informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 OsseoSpeed™ TX Profile
Pøizpùsobení se pøírodì

  Vloženo: 23.12.2012 20:12

 

Téma:
Pøizpùsobení se pøírodì

OsseoSpeed™ TX Profile - anatomicky tvarovaný implantát pro zešikmený alveolární výbìžekOsseoSpeedTX_Profile.jpg

Pøizpùsobení se pøírodì

Zachování kosti v rozsahu 360 ° u zešikmeného alveolárního výbìžku
Díky novému typu implantátu již není tøeba volit mezi zachováním marginální kosti na bukální nebo lingvální stranì zešikmeného alveolárního výbìžku. S implantátem OsseoSpeed™ TX Profile ji mùžete zachovat všechnu - v rozsahu 360 ° v jeho okolí
.

Je dobøe známým faktem, že po extrakci nebo ztrátì zubu dochází k resorpci kosti alveolárního høebene. Ukázalo se také, že i když je implantát zaveden pøí­mo do extrakèní rány, dochází k rychlejší remodelaci kosti na bukální stranì alveolárního výbìžku než na stranì lingvální, což vede ke vzniku zešikmení.

Je tøeba, aby kost podporovala implantát ze všech 3 smìrù, a proto je dùležité, aby marginální kost implantát obklopovala ze všech stran.

Zachování marginální kosti z bukální a lingvální strany zešikmeného alveolárního høebene pozitivnì ovlivòuje úroveò kosti meziálnì a distálnì od im­plantátu a tím i pøirozený estetický vzhled mìkkých tkání. Toto je tedy to, co myslíme zachováním kosti v rozsahu 360 ° v okolí implantátu u zešikmeného alveolárního výbìžku.

Stejnì jako u všech implantátù Astra Tech jsou i im­plantáty OsseoSpeed™ TX Profile založeny na plnì zdokumentovaném komplexu klíèových vlastností a výhod Astra Tech Biomanagement Complex™. Jejich použití v kombinaci s individualizovanými abutmenty Atlantis™ je pro lékaøe i jejich pacienty zárukou dlouhotrvající funkènosti a estetického výsledku práce.

1. Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J, Pjetursson EB, Lang NP, Lindhe J. A pro­spective, randomized-controlled clinical trial to evaluate bone preservation using implants with different geometry placed into extraction sockets in the maxilla. Clin Oral Implants Res 2010; 21 (1): 13-21.

OsseoSpeedTX_Profile2.jpg

Umístìní implantátu

OsseoSpeedTX_Profile3.jpg

Pøi zavedení nezešikmeného implantátu do úrovnì marginální kosti na lingvální stranì alveolárního výbìžku dochází k odhalení jeho krèku a neestetic­kému výsledku.

OsseoSpeedTX_Profile4.jpg

Ke ztrátì pøeènívající marginál­ní kosti dochází i v pøípadì, je-li nezešikmený implantát zaveden do úrovnì marginální kosti na bukální stranì alveolárního vý­bìžku. Dochází k úbytku kosti meziálnì i distálnì a stejnì tak i k úbytku mìkkých tkání.

OsseoSpeed™ TX Profile

OsseoSpeedTX_Profile5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pøi použití implantátu OsseoSpeed™ TX Profi­le v pøípadì zešikmené­ho alveolárního výbìž­ku není tøeba hledat kompromis mezi úrovní marginální kosti a este­tikou..

Klinická studie
V rámci probíhající multicentrické studie sponzoro­vané spoleèností Astra Tech, která zahrnuje 5 rùz­ných center v Evropì a ve Spojených státech ame­rických, bylo zavedeno do zhojeného zešikmeného alveolárního høebene jednodobým chirurgickým postupem 60 implantátù OsseoSpeed™ Profile nahra­zujících vždy jeden zub.

Po 16 týdnech hojení byla v další chirurgické fázi zhodnocena úroveò kosti na lingvální a bukální stra­nì alveolu. Více o této unikátní studii lze zjistit na webových stránkách: astratechdental.com/documentation.

OsseoSpeedTX_Profile6.jpg   OsseoSpeedTX_Profile7.jpg

Obr. 1 - Zavedení implantátu po 5 mìsících
Obr. 2 - Kontrolní vyšetøení
Obr. 3 - Definitivní protetická práce po 5 mìsících
Obr. 4 - Kontrolní vyšetøení po 1 roce

Produkty
Implantáty OsseoSpeed™ TX Profile jsou dostupné v prùmìrech 4,5; 5,0 a 5,0 S a v délkách 9; 11; 13; 15 a 17 mm.

Doplòkové produkty k implantátu OsseoSpeed™ TX Profile zahrnují:

  • Atlantis™ individualizované abutmenty z titanu, titanu v odstínu zlata (kryté TiN) a ètyøi odstíny zirkonu
  • TiDesign™ abutmenty
  • Vhojovací a protetické komponenty
  • Zavadìè implantátu

 OsseoSpeedTX_Profile8.jpg

Všechny shora uvedené výrobky jsou speciálnì navržené pro implantáty OsseoSpeed™ TX Profile.
* Dostupné varianty lze dohledat v tabulce kompatibility implantátù Atlantis™
 

Astra Tech BioManagement komplex™
Úspìšnost implantaèního systému není dána pouze jedním výjimeèným rysem. Stejnì jako v pøírodì, i zde musí spoleènì fungovat nìkolik nezávislých faktorù. Implantaèní systém Astra Tech™ je kombinací následujících klíèových vlastností:

  • OsseoSpeed™— rychlejší pøírùstek kosti
  • MicroThread™— biomechanická stimulace kosti
  • Conical Seal Design™— pevné a stabilní zasazení
  • Connective Contour™— vìtší kontakt s mìkkou tkání a její vìtší objem

implants_Astra9.jpg

Odbornou studii naleznete v sekci „Odborné èlánky a studie“ (--> zde)

Poznámka:

JPS s.r.o.JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,

zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: DENTSPLY Implants/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent