informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 StomaTeam 1/2013

  Vloženo: 29.07.2013 10:21

 

Téma:

StomaTeam 1/2013

Obsah vydání:

Morfologicko-funkèní náhrada chybìjícího laterálního zubu s pomocí adhezivních mùstkù pøi èásteèné preparaci pilíøových zubù – Detailní popis pracovního postupu a klinické použití
Dr. Gerardo Sacco a kolektiv

Pøímé krytí døenì bioaktivní náhražkou dentinu
Dr. Med. Dent. Markus Th. Firla

Ultrazvuková technika augmentace SonicWeld Rx® Schalentechnik
MUDr. Jiøí Hrkal, privátní praxe HDC Kladno

Fenomén pøecitlivìlosti dentinu (DHS) v zubních ordinacích
Dr. Ulrike Beier

7 dùvodù proè si vybrat SDR – 36 mìsíèní klinické studie
Dr. John Burgess, Dr. Carlos Muñoz

Moderní ošetøení koøenových kanálkù – Technika jednoho koøenového nástroje
Dr. med. Michal Bednarski, DDs, PhD.; Dr. med. Halina Pawlicka, DDS, PhD.

VITA ENAMIC – první hybridní dentální keramika na svìtì s dvojitì síovanou strukturou
PR, VITA

RITTER: 125 rokov skúseností – Tradícia vychádzajúca v ústrety inováciám – „Made in Germany“
PR, Ritter Concept GmbH

Pøesnost dosedu tøíèlenné fi xní chromkobaltové konstrukce vyrobené ètyømi rùznými technikami: Srovnávací studie in vitro – Èást II.
Anders Örtorp; David Jönsson; Alaa Mouhsen; Per Vultvon Steyern

SR Nexco Paste
Mgr. Andrej Lukáš

4. sympozium Ivoclar Vivadent zamìøené na estetiku
PR, Ivoclar Vivadent

Kongres European Association for Osseointegration (EAO): 10.–13. 10. 2012, Kodaò
Ing. Jaroslav Pøidal,CSc.; Ing. Jiøí Pøidal,CSc.; MUDr. Eliška Rozsívalová

Vzdìlávací akce ÈSI v roce 2013: Kvalitnì pøipravený tým – vítìzství pro pacienta
MUDr. Jiøí Hrkal

Hodnocení úèinnosti F. J. Trevor Burke a Russell J. Crisp hodnotí pryskyøicí modifi kovaný skloionomerní cement SDI Riva
F. J. Trevor Burke; Russell J. Crisp

Probìhl Zimní snìm a Odborná konference ADH ÈR
ADH ÈR

Poznámka:

 

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením vydavatele èasopisu StomaTeam zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz

Výrobce/distributor: Stomateam


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent