informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 RESODONT®
Vstøebatelná kolagenová membrána

  Vloženo: 20.09.2012 18:10

 

Téma:
Vstøebatelná kolagenová membrána

RESODONT® PARASORB RESODONT®

Vstøebatelná kolagenová membrána

PARASORB RESODONT® obsahuje 2,8 mg koòských, pøírodních kolagenových vláken na jeden centimetr ètvereèní. Vzhledem ke své malé tloušce se PARASORB RESODONT® používá pøedevším u velmi jemných zákrokù. Pøedností materiálu PARASORB RESODONT® je jeho poddajnost v mokrém stavu, pøièemž ho lze fixovat pomocí stehù.

Vlastnosti:

▼ velmi dobrá modelovatelnost, zejména v mokrém stavu

▼ odpadá chemické pøíèné zesíování

▼ vysoká odolnost proti roztržení

Formy podávání a velikosti balení

PARASORB RESODONT® Forte, sterilnì balený, je k dostání v tìchto velikostech balení:

(S) 22 x 25 mm (5,5 cm2) 1 membrána

(M) 32 x 25 mm (8 cm2) 1 membrána

(L) 64 x 25 mm (16 cm2) 1 membrána

 

DVA RÙZNÉ MEMBRÁNOVÉ SYSTÉMY – VŽDY SPRÁVNÁ VOLBAResodont

▼ Na každou membránu pøi GTR/GBR jsou kladeny vysoké nároky. K tomu je tøeba pøipoèítat biokompatibilitu, integraci k okolní tkáni, snadnou manipulaci v průběhu operace a délku funkènosti bariéry.

Oba membránové systémy RESORBA® splòují tyto požadavky v ideální míøe. 

▼ oboustrannì

▼ není nutná fixace

▼ rychlé, jednoduché pøistøižení na správný tvar a aplikace

▼ rychlá integrace do okolní tkánì

▼ osteokonduktivní

▼ angiokonduktivní

▼ vstøebatelná – druhý zákrok k odstranìní membrány není nutný

▼ podporuje hojení rány

▼ usnadòuje pøichycení bunìk

 

VYSOKÁ KVALITA POSKYTUJE BEZPEÈÍ

▼ PARASORB RESODONT® a PARASORB RESODONT® Forte se vyrábí speciální metodou z kolagenu zvl᚝ vysoké èistoty. Použitím kolagenu koòského pùvodu je zaruèena maximální míra bezpeènosti produktu (1).Resodont 2

Kolagen se úplnì vstøebá (2). Tím odpadá druhý zákrok, který je nutný pøi použití nevstøebatelných membrán.

Speciální mikrostruktura

Bariérová funkce PARASORB RESODONT® brání prorùstání vazivové tkánì, zároveò ale kvalita povrchu membrány umožòuje porùstání bunìk vytváøejích kost.

Klinické použití RESODONT®

Resodont 3

Bariérová funkce RESODONT® brání prorùstání vazivové tkánì, Zároveò ale kvalita povrchu membrány umožòuje porùstání buòkám vytváøejícími kost.

 Resodont4.jpg

Resodont5.jpg

Klinické použití RESODONT®

»Membrána se používá v dentální, ústní, èelistní a oblièejové chirurgii, zejména pøi øízené kostní regeneraci (guided bone regeneration GBR) ke krytí defektù a zajištìní augmentaèního materiálu. Oblast použití zahrnuje lokální augmentaci pøed nebo pøi inzerci enoseálních implantátù, krytí faciální stìny èelistní dutiny a malých perforací sliznice èelistní dutiny pøi operacích sinus lift a krytí zubních lùžek po extrakcích …
... V průběhu hojení ran nedocházelo k infekcím ani reakcím na cizí tìlesa, bariérová funkce byla ve všech pøípadech dostateèná pro nerušenou konsolidaci kosti. Pøi expozici membrány z dùvodu dehiscencí není indikováno okamžité odstranìní, protože dùsledným dezinfekèním výplachem lze dosáhnout sekundární epitelizace membrány, aniž by byl narušen augmentát pod ní.«

Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz
Klinika a poliklinika ústní, èelistní a oblièejové chirurgie
Univerzitní klinika Münster

Více o produktu PARASORB RESODONT® Forte zde: RESODONT® Forte PARASORB RESODONT® Forte

Poznámka:

Distribuce v ÈR:

Resorba

Resorba s.r.o.
Haltravská 578
344 01 Domažlice

Tel. +42 (0) 379 - 724 - 233
Fax. +42 (0) 379 - 723 - 184

resorba@resorba.cz

Link: www.resorba.com

Výrobce/distributor: Resorba/Resorba s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent