informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Chirurgické šití Medipac - NEVSTØEBATELNÉ MATERIÁLY
Ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití

  Vloženo: 17.01.2019 18:59

 

Téma:
Ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití

Chirurgické šití MedipacMedipac

V nabídce chirurgického šití Medipac najdete 5 vstøebatelných a 5 nevstøebatelných materiálù v mnoha prùmìrech, délkách, s rùznými typy a velikostmi chirurgických jehel. V nabídce jsou tak stovky kombinací, ve kterých najdete potøebný materiál na jakýkoli chirurgický zákrok

Chirurgické jehly

V nabídce jsou atraumatické jehly ve velikosti od 8 do 80 mm, v zahnutí 3/8 nebo 1/2 kruhu, rovné, øezné, kulaté, s diamantovou špièkou, atp. a jejich konkrétní použití závisí na druhu zákroku, zkušenosti a osobní preferenci chirurga.

NEVSTØEBATELNÉ MATERIÁLY

PROPYLEN

PROPYLEN

Mimoøádnì oblíbené monofilní, modré, nevstøebatelné, chirurgické vlákno z propylenu. Jednoduchá manipulace vynikající výsledky

Používá se pøi stomatochirurgických, kardiovaskulárních, oftalmologických a neurologických zákrocích. Pøi implantaci vyvolává minimální zánìtlivé reakce a pøi hojení nedegraduje a není tak ovlivnìna pevnost v tahu. Používá se u infikovaných ran nebo u poranìní s pozdìjším rizikem infekce. Sutura není adherentní k tkáním a lze ji snadno odstranit. Obvykle se odstraòuje do 30 dní od implantace.

K dispozici v rozmìrech USP 2/0 – 8/0

POLYAMID

Polyamid je monofilní, modré, nevstøebatelné, chirurgické vlákno.

Materiál urèený na všeobecnou chirurgii mìkkých tkání, na použití pøi stomatochirurgických zákrocích, není vhodný pro kardiovaskulární, oftalmologické a neurologické zákroky.

K dispozici v rozmìrech USP 2/0 – 6/0

POLYESTER

Polyester je splétané, zelené, nevstøebatelné, chirurgické vlákno potažené silikonem.

Materiál je vhodný k aproximaci a ligaci mìkkých tkání, urèený pro použití pøi stomatochirurgických, kardiovaskulárních, oftalmologických a neurologických zákrocích.

K dispozici v rozmìrech USP 2/0 – 5/0

 

HEDVÁBÍ

Materiál z pøírodního hedvábí. Jedná se o splétané, èerné, nevstøebatelné, povoskované chirurgické vlákno.

Používá se na spojení mìkkých tkání a ve stomatochirurgii. Není vhodné pro použití pøi kardiovaskulárních ani neurologických operacích.

K dispozici v rozmìrech USP 1/0 – 6/0

 

PROFIMED – PTFE

Jedná se o sterilní neabsorbovatelný chirurgický šicí materiál vyrobený z polytetrafluorethylenu (PTFE).

Používá se na mìkké tkánì a dále pak pøi stomatochirurgických zákrocích zejména implantologii a parodontologii, nebo dále pøi kardiovaskulárních zákrocích. Nezpùsobuje podráždìní kùže, sliznic a tkání. Jako ostatní monofilní materiály je v tìle velmi dobøe snášen. Je hydrofobní a oleofobní. Nemá témìø žádný pamìový efekt, což usnadòuje manipulaci.

Poznámka:

Medipac – partner stomatologùMedipac

Spoleènost Medipac sídlící v Øecku se zabývá výrobou implantologických membrán z PTFE a chirurgických titanových mikro šroubkù a mikro pinù a nabízí také ucelený sortiment atraumatického chirurgického šití v mnoha variantách. Od roku 1989 pokrývá potøebu chirurgického šití pro velkou èást øeckých nemocnic. Samozøejmostí je splnìní veškerých norem (93/42 EC) a ISO certifikátù, vèetnì notifikace jako zdravotní prostøedek u SUKL a § 34 zákona è. 268/2014 Sb. Celý sortiment Medipac je charakteristický svou mimoøádnou kvalitou, který ho øadí mezi svìtovou špièku a více než výhodnými cenami, které konkurují všem zavedeným výrobcùm. Celý sortiment Medipac poøídíte na stránkách www.medenta.cz. Pojïme si kompletní sortiment pøiblížit více.

Dodavatel materiálù Medipac

Medishop s.r.o.

Mahenova 624/11

790 01  Jeseník

www.medenta.cz

www.medipac.cz

info@medenta.cz

Link: www.medenta.cz

Výrobce/distributor: Medipac/Medenta


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent