informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD Cone
Kolagenová kuželka pro ošetøení zubního lùžka po extrakci

  Vloženo: 21.09.2012 8:35

 

Téma:
Kolagenová kuželka pro ošetøení zubního lùžka po extrakci

PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD ConePARASORB® HD Cone
Kolagenová kuželka pro ošetøení zubního lùžka po extrakci

- bezpeèné a rychlé zastavení krvácení
- zabránìní atrofie alveolárního høebenu
- variantnì s antibiotickou ochranou, gentamicinem, pro rizikové pacienty (napø. diabetiky, kuøáky, pacienty se sníženou imunitou)

EXTRAKCE ZUBU – PROBLÉM

Po extrakci zubu se kostní lùžko bez speciálního ošetøení nehojí vždy optimálnì.
To má za následek:
- Kost potøebná pro bezpeèné usazení implantátu se nevytvoøí dostateènì.
- Již po krátké dobì alveolární høeben v místì extrakce atrofuje. Dostavìní alveolárního høebenu je nutné, pokud se má pozdìji vsadit implantát.
- Tyto èasovì nároèné a drahé léèebné kroky, jsou pro pacienta bolestivé a ne zcela bez rizika.

Øešení 4 v 1 od firmy RESORBA®

1. Bezpeèné a rychlé zastavení krvácení:
- není nebezpeèí dodateèného krvácení
- stabilizace krevního koagula
- variantnì s antibiotickou ochranou (gentamycinem) pro rizikové pacienty (napø. kuøáky, diabetiky, pacienty se sníženou imunitou)

2. Zabránìní atrofie alveolárního høebenu:
- stabilizace zubního lùžka a tím zachování citlivé vestibulární lamely
- objemová stabilita alveolárního výbìžku
- dlouhodobé zlepšení estetických a funkèních výsledkù

3. Spolehlivá kostní regenerace:
- definovaná regeneraèní matrice
- angiokonduktivní a osteokonduktivní vlastnosti
- již po relativnì krátké dobì vytvoøení stabilního kostního lùžka pro implantát
- lépe kalkulovatelné dlouhodobé funkèní a estetické výsledky

4. Vysoká spokojenost uživatele a pacienta:
- velmi jednoduché a bezpeèné použití
- zjednoduší se následné léèebné kroky
- vysoký komfort pro pacienta
- vynikající pomìr cena / výkon

PARASORB® HD Cone

Zkušenosti s dentálními kuželkami RESORBA®:

Použití kolagenových produktù pro budování a zachování kostního podkladu je již mnoho let souèástí standardní terapie v zubním lékaøství a èelistní chirurgii. Statisíce použití dentálních kuželek RESORBA® dokládá úèinnost a spolehlivost tìchto produktù. To platí stejným zpùsobem pro ostatní osvìdèené dentální produkty firmy RESORBA®, jako napø. houby PARASORB® a GENTA-COLL resorb® MKG a šicí materiál RESORBA®.

Rozdíl:
PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD Cone

Schematické znázornìní průběhu hojení po extrakci:

PARASORB® HD Cone

neošetøené zubní lùžko  X  zubní lùžko ošetøené dentálními kuželkami RESORBA®

Poznámka:

Distribuce v ÈR:

Resorba

Resorba s.r.o.
Haltravská 578
344 01 Domažlice

Tel. +42 (0) 379 - 724 - 233
Fax. +42 (0) 379 - 723 - 184

resorba@resorba.cz

Link: www.resorba.com

Výrobce/distributor: Resorba/Resorba s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent