informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 OsseoSpeed™ TX
...rostoucí síla od Astra Tech

  Vloženo: 22.12.2011 17:18

 

Téma:
...rostoucí síla od Astra Tech

OsseoSpeed™ TX– více kosti rychleji

OsseoSpeed™ TX je implantát s mimoøádnými vlastnostmi, díky nimž prokazatelnì urychluje proces hojení kosti. Jedineèná fluoridymodifikovaná nanostruktura povrchu implantátu stimuluje èasné formování kosti a pøispívá k silnìjší vazbì implantátu ke kosti.

Implantáty OsseoSpeed™

Nový implantát OsseoSpeed™ je díky svým inovacím skvìlou volbou pro všechny Vaše pacienty:

 •   Pøedvídatelné výsledky u všech pacientù vèetnì komplikovaných pøípadù, kde by implantáty s jiným povrchem mohly být mìnì efektivní.
 •   Použitelnost ve všech indikacích.
 •   Podpora biologických procesù pøi imediátním zavedení a pøi využití protokolù èasného zatížení.
 •   Design zaruèující zachování úrovnì marginální kosti s klinicky ovìøenými daty (prùmìrná redukce úrovnì marginální kosti o pouhé 0,3 mm v období delším než 5 let).

 OsseoSpeed™ s kónickým apexem –OsseoSpeed™ TX

Všichni pracovníci Astra Tech Dental se neustále snaží o vylepšení svých výrobkù a zjednodušení pracovních postupù tak, aby zajistili dlouhodobé spolehlivé výsledky Vaší práce se systémem a zároveò uèinili Vaši každodenní práci o trochu jednodušší. OsseoSpeed™ byl navržen právì tak, aby tyto podmínky splòoval:

 •    Kónický apex usnadòuje zavedení implantátu ve všech indikacích.
 •    OsseoSpeed™ je ideálním øešením pro pøípady implantace v oblasti s ménì denzní kosti, kde je žádoucí preparace štoly na menší prùmìr. Pøi využití protokolu pro ménì denzní kost (redukovaný prùmìr osteotomie) lze dosáhnout vyšší pevnosti s vyšším momentem utažení.

Kónický apex byl poprvé pøedstaven u implantátu 3.0 S urèeného pro pøípady s omezeným prostorem. Nyní je toto øešení využito u všech implantátù øady Astra Tech.

Kompletní sortiment implantátù OsseoSpeed™ je schopen pokrýt veškeré indikace od pøípadù s normální kostí po pøípady s omezenou vertikální nabídkou kosti a je vhodný pro náhradu horních druhých a všech dolních øezákù s horizontálnì omezeným prostorem a všech dalších situací ve frontálním i postranním úseku.

implants_Astra2.jpg 

 

Jeden typ spojení – tøi velikosti

Spojení implantátu s abutmentem je nabízeno ve tøech velikostech – x small, small a large, které jsou pro snadnou identifikaci barevnì odlišeny.

 implants_Astra.jpg

OsseoSpeed™ TX

implants_Astra3.jpg

Pacient s chybìjícím druhým øezákem pro aplasii.

implants_Astra4.jpg

Zavedení implantátu OsseoSpeed™ TX 3.0 S – 13mm.

implants_Astra5.jpg

Zakrytí vhojovacím váleèkem na dobu 10 týdnù do odevzdání definitivní korunky.

implants_Astra6.jpg

Ètyøi mìsíce po zatížení, hojení pokraèuje dobøe a mìkké tkánì obnovily papily u sousedních zubù.

S laskavým svolením Dr.Paula Kinga, Bristol Dental Hospital and School, Spojené království

Systém, který pracuje pro Vás

Se systémem Astra Tech získáváte flexibilitu, díky níž zvládnete každou klinickou situaci a dokážete se pøizpùsobit všem rùzným výzvám:

 •    Jeden systém pro všechny indikace.
 •    Použitelný v rámci jedno- nebo dvoudobého chirurgického protokolu.
 •    Navržený pro imediátní nebo èasnou rekonstrukci.
 •    Svoboda a jednoduchost pøi zhotovování náhrady.

Pøizpùsobitelnost v chirurgické fázi

V pøípadech s imediátní implantací a èasným zatížením je dvoudílný design základem pro správné vytvoøení finální kontury mìkkých tkání a dosažení optimálního estetického výsledku. V závislosti na situaci lze zvolit jedno- nebo dvoudobý chirurgický postup.

Svoboda pøi zhotovování zubní náhrady

Systém Astra Tech nabízí široký výbìr protetických øešení pro vytvoøení individualizovaného estetického výsledku. Vždy lze nalézt øešení, a preferujete šroubované nebo cementované práce s konfekèními nebo individualizovanými abutmenty, nebo konstrukce kotvené pomocí zásuvných spojù. Absolutní špièkou mezi cementovanými pracemi jsou abutmenty Atlantis™ – navržené individuálnì pro každého pacienta a zpracované CAD/CAM technologií.

Použití abutmentù vyrobených specificky pro každého pacienta má oproti konfekèním abutmentùm mnoho výhod:

 •    Možnost vytvoøení optimálního emergence profilu pro abutment, což podporuje dlouhodobý estetický výsledek.
 •    Okraj abutmentu je umístìn v ideální výšce, a umožòuje tak jednoduché a bezpeèné odstranìní pøebyteèného cementu.
 •    Tvar abutmentu poskytuje optimální podporu a retenci definitivní protetické práci.

 implants_Astra7                                        implants_Astra77.jpg

Individualizovaný abutment Atlantis™     Konfekèní abutment

 Vynikající dlouhodobé výsledky

Pìtiletá follow-up studie na implantátech OsseoSpeed™ potvrdila výsledky pøedchozích studií. Jedna z posledních ukázala prùmìrnou zmìnu úrovnì marginální kosti po pìti letech o 0,03 mm, což je extrémnì dobrý výsledek.

Charakteristiky a vlastnosti povrchu OsseoSpeed byly hodnoceny v mnoha publikovaných èláncích, kdy se potvrdil pozitivní vliv na odpovìï kosti. Systém Astra Tech zároveò klinicky prokázal schopnost zachovat úroveò marginální kosti. Výsledky rozsáhlého souboru prospektivních studií na povrchu OsseoSpeed prokázaly dobrou funkènost a prediktabilní uchování úrovnì marginální kosti v tøí - a pìtiletém follow-up s prùmìrnou redukcí úrovnì kosti o pouhé 0,3 mm. Obvykle je pozorován pokles stability implantátu (mìøeno v ISQ), který je dùsledkem snížení iniciální stability (v dùsledku remodelace) s následným vzestupem sekundární stability (oseointegrace). Tento bìžnì pozorovaný pokles hodnot ISQ bìhem èasné vhojovací fáze však implantáty Astra Tech OsseoSpeed nevykazují; místo toho jsou hlášeny hodnoty ISQ konstantní nebo dokonce zvýšené.

Publikovaná data ukazují, že implantáty OsseoSpeed mohou být bezpeènì použity s mírou pøežití mezi 94,5 % až 100 % i v obtížných situacích. Tyto situace zahrnují využití protokolù imediátního zatížení, a to i v bezzubé horní èelisti, v postranních úsecích v místech po provedeném sinus liftu, imediátní implantace do extrakèní rány a také implantace do atrofované dolní èelisti do blízkosti nervovìcévního svazku.

Astra Tech BioManagement komplex™

OsseoSpeed™ je dalším stupnìm ve vývoji TiOblast™, mikrozdrsnìného povrchu implantátu s více jak dvanáctiletou klinickou zkušeností. Povrch OsseoSpeed je jednou ze ètyø klíèových vlastností tvoøících Astra Tech BioManagement komplex™. Další tøi klíèové vlastnosti jsou MicroThread™, Conical Seal Design™ a Connective Contour™, pøièemž každá z nich je opøena o více než sedmnáctileté klinické užití.

implants_Astra8.jpg Povrch OsseoSpeed™ s jeho mikrozdrsnìnou fluoridy-modifikovanou nano topografií, který je jedním ze ètyø základních prvkù Astra Tech BioManagement komplex™.

Astra Tech BioManagement komplex™

Úspìšnost implantaèního systému není dána pouze jedním výjimeèným rysem. Stejnì jako v pøírodì, i zde musí spoleènì fungovat nìkolik nezávislých faktorù. Implantaèní systém Astra Tech™ je kombinací následujících klíèových vlastností:

 •     OsseoSpeed™— rychlejší pøírùstek kosti
 •     MicroThread™— biomechanická stimulace kosti
 •     Conical Seal Design™— pevné a stabilní zasazení
 •     Connective Contour™— vìtší kontakt s mìkkou tkání a její vìtší objem

 implants_Astra9.jpg

Poznámka:

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,

zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),

 e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: DENTSPLY Implants/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent