informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 komorazt.cz 2/2013
Magazín Komory zubních technikù ÈR

  Vloženo: 16.07.2013 9:53

 

Téma:
Magazín Komory zubních technikù ÈR

 KZT

 

Obsah vydání:

Dìní v KZT
          Slova prezidentky 
 

Aktuálnì, Události, Rozhovor
          4. øádný snìm KZT ÈR
          Škola roku
          Reakce na èlánek „Škola roku z pohledu hodnotící komise“
          Kdo za to mùže
          Vybrané zmìny od roku 2013
          Akce ÈSI v roce 2013
          Miroslav Šišma 

PR – èlánek
        Pojištìní profesní odpovìdnosti. Levnìji anebo lépe
        Kovové konstrukce v 21. století

Odbornost 
                  Efektivita práce v moderní zubní laboratoøi
                  Vzájemná spolupráce zubního technika, ortodontisty a protetika pøi zhotovování ortodontických aparátù

Ekonomika
Management
                  Zmìny v roce 2013, opìt ve jménu utahování opaskù
 

Komunikace 

                 Co øíci, když nevíte co øíci, a jakým obratùm se urèitì vyhnout

SOUTÌŽ
                SUDOKU

Vzdìlávání             

                Pøehled vzdìlávacích akcí Jaro/Léto 2013

Poznámka:

Komora zubních technikù ÈR

Oficiální magazín Komory zubních technikù ÈR, periodikum (ètvrtletník) pro podnikatele i zamìstnance v oboru zubní protetiky.
Magazín klade dùraz na stavovské  informace a stavovskou politiku, s akcentem na øešení ekonomických  potøeb a problémù v oboru. Magazín pøináší i odborné èlánky a novinky ze svìta zubní protetiky a souvisejících oborù, s dùrazem na moderní technologie a moderní výrobní postupy.

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením Komory zubních technikù ÈR zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Link: www.komorazt.cz

Výrobce/distributor: Komora zubních technikù ÈR


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent