informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 SERAG: Chirurgické šicí materiály - CHIRURGICKÉ JEHLY
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

  Vloženo: 25.09.2017 23:58

 

Téma:
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

SERAG: Chirurgické šicí materiály - CHIRURGICKÉ JEHLY

Atraumatické i ouškové jehly používané v chirurgii musí splòovat nejrùznìjší požadavky. Proto nabízíme široké spektrum jehel, které jsou vhodné pro nejrùznìjší indikace. Používáme pouze jehly z nerezavìjící oceli nejvyšší jakosti, které chirurgovi umožòují snadnou a bezpeènou práci. cenovì výhodné velké balení

Pøesné zpracování chirurgických jehel zaruèuje ideální práci s tìmito jehlami. K dispozici jsou specializované geometrie jehel pro nejrùznìjší oblasti použití.

K prodeji jsou pouze samostané jehly s ouškem.

 

ŠPIÈKOVÁ TECHNOLOGIE

Pøesné zpracování chirurgických jehel zaruèuje ideální práci s tìmito jehlami. K dispozici jsou specializované geometrie jehel pro nejrùznìjší oblasti použití.

SERAG: Chirurgické šicí materiály 

Oznaèení jehel je tvoøeno kombinací písmen a èíslic podle doporuèení Technického výboru nìmeckého Sdružení výrobcù chirurgických šicích materiálù. První písmeno udává tvar jehly, druhé písmeno oznaèuje typ jehly. Následuje-li tøetí nebo ètvrté písmeno, vztahuje se ke speciálním charakteristikám jehly. Èíslice za písmenem udává délku jehly v nataženém tvaru v milimetrech.

ŠPIÈKA JEHLY V DETAILU

Jehla s kulatým tìlem, s trokarovou špièkou 

Jehla s kulatým tìlem, s trokarovou špièkou

Jehla s kulatým tìlem 

Jehla s kulatým tìlem

Obrácenì øezací jehla 

Obrácenì øezací jehla

Obrácenì øezací jehla se speciální špièkou 

Obrácenì øezací jehla se speciální špièkou

Kvadratická jehla, s lancetovým hrotem 

Kvadratická jehla, s lancetovým hrotem

 

KVALITA OCELI U JEHEL

Lze pøedpokládat, že souèasní výrobci, pøinejmenším ti evropští, pro své chirurgické šicí materiály všeobecnì používají nerezavìjící ocel.

Pro výrobu našich jehel používáme témìø výhradnì ocel øady 300, abychom zajistili jejich vynikající vlastnosti.

Na výrobu chirurgických jehel se obvykle používají následující tøídy nerezavìjící oceli:

Øada 300

Nejjakostnìjší ocel, austenitická, s nejvyšší houževnatostí a nejvyšší pevností v ohybu. Èasto se nabízí jen pro kardiovaskulární chirurgii.

Øada 420

Standardní jakostní ocel, martenzitická, nejménì houževnatá, s nejmenší pevností v ohybu.

Øada 455

Zvýšená jakost oproti øadì 400, martenzitická, se zvýšenou houževnatostí a vyšší pevností.

PØEHLED CHIRURGICKÝCH JEHEL:

OUŠKOVÉ JEHLY 

OUŠKOVÉ JEHLY

Ouškové a pružné ouškové jehly SERAG-WIESSNER se vyznaèují optimální pevností v ohybu, nejlepší houževnatostí a vynikající schopností prùniku. To chirurgovi umožòuje pracovat snadno a s jistotou. Baleno po 12 ks.

Katalog Ouškové jehly

 

ATRAUMATICKÉ JEHLY 

ATRAUMATICKÉ JEHLY

Atraumatické jehly jsou jehly, s nimiž je šicí vlákno pevnì spojené (navleèené), což minimalizuje traumatizaci tkánì. Pro tyto kombinace jehel a šicích vláken je k dispozici široký sortiment atraumatických jehel.

Katalog Atraumatické jehly

Poznámka:

Chirurgické šití.cz

PARO Úlehlová s.r.o. - Mgr. Tomáš Úlehla

Havlíèkovo námìstí 94, 397 01 Písek

Telefon: +420 773 993 035

E-mailinfo@chirurgickesiti.cz

Link: www.chirurgickesiti.cz

Výrobce/distributor: Serag/PARO Úlehlová s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent