informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Chirurgické šití Medipac - VSTØEBATELNÉ MATERIÁLY
Ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití

  Vloženo: 17.01.2019 18:55

 

Téma:
Ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití

Chirurgické šití MedipacMedipac

V nabídce chirurgického šití Medipac najdete 5 vstøebatelných a 5 nevstøebatelných materiálù v mnoha prùmìrech, délkách, s rùznými typy a velikostmi chirurgických jehel. V nabídce jsou tak stovky kombinací, ve kterých najdete potøebný materiál na jakýkoli chirurgický zákrok

Chirurgické jehly

V nabídce jsou atraumatické jehly ve velikosti od 8 do 80 mm, v zahnutí 3/8 nebo 1/2 kruhu, rovné, øezné, kulaté, s diamantovou špièkou, atp. a jejich konkrétní použití závisí na druhu zákroku, zkušenosti a osobní preferenci chirurga.

VSTØEBATELNÉ MATERIÁLY

Vstøebatelné materiály se nemusí z tìla odstraòovat. Hydrolýzou se rozloží na vodu a enzymy, které se v tìle absorbují. Podle rychlosti absorpce je mùžeme rozdìlit na rychle, støednì a dlouho vstøebatelné. Od toho a potøeby podpory rány, se také volí druh použitého šicího materiálu.

NEOSORB PGLA

P.G.A.

Polyfilní, fialové, syntetické, vstøebatelné chirurgické vlákno z kyseliny polyglykolové, potažené kopolymerem PGA-PCI. Vhodné použití je pøi aproximaci a ligaci mìkkých tkání. Tento materiál je také oblíbený veterinárními lékaøi pro operace drobných domácích zvíøat. Toto univerzální vlákno je cenovì velmi výhodné.

Pevnost v tahu: 65% v druhém týdnù, 35% ve tøetím týdnu.

Kompletní absorpce: v 60-90 dnech

 

NEOSORB (PGLA)

Pletené, fialové, syntetické, vstøebatelné, chirurgické vlákno z polyglaktinu 910, potažené. Úspìšnì lze také použít pøi oèních operacích.

Pevnost v tahu: 50% ve tøetím týdnu.

Kompletní absorpce: v 56-70 dnech

 

NEOSORB RAPID (RPGLA)

Polyfilní, nebarvené syntetické rychle vstøebatelné chirurgické vlákno

z polyglaktinu 910, potažené.

Vhodné pro dentální zákroky, chirurgické operace kùže a sliznic a plastickou chirurgii, kde je vhodná pouze krátkodobá podpora stehu. 

Pevnost v tahu: 50% po 5 dnech. Celková ztráta pevnosti po 10-14 dnech.

Kompletní absorpce: ve 42 dnech

 

MONOSORB

Monofilní, fialové, syntetické, vstøebatelné, chirurgické vlákno (PDO)

s poly(p-dioxanonem). Dlouhodobì vstøebatelné.

Univerzální vlákno na mìkké tkánì, vhodné na použití v mikrochirurgii a pøi oèních zákrocích. 

Pevnost v tahu: 65-70% ve 4. týdnu, 50-60% v 6. týdnu

Kompletní absorpce: ve 180 -220 dnech

 

MONOFAST

Mimoøádnì oblíbené monofilní, fialové, syntetické, støednìdobì vstøebatelné, chirurgické vlákno z kyseliny polyglukolové s polycaprolactonem.

Indikace – na chirurgii mìkkých tkání.

Pevnost v tahu: 68-78% v 1. týdnu, 30% ve 2. týdnu, Celková ztráta ve 28 dnech.

Kompletní absorpce: ve 90-110 dnech

Poznámka:

Medipac – partner stomatologùMedipac

Spoleènost Medipac sídlící v Øecku se zabývá výrobou implantologických membrán z PTFE a chirurgických titanových mikro šroubkù a mikro pinù a nabízí také ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití v mnoha variantách. Od roku 1989 pokrývá potøebu chirurgického šití pro velkou èást øeckých nemocnic. Samozøejmostí je splnìní veškerých norem (93/42 EC) a ISO certifikátù, vèetnì notifikace jako zdravotní prostøedek u SUKL a § 34 zákona è. 268/2014 Sb. Celý sortiment Medipac je charakteristický svou mimoøádnou kvalitou, který ho øadí mezi svìtovou špièku a více než výhodnými cenami, které konkurují všem zavedeným výrobcùm. Celý sortiment Medipac poøídíte na stránkách www.medenta.cz. Pojïme si kompletní sortiment pøiblížit více.

Dodavatel materiálù Medipac

Medishop s.r.o.

Mahenova 624/11

790 01  Jeseník

www.medenta.cz

www.medipac.cz

info@medenta.cz

Link: www.medenta.cz

Výrobce/distributor: Medipac/Medenta


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent