informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Planmeca Compact Touch
Nová generace Planmeca Compact Touch

  Vloženo: 21.01.2013 13:50

 

Téma:
Nová generace Planmeca Compact Touch

Planmeca Compact TouchPlanmeca Compact Touch

Krok do nové oblasti použitelnosti
Nová generace Planmeca Compact i Touch má plnì integrovaný dotykový panel pro excelentní použití a prùbìh práce. Používání zubní soupravy je provedeno jednoduše zobrazováním jasných symbolù a textu na velikém displeji. Jak lékaø, tak i asistent mají dobrý pøístup k panelu a prospìch z jeho výbornéhu úhlu výhledu.

Jednoduché nastavení nástrojù
Klíèovou výhodou dotykového panelu soupravy Planmeca Compact je pøímoèaøejší použití funkcí nástrojù. Dynamické uživatelské rozhraní zobrazuje všechny funkce spojené s aktivním nástrojem. Všechna potøebná nastavení lze jednoduše naprogramovat na jedné obrazovce.
Planmeca Compact i Touch poskytuje optimální podporu pro uživatelské pøedvolby a pøizpùsobuje se rùzným klinickým potøebám.

Zítøejší øešení již dnes
Zubní soupravy Planmeca jsou první, které poskytují inovaèní integraci digitální soupravy a software. Když pøipojíte Vaši zubní soupravu k software Planmeca Romexis, všechny aktivity uživatele (napø. použití nástrojù, pravidelné èištìní, pohyby køesla apod.) jsou automaticky zaznamenány. Vygenerovaná data se pak mohou využít pro dálkovou asistenci, preventivní údržbu a pro úèely øízení jakosti. Toto øešení, dostupné pouze od Planmeca, zaruèuje dlouhou životnost zubní soupravy.

Snadná externí infekèní ochrana
Hladké a uniformní povrchy soupravy Planmeca Compact i zaruèují snadné èištìní a dokonalou externí infekèní ochranu, rozhodující pro bezpeèné dentální ošetøení. Povrchy upravené práškovým epoxidovým nátìrem jsou extrémnì odolné a rezistentní vùèi èisticím prostøedkùm. Všechny kritické prvky je možno sterilizovat v autoklávu a plivátko je odnímatelné pro snadné èištìní.

Minimum pohybù, maximální výkon
Ergonomie je základem dizajnu výrobkù Planmeca. Designové øešení Planmeca Compact i podporuje ergonomické pracovní postupy ošetøení. Denní práce ve stomatologické praxi je pøímoèará, pøíjemná a úèinná bez kompromisù.

Vždy èistá voda
Dokonalé øešení vodního systému garantuje, že veškerá voda vstupující do úst pacienta je vždy èistá, a zabezpeèuje bezpeèné ošetøení pacienta a bezpeèné pracovní prostøedí pro dentální tým. S vysoce automatizovaným systémem Planmeca Waterline Cleaning je mikrobiologický biofilm úèinnì odstranìn z vodního rozvodu soupravy. Èistící prostøedek je zaveden do vodního rozvodu zubní soupravy, kde pùsobí bìhem noci a následující ráno je systém propláchnut. Tento spolehlivý systém zabezpeèuje vynikající kvalitu vody pøi stomatologickém ošetøení.
Výsledkem periodické týdenní procedury je, že voda použitá pøi ošetøení je absolutnì bez chemikálií, bez zmìny pH, zápachu, chuti nebo chemického složení.

Rùzní uživatelé – individuální potøeby
K uspokojení rùzným potøeb uživatelù zubní soupravy a ergonomických požadavkùm nabízí Planmeca Compact i možnost vybrat si z nìkolika typù nástrojových a sacích ramen a širokého okruhu rùzných nástrojù.

Planmeca Compact Touch

Poznámka:

FISCHER DENTAL s.r.o.Fischer Dental s.r.o.
Na Žižkovì 634/66
460 06 - Liberec 6
Èeská republika

Tel.: +420 485 130 700
Fax.: +420 482 739 926
Mob.: +420 606 818 795
E-mail:
fischerdental@fischerdental.cz

www.fischerdental.cz

V pøípadì jakéhokoliv technického dotazu napište na servis@fischerdental.cz a naši servisní technici Vám rádi zodpoví dotazy.

Link: www.fischerdental.cz/cz/

Výrobce/distributor: Planmeca/FISCHER DENTAL s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent