informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 XiVE TG
Implantaèní systém Dentsply - Xive

  Vloženo: 19.08.2013 14:41

 

Téma:
Implantaèní systém Dentsply - Xive

 

 • Design implantátu
 • XiVE TG Transgingivální terapie - Atraumatická léèba
 • Efektivní konstrukce - kompatibilní povrch pro kostní buòky

XiVE je nekompromisní. Co to znamená? Primární stabilita je vynikající u všech typù kostí, neomezená bezpeènost chirurgie i protetiky je schopná zvládnout nároèné výzvy v implantologii.

Inovativní funkènost - vynikající estetika
Absolutnì flexibilní, všestranná a vynikající primární stabilita: To je XiVE. Již 10 let se mohou uživatelé po celém svìtì spolehnout na XiVE. Chirurgie a protetika- XiVE Vás osvobodí od všech omezení. Inovativní design závitù a pøípravné techniky zajistí vynikající primární stabilitu u všech typù kostí. Rozsáhlá nabídka protetického øešení poskytuje praktické a spolehlivé øešení pro všechny indikace. Získejte vlastní zkušenosti.  

Chirurgická flexibilita a protetická všestrannost.
 
XiVE je vytvoøen pro nejvyšší možnou protetickou a chirurgickou flexibilitu. Multifunkèní komponenty umožòují pøijmout výhody všech možností inovativní protetiky. Napøíklad s unikátním TempBase designem je doèasná náhrada (vypadající prakticky jako finální náhrada) snadno vyrobena. Keramické CERCON abutmenty nabízejí vynikající estetiku a s použitím abutmentù jako AuroBase mohou mít poèáteèní složité situace funkèní vlastní protetické øešení pøímo z povrchu implantátu. Tyto protetické koncepce jsou první volbou pro zubní techniky, implantalogy a pacienty po celém svìtì po desetiletí. Implantologické možnosti pro Vás- to nejlepší pro Vaše pacienty. 

Celkový koncept - Absolutní primární stabilita
 
Stabilní, bezpeèný a pokud je to dùležité také okamžitý. To je to, co XiVE implantát a design závitù pøináší: zavedený implantát dokonale doléhá do kosti a to do všech typù kostí. Výsledkem je velmi vysoká primární stabilita- což je rozhodujícím pøedpokladem pro úspìšnou léèbu a dosažení nejnovìjších implantologických konceptù. 

 • 2001: Pøedstavení implantátu XiVE S (S=subgingivální) spolu s konceptem TempBase a EstheticCap
 • 2002: Pøedstavení implantátu XiVE TG (TG=transgingivální)
 • 2003: Pøedstavení implantátu XiVE S s prùmìrem 3.0 mm a povrchu FRIADENT plus
 • 2004: Pøes 100 000 XiVE implantátu prodáno v Nìmecku a pøes 300 000 po celém svìtì
 • 2005: Pøedstavení CERCON abutmentu pro vynikající estetiku
 • 2006: Prùzkum nezávislého institutu pro výzkum trhu ukazuje, že 92 % uživatelù XiVE je velmi spokojeno se systémem
 • 2007: Pøedstavení nového chirurgického setu
 • 2008: Pøedstavení "No Touch" balení, obsahující implantát "shuttle"
 • 2009: Pøedstavení XiVE navigované chirurgie s ExpertEase, XiVE CAD/CAM mùstkù a XiVE individuálních abutmentù
 • 2010: Pøedstavení ExperEase šablon s laterálním pøístupem. Více než 1,7 milionu XiVE implantátù prodáno po celém svìtì.
 • 2011: Pøedstavení XiVETitaniumBase a ScanBase, XiVE chirurgická ráèna s indikátorem momentu, XiVEExpertEase laboratorní komponenty pro laboratorní doèasné náhrady a místo vložení implantátu 

Design implantátu 

Moderní design- Výborná primární stabilita 

Dokonalá retence již od zaèátku? U všech typù kostí? Odpovìdí je XiVE. Design implantátu a speciálnì vyvinutý chirurgický protokol pro systém se k sobì perfektnì hodí a to vše s jediným cílem: primární stabilita v každé situaci.  

Speciální design implantátu se skládá z komponent kondenzaèních závitù a apikální samoøezné èásti. Zajímavé výsledky- kost okolo implantátu je kondenzovaná a to zejména u kosti se slabou strukturou. Ještì lepší výsledky - primární stabilita s možností okamžitého zatížení. To znamená umístìní implantátu do kosti tøídy I a II s použitím krestálního vrtáku. Na rozdíl od toho je možné dosáhnout vynikající primární stability v nedostateènì strukturované kosti omezeným použitím krestálního vrtáku. 

XiVE TG Transgingivální terapie - Atraumatická léèba 

Jednoduchá chirurgie a protetika? XiVE TG Vám nabízí koncept transgingivální implantologické léèby. Pøíprava je podobná a se stejným instrumentáriem jako pro subgingivální implantát: rychlá a atraumatická. A to zajména v pøípadech funkèních náhrad. 

Klíèová je správná smìs. XiVE TG je zdokonalený a klinicky provìøený FRIALOC systém a také poskytuje všechny výhody XiVE S plus: speciální design závitù, speciální tìlo implantátu a FRIADENT plus povrch. FRIADENT abutmentyXiVE TG jsou zejména praktické a úsporné: pøipojení je vždy stejné- jeden abutment pro všechny prùmìry.

Efektivní konstrukce - kompatibilní povrch pro kostní buòky

Je pro Vás dùležité, aby byli Vaši pacienti spokojení? Struktura povrchu implantátu má znaèný vliv na rychlé vhojení implantátu. Pro optimální osseointegraci mají XiVE S plus a XiVE TG implantáty klinicky zdokonalený a standardnì nastavený FRIADENT plus povrch: smáèenlivý a bioaktivní. Mikrostruktura povrchu vytvoøena naleptáním je ideální pro vrùstání bunìk. Hustá fibrinová sí se vytvoøí rychle po celém povrchu a urychluje novotvorbu kosti. Zdokonalená smáèenlivost tkánì je iniciována hydrofilními vlastnostmi povrchu a urychluje vrùstání a diferenciaci nových bunìk. Struktura povrchu je pro buòky výhodná - umožòuje komplexní léèebný úspìch.

Poznámka:

 

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),
e-mail:
info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: DENTSPLY Implants/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent