informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 ANKYLOS C/X
Implantaèní systém Dentsply - Ankylos

  Vloženo: 21.08.2013 9:26

 

Téma:
Implantaèní systém Dentsply - Ankylos

ANKYLOS® více než 25 let poskytuje dlouhodobou stabilitu tvrdých i mìkkých tkání, pøirozenou estetiku a úsmìv pacientù.

Provìøená stabilita tkání

Implantáty ANKYLOS® jsou odpovìdí pro všechny klinické indikace, s pøedvídatelnou pøirozenou estetikou a výbornou mechanickou stabilitou. Kónické TissueCare spojení poskytuje stabilitu bez mikropohybù. Tím je zabránìno resorpci kosti a je zajištìna stabilní a zdravá okolní tkáò.
ankylos-implant.jpg

Platformswitching a subkrestální zavedení

ANKYLOS® TissueCare spojení poskytuje dostateèný prostor pro okolní tkáò. V kombinaci se subkrestálním zavedením a zdrsnìlým krèkem implantátu umožòují ANKYLOS® implantáty rùst kostních bunìk až k abutmentu, což podporuje pøipojení mìkkých tkání a vytváøí ideální podmínky pro trvající èerveno-bílou estetiku.

Jednoduchá chirurgie. Svoboda pøi volbì protetiky

Snadné použití s maximální funkèností a esteticky nároèné výsledky? Nový Ankylos C/X systém umožòuje urèit pøesnou polohu implantátu díky šablonì a také díky subkrestálnímu zavedení. Design závitù umožòuje snadné zavedení implantátu a zvyšuje retenci tkánì. Klíèové a frikèní TissueCare spojení vytváøí zcela nezávislou chirurgii a protetiku. Je pouze jeden prùmìr pro všechny protetické komponenty, každý abutment mùže být kombinován s každým implantátem podle potøeby- nyní také s možností indexování. 

25 let s Vámi                         

 Ankylos slaví 25 let na poli implantologie a TissueCare spojení zajišuje stabilní a dlouhodobou estetiku. Již 25 let je Ankylos spojen s vìrnými uživateli- „spojený s Vámi“…

Již od zaèátku se Ankylos lišil od ostatních systémù: vnitøní kónické spojení, platformswitching, design závitù- malá revoluce v roce 1987. Zpoèátku byl Ankylos považován za „exotický“, pak byl obdivován jeho velký úspìch a dnes je v mnoha implantaèních systémech nìco z Ankylosu. Jaké tajemství Ankylosu? Za posledních 25 let se vyvíjel na základì zpìtné vazby stomatologických praxí.  

 • Implantáty ANKYLOS C/X
 • Design Implantátu
 • TissueCare koncept
 • Povrh Implantátu

Implantáty ANKYLOS C/X

Nové obzory - nejlepší výhled

Již více než 20 let nabízí AnkylosTissueCare kónické spojení pro zachování tvrdých i mìkkých tkání, aby bylo zajištìno trvalé èerveno-bílé estetiky. Ankylos C/X nyní nabízí ještì více možností.  

implants-ankylos2.jpg

Flexibilita - možnost indexování

Pouze Ankylos C/X nechává rozhodnutí na Vás:

 • Indexované komponenty pro jednoduché a pøesné polohování abutmentu v jedné z šesti možných pozic
 • Neindexované abutmenty pro libovolnou pozici, napø. pøi práci s AnkylosSynCone.
 • Záleží jen na Vaší volbì, Ankylos poskytuje svobodnou volbu kombinací, tj. každý abutment se hodí na každý implantát.

Jasná pozice - nový systém vkládání

Subkrestální zavedení Ankylos implantátù, které je stejnì dùležité jako TissueCare koncept, bylo znaènì zjednodušeno:

 • Jasnì viditelný krok mezi implantátem a abutmentem
 • Jasná vertikální poloha s náhledem na raménko implantátu i pøes subkrestální zavedení
 • Pøesné zarovnání s bodovou znaèkou na novém zavadìèi s použitím indexovaných komponentù.

Snadná manipulace - Nové balení implantátu

Pøijato s nadšením uživatelù, ocenìno porotou - nový systém balení:

 • Nový dvojitì zabalený sterilní implantát pro vìtší zabezpeèení výrobkù.
 • Inovativní balení implantátu pro bezkontaktní manipulaci a jednodušší pøenos bìhem operace. 
  Vítìz RedDot design Award. 

Design Implantátu

Kónické spojení – Optimální pøilnutí kosti

Díky speciálnímu kónickému spojení AnkylosTissueCare plus funguje jako dvousložkový a jednosložkový implantát a proto mùže být umístìn subkrestálnì bez úbytku marginální kosti a mìkkých tkání. Ankylos má zdrsnìlý povrch až ke krèku implantátu, který umožòuje vrùstání kosti po celém povrchu. Což vytváøí ideální podmínky pro podporu pøilehlé mìkké tkánì- tedy pro dlouhodobý úspìch.

implantat_ankylos.jpg

Postupný závit- Výborný rozklad sil

Patentovaný postupný design závitu Ankylos implantátù je ideálnì pøizpùsoben struktuøe kosti. Zatížení je rozloženo do spongiózní kosti díky závitùm, které se zvyšují smìrem k apexu implantátu. Závity jsou vyrobeny pro optimální snížení napìtí v kortikální kosti a pøispívá k zachování krestální kosti.  

Bioaktivní mikrostruktura- Léèba Ankylosem

Struktura povrchu implantátu má významný vliv na rychlost a úspìšnost léèby. Ankylos implantáty mají klinicky provìøený bioaktivní povrch FRIADENT plus. Mikrostruktura vytvoøená naleptáním vysokou teplotou firmou DenstplyImplants podporuje vrùstání kostních bunìk do povrchu implantátu a vytváøí se tím homogenní stabilní spojení s okolní kostní tkání ve velmi krátkém èase.  

TissueCare Koncept

1. Žádné mikropohyby

Mikropohyby mezi implantátem a abutmentem dráždí kost kolem implantátu. To zpùsobí atrofii, která je oznaèovaná jako remodelace. Naproti tomu klíèové a frikèní spojení zabraòuje všem mikropohybùm. Spojení tvoøí virtuální jednokomponentní implantát, který zajišuje již od zaèátku stabilní tkáò.

2. Spojení odolné proti bakteriím

Mezery mezi implantátem a abutmentem vedou k osídlení bakteriemi. Žvýkací zatížení zpùsobí vzájemný pohyb mezi jednotlivými prvky. Tento rozklad endotoxinù vyvolá infekci v tkáni na rozhraní implantátu s abutmentem. Kost je resorbovaná pod spojením implantátu s abutmentem. Pouze spojení odolné proti bakteriím zabraòuje resorpci a stabilizuje mìkké tkánì.

3. PlatformSwitching 

PlatformSwitching pøesouvá pøechod mezi implantátem a abutmentem do støedové polohy. Díky tomu nejsou tkánì v okolí implantátu mechanicky ani mikrobiálnì podráždìné. Biologická šíøe se pøesouvá od svislé k horizontální rovinì. PlatformSwitching je tedy dùležitým faktorem tkáòové stability, ale pouze v kombinaci se spojením odolným proti bakteriím a bez mikropohybù. Užší abutment také poskytuje více prostoru pro mìkké tkánì v okolí implantátu.  

4. Subkrestální zavedení


Pøirozený emergence profile je jednodušší pøi subkrestálním zavedení. Spojení odolné proti bakteriím bez mikropohybù zabraòuje kostní resorpci, i když je implantát zaveden hloubìji. PlatformSwitching v kombinaci se subkrestálním zavedením a mikrostrukturou na raménku implantátu umožòuje pøiléhání kosti k abutmentu a zajišuje tím dlouhodobou vynikající èervenou estetiku.

5. Zdrsnìlý povrch 

Raménko implantátu v krèkové èásti má zdrsnìlý povrch, což podporuje vrùstání kostních bunìk. Pøi subkrestálním zavedení mùže být kost tvoøena i na horizontálním povrchu raménka. Pøiléhající mìkké tkánì mají další podporu a to dále podporuje dlouhodobì úspìšné výsledky. 

Povrch Implantátu 

FRIADENT plus 

Povrch implantátu vytvoøen budoucností
DentsplyImplants neustále usilují o dosažení dokonalosti prostøednictvím inovací. V oblasti zdravotnické péèe je požadována kompatibilita mezi biologií a technologií. Ideální design produktu se vyvíjí z analýzy pøírodních mikrosystémù a rozvoje nových technologií.

Optimální osseointegrace 

Schopnost zvíøete pøizpùsobit se je v pøírodì velmi dùležitá. Napø. unikátní mikrostruktura kùže žraloka pøi plavání snižuje odpor proudìní. FRIADENT plus 3-D mikrostruktura zaruèuje rovnomìrné poèáteèní rozprostøení bunìk. MakrodesignAnkylos implantátù s topografií povrchu Friadent plus zajišuje vynikající vlastnosti vkládání, jejichž výsledkem je stabilní kontakt implantátu s kostí.
V biologii existuje mnoho rùzných øešení pro dosažení bezpeèného uchycení. Zdrsnìlý povrch Friadent plus je pøizpùsoben potøebám kostních bunìk, které umožòují rychlé pøipojení.
 

Lepší kvalita kosti 

Stabilní spojení implantát-kost a ideální 3-D struktura remodelované kosti jsou nezbytné pro osseointegraci implantátu. Povrch umožòuje funkèní okamžité zatížení.  

Produktový katalog ke stažení zde

Poznámka:

 

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,

zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: DENTSPLY Implants/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent