informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Camlog Promote Plus
Implantaèní systém Camlog

  Vloženo: 18.02.2013 11:05

 

Téma:
Implantaèní systém Camlog

Implantaèní systém Camlog

Camlog1

Implantáty s vnitøním spojením Tube in Tube (válcové spojení) tvoøí tøi èepy umístìné do tvaru trojúhelníku, které pevnì zapadají do drážek uvnitø implantátu.

Implantáty Camlog Promote Plus mají makrostrukturovaný povrch (ošetøený pískováním a leptaný kyselinou). V apikální èásti mají leštìný krèek (0,4 mm).

Pevnost a stálost vnitøního spojení i trvalou protetickou rehabilitaci jednotlivých korunek a celkových èi èásteèných náhrad pozitivnì ovlivòuje pøedevším antirotaèní stabilita a pøesnost zpracovaní.

Dalším pøínosem pøesného Tube in Tube vnitøního spojení je ideální zpùsob rozložení zatížení, kdy nedochází k témìø žádnému pùsobení na protetický šroubek, ten má pouze pøidržovací funkci. Vylouèena je tak jeho fraktura èi povolení. Výše zmiòované charakteristiky jsou klinicky podloženy.

Implantaèní øada Camlog nabízí:
prùmìry:
3,3 mm, 3,8 mm, 4,3 mm, 5 mm a 6 mm
délky: 9 mm, 11 mm, 13 mm a 16 mm

Tyto implantáty jsou vhodné jak pro pozdní tak odloženou implantaci i pro okamžité zatížení, umísovat je lze transmukóznì èi s úrovní kosti. Zúžený tvar implantátu pøispívá ke snadnìjšímu zavedení, samo-øezný závit pak k pevnìjšímu uchycení v kosti a vyšší primární stabilitì.

Doporuèené indikace
- použití v maxille i mandibule pro korunkové, mùstkové i hybridní náhrady
- okamžitá, odložená i pozdní implantace

Stejný vnìjší tvar obou implantaèních øad (Camlog i Conelog) umožnuje použití identického instruméntária.

chirg-set_screvline-1

Poznámka:

Švýcarská spoleènost Camlog je na mezinárodním implantologickémCamlog Implant trhu velice oblíbena. Její pøední pozici úspìšnì obhajují pøedevším dlouholeté zkušenosti v oblasti vìdy a výzkumu, vysoké standardy kvality – povìstná švýcarská preciznost a služby, které pøímo reagují na potøeby zákazníkù. Na nìmecky hovoøících trzích je dokonce èíslo jedna. Na èeský trh spoleènost vstoupila pøed 2lety a je tedy novinkou. Spoleènost Camlog má své zastoupení v tìchto zemích: Švýcarsko, Nìmecko, Rakousko, Èína, Dánsko, Francie, Velká Británie, Maïarsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Èeská Republika, Rusko, Singapur, Jižní Korea, Taiwan, Turecko a USA

Dùležitou vlastností impl. systému Camlog je jednoduchý chirurgický protokol a univerzální použití pro všechny indikace v implantologii. Rovnìž protetická fáze je velmi jednoduchá, umožòuje širokou škálu øešení jak pro snímatelnou, tak pro fixní protetiku.

V roce 2011 byla na trh uvedena nová implantaèní øada s kónickým vnitøním spojení – Conelog. V Èeské republice jsou tedy dostupné obì øady Camlog i Conelog. Nespornou výhodou je možnost použití stejného instrumentária pro oba systémy.

Camlog
Distributor Camlog pro ÈR a SR – švýcarský implantaèní systém
B.S.Dental s.r.o.
Køižíkova 185/35
186 00 Praha 8
+420 724 122 988
bsdental@seznam.cz

www.bsdental.cz

Link: www.bsdental.cz

Výrobce/distributor: Camlog/B.S.Dental s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent