informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 StomaTeam 5/2013

  Vloženo: 12.10.2013 15:57

 

Téma:

StomaTeam_5_2013

OBSAH:

Nové estetické rozmìry rozsáhlých náhrad nesených implantáty – èást II.
Aldo Zilio

Rychlý a efektivní modus operandi
Dr. Walter R. Dias DDS, MS & Dr. Andre F. Reis, DDS, MS, PhD

Cesta k estetice – Aspekty celokeramické frontální náhrady
Oliver Brix, MDT, Nìmecko a Dr. Sergey Chikunov, Rusko

Ošetøení bezzubé dolní èelisti pomocí kónických styèných abutmentù – zjednodušený postup s použitím divergentnì zavedených implantátù
Dr. Lyndon F. Cooper, Dr. Ghadeer Thalji

Laterální sinus lift pomocí LAS Kitu
MUDr. Jiøí Hrkal, Prof. MUDr. Tibor Németh DrSc.

Grandio® Core Dual Cure – Zatékavý duálnì tuhnoucí nano-hybridní dostavbový materiál
PR, VOCO

Biodentine™, slibný bioaktivní materiál pro zachování vitality døenì v konzervativní stomatologii
Dr. Athina Bakopoulou, Prof. Imad About

Pøímo zhotovený kompozitní provizorní mùstek s mezièlenem vyztuženým páskou ze sklenìných vláken impregnovanou kompozitní pryskyøicí
Dr. Clarence Tam

Spolehlivé ošetøení krèkových lézí
Dr. med. dent. Mario J. Besek

Slina a její význam: I. èást – složení sliny
Bc. Taana Abíkova, MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

HERBADENT v novém! Nová øada HERBADENT Professional
PR, Herbadent

Multifunkèní umìlé zuby pro celkové náhrady
Renata Faria, Marco Antonio Bottino

Cílené peèetìní obnaženého dentinu – Dr. Firla prezentuje nový typ desenzitizéru pro profesionální profylaxi a ošetøení hypersenzitivního dentinu
PR, Tokuyama Dental

Zánìt dásní – kde je podstata problému?
PR, Profimed

Tisková zpráva VZP
ADH ÈR

Poznámka:

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením vydavatele èasopisu StomaTeam zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz

Výrobce/distributor: StomaTeam 5/2013


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent