Schéma rozdìlení okluzálních kontaktù vytvoøených pomoci zubù VITA MFT.  

U snímatelných celkových protéz podpíraných dásnìmi se pak na klinice a v laboratoøi musí naprosto pøesným provedením všech nezbytných krokù vytvoøit taková báze protézy, která bude perfektnì odpovídat podpùrné tkáni. Základem je zde perfektní kopie místa uložení, pøièemž hranice pøídržné konstrukce protézy musí být nadefinovány tak šikovnì, aby okluze byla správnì vycentrovaná a vyvážená. Toto je klíèový moment pro dobré usazení a stabilitu protézy a spolehlivì zkracuje dobu, po kterou si pacient zvyká na novou protézu.

Nesnímatelné celkové protézy nesené implantáty mají velice vysokou úspìšnost. Výhoda okamžitého zatížení, dokonce s implantáty vsazenými ihned po extrakcích, umožňuje provést ošetøení v nejkratším èase, a navíc s výbornou předvídatelností. Mnoho studií o krycích protézách nebo snímatelných celkových protézách podpíranými implantáty prokázalo jejich úspìšnost.

Jak již bylo øeèeno výše, základní koncepty celkových protéz
platí pro všechny druhy jejich uloženi. To ukazuje následující tabulka s rùznými klinickými a laboratorními kroky u rùzných druhù celkových protéz.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_6

Obr. 5: Barevná lišta pro volbu barev dodávaných zubù VITA MFT.
Obr. 6: Tato tabulka ukazuje nejoblíbenìjší barvy systému VITA System 3D-Master jakož i barvy, které nejlépe ladí se systémem VITAPAN Classical.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_6

Obr. 7 a 8: Pacientka, 52 let. Obr. ukazuje vzhled pøedtím døíve nesené protézy s velmi nevhodnou estetikou a funkènosti. 

Výbìr umìlých zubù
V pøípadì zcela bezzubých pacientù mohou žvýkací sily pùsobící na celkovou protézu nièit podpùrnou tkáò. Proto je bezpodmíneènì nutné vytvoøit vyrovnanou okluzi, aby bylo možné dosáhnout dobrého výsledku.

Pøi výrobì celkové protézy se u její estetické stránky zubní
chirurg nesmí spoléhat pouze na své odborné znalosti, svoji zruènost a svùj estetický cit, nýbrž musí umìt pøedevším dobøe naslouchat a zohlednit pøedevším estetické pøedstavy pacienta. Výbìr umìlých zubù je jedním z nejdùležitìjších aspektù pøi výrobì celkových protéz a je souèasnì i jedním z nejobtížnìjších, nebo pro nìho neexistuji žádná pøesná kriteria. Nevhodná volba umìlého zubu mùže vést nejenom k odmítnutí protézy, nýbrž mùže i znaènì uškodit její funkci a estetice. Pøesto však existují vodítka použitelná pro výbìr zubù. Umìlé zuby jsou nabízeny v sadách po 6 zubech pro oblast pøedních zubù (horních nebo dolních) a v sadách po 8 zubech pro oblasti postranních zubù. Výbìr obvykle vychází ze vzhledu šesti horních pøedních zubù, které jsou pro estetiku rozhodující.

Snadno se mùže stát, že pøíliš dlouhé pøední zuby vytvoøí pøíliš
široký úsmìv. V takovýchto pøípadech byste mìli po konzultaci s pacientem zvolit kratší zuby, a to i za cenu toho, že bude pøípadnì vidìt trochu umìlé pryskyøice z báze protézy.

K této problematice existuje studie, která hodnotí estetické
vlivy rùzných druhù umístìní horních pøedních zubù. Protože se jedná o absolutnì subjektivní aspekt, byly protézy v rámci této studie ukázány velice heterogenní skupinì osob složené ze studentù, specialistù i laikù. Druhy rozmístìní pøedních zubù tìchto protéz byly uspoøádány takto: pro mladé lidi (klasicky), seniory, v dámském resp. pánském stylu a s diastemou. Výsledek byl, že rozmístìní ve stylu mladých lidí (klasické) dopadlo s 38,57 % nejlépe, po nìm následovalo rozmístìní v seniorském stylu s 32,85%, aniž by však byl mezi nimi nìjaký výrazný rozdíl. Nejmenší ohlas sklidilo rozmístìní v dámském stylu. Ten byl odmítnut 32,86 %, následoval ho pánský styl s 31,43 % a po nìm diastema s 22,86 %, rovnìž bez významnìjších rozdílù mezi nimi. 

Pøi urèování nejdùležitìjších aspektù s ohledem na estetické vlastnosti zubù nám pomáhají již o nìco starší studie. V nich uvedené koncepce jsou aktuální i dnes. Nìkteøí autoøi zkoumali vztah mezi formátem zubù a individuálními vlastnostmi jako je pohlaví, osobnost a vìk. Jiná studie se zabývala tvarem pøedních zubù z morfologickopsychologického hlediska. Když zkoumáme, jak jedna osoba vidí druhou, zjistíme, že støední øezáky jsou instinktivnì spojovány s takovými vlastnostmi, jako je osobnost, síla, energie, autorita a pøitažlivost nebo také apatie èi chybìjící sebevìdomí. Boèní øezáky jsou naproti tomu asociovány s abstraktními hodnotami: umìlecký, emocionální a intelektuální výraz osobnosti. To znamená, že volbou formátu pøedních zubù ovlivòujeme kladnì nebo zápornì budoucí vzhled našich pacientù.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_7multifunkcni_celk_nahrady_5_13_8 Obr. 9: Èelní pohled na val dolní èelisti. Zde mùžete vidìt dva implantáty (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie) v pøední oblasti pro vytvoøení krycí protézy.
Obr. 10: Bezzubý val horní èelisti.
Obr. 11: Po provedení nezbytných pøípravných krokù jako je anatomický a funkèní otisk, vyhotovení orientaèních rovin, umístìní ve žvýkacím simulátoru s pøíslušnými otisky èelisti a výbìru vhodných náhradních zubù byly nainstalovány zuby VITA MFT s bilaterální vyrovnanou okluzí.
Obr. 12: Èelní pohled na orientaèní roviny se zuby umístìnými ve vosku pøi zkoušce v ústech.
Obr. 13: Úsmìv pacienta pøi zkoušce zubù.
Obr. 14: Èelní pohled na val dolní èelisti s šipkami microunit nasazenými na implantátech (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie). 
 

Pro správný výbìr umìlých zubù k dosaženi dobré estetiky musíme proto zohledòovat vertikální rozměry, protetickou okluzální rovinu, støedovou linii, linii špièákù a výšku linie usmìvu. Vedle tìchto faktorù jsou to také tvar, velikost, barva a uspoøádání zubù, které mají velký vliv na celkový estetický uèinek. Všechny tyto studie bychom proto mìli znát, přitom však nikdy nezapomínat, že pocit dobrého vzhledu je velice individuální záležitost ovlivnìna sociálními, kulturními a geografickými faktory, které na pacienta pùsobí, a že pøi volbì vlastnosti jeho nových zubù by proto mìl být rozhodující jeho názor a jeho vùle.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_9multifunkcni_celk_nahrady_5_13_10 Obr. 15: Vzhled tømenu vyhotoveného pro krycí protézu s pøipevnìním pomocí matrice a patrice.
Obr. 16: Okluzální pohled na polymerizovanou celkovou protézu dolní èelisti. Zde v oblasti špièky jazyka mùžete vidìt otvor pro pøipevnìní matrice uvnitø k bázi protézy.
Obr. 17: Vnitøní pohled na sliznièní část protézy s matricí, která je již pøipevnìna pomocí licí pryskyøice.
Obr. 18: Polymerizované protézy horní a dolní èelisti pøipravené k nasazení.
Obr. 19: Èelní pohled na protézy v ústech. Zde jsou patrné dobré okluzální kontakty.
Obr. 20: Boèní pohled zblízka, kde je na zubech VITA MFT dobøe patrný odpovídající obraz zubù VITA MFT.  

V této souvislosti je rovnìž dùležité to, že harmonie okluze celkové protézy se zbývajícími strukturami stomatognatního sytému hraje dùležitou roli pro jeho rovnováhu.  

Vita MFT (multifunkèní zub)
– Zub pro všechny indikace 19
Živý úèinek zubù podporuje jejich pøirozený vzhled a vede k pøijetí zubní náhrady bìhem velice krátké doby.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_12

Obr. 21 a 22: Uzavøený pøípad. Pohled zprava a èelní pohled na usmìv pacienta.
Obrázky 23 až 25: Muž, 65 let, zcela bez zubù. Obrázky ukazují val horní èelisti s 5 implantáty a val dolní èelisti se 4 implantáty (Conexao Sistemas de Prótesis, Brazílie) pro pøipevnìní fixní celkové protézy.
Obr. 26: Po vytvoøení otisku, konstrukcí a orientaèních rovin, po umístìní ve žvýkacím simulátoru s pøíslušnými èelistními otisky a po výbìru vhodných náhradních zubù byly použity zuby VITA MFT podle okluzálního systému s oboustrannou ochranou a bez okluze na vedení pøedního zubu a špièáku. 

Zuby pro restaurace vytváøené ve tøech vrstvách podle pøirozené pøedlohy splòují všechna kritéria a požadavky pacientù. Ideálním pøíkladem jsou pøední zuby VITA MFT (obr. 1):
Opalescence, luminiscence a translucence – v pøirozenì pùsobivé morfologii a ideálnì sladìny s individuální strukturou mamelonu vytváøejí souhru barev s bohatými nuancemi a zajišují živé odrážení svìtla u každého jednotlivého zubu.
Lehce vypouklý tvar labiálních ploch podporuje cílené tvarování rtù a podporují tím dentofaciální harmonii.
Pøirozené vytvarování palatinálních ploch vrací každému pacientovi jeho fonetické schopnosti v plném rozsahu a jazyk si přitom nemusí zvykat na novou situaci v ústech.
Bìlavý incizální okraj jako speciální zvýraznìní umocòuje vynikající estetiku pøedních zubù VITA MFT.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_13

Obr. 27: Èelní pohled na zuby umístìné ve vosku na kovových konstrukcích pøi zkoušce v ústech.
Obr. 28: Na tomto obrázku vidíte již polymerizované protézy ve žvýkacím simulátoru.
Obrázky 29 až 31: Èelní a okluzální pohled na hotové protézy.
Obr. 32: Èelní pohled na protézu s našroubovanými implantáty v ústech. Zde je jasnì vidìt kvalitní okluze. 

Provedení okluzálních ploch u zubù VITA MFT vychází z inovativního principu Easy-CentricR, tzn., že žvýkací plochy jsou vytvarovány tak, aby se optimální vycentrování nastavilo témìø samo od sebe (obr. 2).
Easy-CentricR nabízí profesionální a racionální stavbu s bezpeènou okluzí a vede k vyšší produktivitì v kvalitì, která uspokojí každého pacienta.
Pøedbroušené okluzální reliéfy zubù dolní èelisti minimalizují horizontální pøevodní síly a podporuji optimální statickou orientaci protézy. Tento faktor je velice dùležitý zejména u zubní náhrady podpírané implantáty.
Ideální tvarování hrbolku v horní èelisti automaticky zajišuje správnou centriku a pacientovi nabízí maximální pohodlí pøi žvýkání (obr. 3 a 4).
Bazální kavita dovoluje významnì omezit broušení a zvìtšuje plochu pro bezpeèné spojení se základním materiálem protézy.
Lehce rozšíøené oblasti zubních krèkù u pøedních a postranních zubù redukují náklady na tvarování interdentálního prostoru k dosažení pøirozeného vzhledu, který odpovídá vìku pacienta.

multifunkcni_celk_nahrady_5_13_14

Obr. 33: Tento pohled z pravé strany ukazuje krásný vzhled s tìmito umìlými zuby.
Obr. 34: Rentgenové snímky uzavøeného pøípadu.
Obrázky 35 až 38: Smìjící se pacient spokojený s dosaženou rehabilitací. Živý úèinek zubù podporuje jejich pøirozený vzhled a vede k pøijetí zubní náhrady bìhem velice krátké doby. Jakostní materiál ve známé kvalitì VITA nabízí maximálnì možnou snášenlivost s tkání a vysokou životnost zubní náhrady.

Multifunkèní zuby VITA MFT se dodávají v 11 nejoblíbenìjších
barvách VITA System 3D-Master (obr. 5 a 6). Pomocí jedineèného VITA SYSTEM 3D-MASTER mùžete systematicky urèovat a pøesnì reprodukovat všechny pøirozené barvy zubù.

Výbornì se hodí pro:
Celkové protézy
Protézy podpírané implantáty
Teleskopické a kónusové konstrukce
Zásuvné spoje
Odlévané modely protéz
Prozatímní øešení 

Charakteristika:
Harmonicky sestavená a vzpøímená nabídka barev/tvarù zajišuje vysokou hospodárnost. Nejvyšší kvalita materiálu je zajištìna umìlohmotným, vysoce síovaným materiálem, který se vyznaèuje prvotøídní hustotou materiálu a vynikající biokompatibilitou. Tím je vedle toho u restaurace dosaženo maximální snášenlivosti pro tkáò a dlouhé životnosti.
VITA
MFT nabízí tyto vlastnosti:
Barevná stálost
Odolnost proti obrušovaní
Šetrnost vùèi tkáni
Malý sklon k tvorbì plaku
Broušení bez tvoøení tøísek
Velice dobrá leštitelnost
Dobøe se pojí s materiálem báze protézy
Bez zbytkových monomerù
Odolnost vùèi prasklinám

Nìkteré praktické pøíklady (obrázky 7 až 38). 

Slovo na závìr
Volba a instalace zubù dává celkovým protézám potøebnou stabilitu pro dobrou úèinnost žvýkání a souèasnì minimalizují koncentraci stresu na protézy a místo jejich uložení.

Øada umìlých zubù VITA MFT kombinuje estetiku a funkènost za pøijatelné ceny. Živý úèinek zubù podporuje jejich pøirozený vzhled a vede k pøijetí zubní náhrady bìhem velice krátké doby. Vedle estetického aspektu je podstatnou výhodou vysoká funkènost VITA MFT díky speciálním okluzálním plochám na bázi inovativního principu Easy-Centric. Tvar tìchto ploch usnadòuje hledání optimální centriky bez jakýchkoli obtíží a pacientovi nabízí maximální komfort pøi žvýkání.
Pro úspìšné ošetøení celkovou protézou je nezbytné bez ohledu na její uchycení použít nejlepších znalostí, materiálù a technik. Díky dobré mechanické funkci mùže pacient opìt dobøe žvýkat a hezký vzhled a návrat správné výslovnosti rovnìž pøispìjí k jeho fyzické a duševní pohodì.

Stanovení velikosti, barvy, vycentrování a pozice zubù, barva umìlé dásnì a kvalita okluze v úvahu by mìly pøijít všechny dostupné zdroje, aby se dosáhlo pøirozeného a harmonicky co možná nejúèinnìjšího celkového vzhledu restaurace. 

Podìkování:
Dr. Jose Marcio B. L. do Amaral, Dr. Marco Antonio Bernardes, Dra. Susana Maria Salazar Marocho, TPD Maria Cristina Magro, Conexao Sistemas de Prótese, Wilcos do Brasil, Vita Zahnfabrik.
Korespondence:
Renata Faria, E-mail: refaria@gmail.com
Autoøi:
Renata Faria univerzitní profesorka dentální protetiky na univerzitì v Sao Paulu Unip/Brazílie.
Marco Antonio Bottino univerzitní profesor pro fixní dílèí protetiku Statní univerzita v Sao Paulu Unesp-SJC/Brazílie 

Použitá literatura na vyžádání u vydavatele.

Poznámka:

Èlánek byl publikován v èasopise StomaTeam 5/2013

Informace o pøedplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent