informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Planmeca ProMax 3D
All-in-one pøístroj

  Vloženo: 24.01.2013 11:21

 

Téma:
All-in-one pøístroj

Planmeca ProMax 3DPlanmeca ProMax 3D

Protože senzor pøístroje Planmeca ProMax 3D pokrývá celou oblast zubù, pøístroj vytváøí èisté pohledy na horní i dolní èelist. Je to pravý all-in-one pøístroj, poskytující digitální panoramatické, cefalometrické a 3D zobrazení, stejnì jako i dokonalé nástroje zobrazovacího software. Pøístroj je pøístrojem CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography), vyznaèujícím se èistými snímky se sníženou dávkou záøení a je založen na platformì Planmeca ProMax využívající SCARA technologii.

VŠESTRANNÁ 3D DIAGNOSTIKA
Pøístrojem Planmeca ProMax 3D lze zvolit objemovou velikost studie potøebné na urèení diagnózy bez nadmìrného ozaøování míst mimo oblast zájmu. Snímek velikosti 80 x 80 mm je optimální pro vìtšinu diagnostických aplikací, které vyžadují celou oblast zubù, horní a dolní èelist ve stejné studii. Snímek o objemu 80 x 50 mm možno použít pro jednotlivé pohledy na horní nebo dolní èelist a malý objem 34 x 42 mm je vhodný pro oblast molárù nebo pro plánování extrakce 3. moláru. Základní objemy se mohou spojovat dohromady a vytváøet vìtší snímky anatomie pacienta.

MALÁ RADIAÈNÍ ZÁTÌŽ
Planmeca ProMax 3D používá Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technologii. Je ideální pro snímkování maxillofaciálních komplexù, protože používá paprsek ve tvaru pyramidy, který skenuje zvolenou cílovou oblast v jediném pùlkruhovém snímání, což je opakem oproti CT pøístroji, který snímá axiální vícenásobné vrstvy ve vícenásobném kruhovém snímání. Bìhem snímkování je každý snímek vytvoøen použitím krátkého rentgenového pulzu, namísto kontinuálního záøení. Celkový èas skenování je 18 vteøin pro jeden objem, ale aktuální nejkratší expozièní èas jsou pouze 3 vteøiny.

DETAILNÍ SNÍMKY
Patentovaný 3D rekonstrukèní algoritmus od Planmeca pøemìní originální 2D naskenované snímky do 3D studie, která je základní komponentou vysoce kvalitního 3D zobrazení. Algoritmus zpracovává vysoce kontrastní objekty, jakými jsou napø. amalgámové výplnì, speciálním zpùsobem, vytváøejíc nezkreslení studie. Zrekonstruovaný objemový snímek se sestává z milionù voxelù. Tyto voxely jsou izotropní, umožòující pøesné mìøení 1:1 a zabezpeèující správné geometrické vztahy po celém snímku. Extrémnì malý rozmìr voxelù vytváøí detailní snímky s vysokým rozlišením bez artefaktù.

SMARTPAN
Unikátní systém zobrazovací systém SmartPan používá stejný 3D senzor také pro panoramatické snímkování. Toto vyluèuje potøebu výmìny senzoru, což pøispívá k bezpeènìjšímu a rychlejšímu průběhu práce. SmartPan také umožòuje uživateli vybrat nejoptimálnìjší panoramatickou vrstvu po expozici.

NEPØEKONATELNÉ SNÍMKOVACÍ PROGRAMY
Planmeca ProMax 3D vyhovuje velkému množství diagnostických požadavkù: jsou to implantologie, endodoncie, periodoncie, ortodoncie a také zubní a èelistní chirurgie a TMJ analýzy. Vytváøí celé anatomické struktury, úhly a jasnì viditelné cíle a produkuje objemové studie horní a dolní èelisti s velkým rozlišením, plnì zobrazuje všechny typy ortodontických vadných okluzí a vytváøí pøesné TMJ studie.

VELIKOSTI OBJEMÙ
Standardní objemy 80 x 80 mm (dìtský m.d. 68 x 68 mm), 80 x 50 mm (dìtský m.d. 68 x 42 mm), 40 x 80 mm (dìtský m.d. 34 x 68 mm) a 40 x 50 mm (dìtský m.d. 34 x 42 mm). Spojené objemy 140 x 105 x 130 mm

Planmeca Romexis

Planmeca ProMax 3DPoznámka:

FISCHER DENTAL s.r.o.Fischer Dental s.r.o.
Na Žižkovì 634/66
460 06 - Liberec 6
Èeská republika

Tel.: +420 485 130 700
Fax.: +420 482 739 926
Mob.: +420 606 818 795
E-mail:
fischerdental@fischerdental.cz

www.fischerdental.cz

V pøípadì jakéhokoliv technického dotazu napište na servis@fischerdental.cz a naši servisní technici Vám rádi zodpoví dotazy.

Link: www.fischerdental.cz/cz/

Výrobce/distributor: Planmeca/FISCHER DENTAL s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent