informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Regeneraèní membrány Medipac
Nevstøebatelné, Polytetrafluoretylen (PTFE) membrány

  Vloženo: 15.01.2019 20:43

 

Téma:
Nevstøebatelné, Polytetrafluoretylen (PTFE) membrány

Regeneraèní membrány MedipacMedipac

jsou nevstøebatelné, sterilní membrány vyrobené z biologicky inertního materiálu Polytetrafluoretylen (PTFE), která je inertní vùèi lidským tkáním. K dispozici jsou ve dvou základních variantách, a to buï bez, anebo s titanovou výztuží.

Membrány jsou urèeny pro øízenou tkáòovou regeneraci, pomáhají pøi neoformaci kostí, kde pùsobí jako biologické bariéry zabraòující migraci z epitelu, tkání nebo bakterií, které by mohly zpùsobit inhibici rùstu kostí. Napomáhají a tvoøí vhodné podmínky pro vytvoøení pøírodního fibrinového podkladu, prekurzoru kostní tkánì. Membrány jsou doèasnì implantovatelné, jednoduše odstranitelné a své uplatnìní najdou zejména pøi léèbì parodontologických defektù èi zavádìní implantátù. Membrány s titanovou výztuží jsou jednoduše pøizpùsobitelné tvaru kosti a léèenému defektu. V nabídce je nìkolik velikostí splòující veškeré potøeby. S titanovou výztuhou to jsou: anteriorní (14 x 24 mm), posteriorní (20 x 25 mm), posteriorní XL (40 x 30 mm), bukální (17 x 24 x 6 mm) a nebo bez výztuže ve velikosti 25 x 30 mm. V pøípadì potøeby mohou být membrány fixovány pomocí mikro pinù, mikro šroubù nebo pomocí šicích materiálù Medipac. Na uvedených stránkách je k náhledu pøípadová studie použití PTFE membrán.

Titanové mikro šrouby a mikro piny jsou urèeny pro maxilofaciální a dentoalveolární chirurgii. Lze je použít na zajištìní membrány na mandibulární kortikální kosti, na titanové sítì a nebo na zajištìní malých autologních, heterologních kostních štìpù.

Poznámka:

Medipac – partner stomatologùMedipac

Spoleènost Medipac sídlící v Øecku se zabývá výrobou implantologických membrán z PTFE a chirurgických titanových mikro šroubkù a mikro pinù a nabízí také ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití v mnoha variantách. Od roku 1989 pokrývá potøebu chirurgického šití pro velkou èást øeckých nemocnic. Samozøejmostí je splnìní veškerých norem (93/42 EC) a ISO certifikátù, vèetnì notifikace jako zdravotní prostøedek u SUKL a § 34 zákona è. 268/2014 Sb. Celý sortiment Medipac je charakteristický svou mimoøádnou kvalitou, který ho øadí mezi svìtovou špièku a více než výhodnými cenami, které konkurují všem zavedeným výrobcùm. Celý sortiment Medipac poøídíte na stránkách www.medenta.cz. Pojïme si kompletní sortiment pøiblížit více.

Dodavatel materiálù Medipac

Medishop s.r.o.

Mahenova 624/11

790 01  Jeseník

www.medenta.cz

www.medipac.cz

info@medenta.cz

Link: www.medenta.cz

Výrobce/distributor: Medipac/Medenta


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent