informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Conelog
Implantaèní øada Conelog

  Vloženo: 19.02.2013 16:19

 

Téma:
Implantaèní øada Conelog

Implantaèní øada Conelog

Conelog

Novinka! Implantaèní øada Conelog s konickým vnitøním spojením

Hlavním rozdílem nové implantaèní øady Conelog je celomakrostrukturovaný povrch (implantáty nemají leštìný krèek) a kónické vnitøní spojení. Svým tvarem se øadí ke kónickým, samoøezným implantátùm. Tato implantaèní øada obsahuje navíc implantáty s kratší délkou – 7 mm.

Vnitøní spojení implantaèní øady Conelog zajišuje kónus (7,5˚) a tøi èepy rozmístìné ve tvaru trojúhelníku pevnì zapadající do drážek uvnitø implantátu.

Conelog_connection 

Jsou vhodné jak pro pozdní tak odloženou implantaci i pro okamžité zatížení. Lze je umísovat transmukóznì i s úrovní kosti. Zúžený tvar implantátu (o 3˚ – 9˚ v závislosti na délce implantátu) pøispívá ke snadnìjšímu zavedení, samoøezný závit pak k pevnìjšímu uchycení v kosti a vyšší primární stabilitì.

Conelog_screwline

Implantaèní øada Conelog nabízí:
prùmìry: 3,3 mm, 3,8 mm, 4,3 mm, 5 mm a 6 mm
délky: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm a 16 mm

Abutmenty Conelog nepøesahují krèek implantátu díky integrovanému Platform Switching pro implantaèní øadu Conelog jsou dostupné pøíslušné krycí šroubky, vhojovací váleèky, otiskové kapny a ostatní protetické komponenty.

estomic_abutments_1

estomic_abutments_4

Stejný vnìjší tvar obou implantaèních øad (Camlog i Conelog) umožnuje použití identického instruméntária.

chirg-set_screvline-1

Poznámka:

Švýcarská spoleènost Camlog je na mezinárodním implantologickémCamlog Implant trhu velice oblíbena. Její pøední pozici úspìšnì obhajují pøedevším dlouholeté zkušenosti v oblasti vìdy a výzkumu, vysoké standardy kvality – povìstná švýcarská preciznost a služby, které pøímo reagují na potøeby zákazníkù. Na nìmecky hovoøících trzích je dokonce èíslo jedna. Na èeský trh spoleènost vstoupila pøed 2lety a je tedy novinkou. Spoleènost Camlog má své zastoupení v tìchto zemích: Švýcarsko, Nìmecko, Rakousko, Èína, Dánsko, Francie, Velká Británie, Maïarsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Èeská Republika, Rusko, Singapur, Jižní Korea, Taiwan, Turecko a USA

Dùležitou vlastností impl. systému Camlog je jednoduchý chirurgický protokol a univerzální použití pro všechny indikace v implantologii. Rovnìž protetická fáze je velmi jednoduchá, umožòuje širokou škálu øešení jak pro snímatelnou, tak pro fixní protetiku.

V roce 2011 byla na trh uvedena nová implantaèní øada s kónickým vnitøním spojení – Conelog. V Èeské republice jsou tedy dostupné obì øady Camlog i Conelog. Nespornou výhodou je možnost použití stejného instrumentária pro oba systémy.

Camlog
Distributor Camlog pro ÈR a SR – švýcarský implantaèní systém
B.S.Dental s.r.o.
Køižíkova 185/35
186 00 Praha 8
+420 724 122 988
bsdental@seznam.cz

www.bsdental.cz

Link: www.bsdental.cz

Výrobce/distributor: Camlog/B.S.Dental s.r.o


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent