informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 ATLANTIS ISUS™
Individualizovaná CAD/CAM protetická øešení

  Vloženo: 23.10.2013 8:31

 

Téma:
Individualizovaná CAD/CAM protetická øešení

Atlantis Isus 1

Spokojenost pacientù
Dosažení klinického pøínosu pro pacienta  

Systém ATLANTIS dodává pøední individualizovaná CAD/CAM protetická øešení pro všechny hlavní implantaèní systémy: ATLANTIS ISUS nabízí celou øadu rùzných druhù suprakonstrukcí pro implantáty pro fixní i snímatelné protetické práce; abutmenty ATLANTIS jsou urèeny pro cementované i šroubované protetické práce a jsou navrženy na základì definitivního tvaru zubu a na základì anatomie pacienta.
Atlantis Isus 6

Suprakonstrukce ATLANTIS ISUS jsou vyrábìny na základì nejnovìjších poznatkù v oblasti CAD/CAM technologii a na základì poèítaèem øízených prùmyslových a medicinálních postupù.
Na rozdíl od litých suprakonstrukcí jsou protetické práce ATLANTIS ISUS™ frézovány z pevných titanových nebo chrom-kobaltových bloèkù, díky èemuž je eliminována pórovitost materiálu.
Navíc postup frézování pro suprakostrukce ATLANTIS ISUS™ je optimalizován tak, aby výsledný produkt byl pasivnì pøesný a prostý pnutí. Tento fakt byl prokázán Univerzitou Shefield, Spojené království, v souladu Sheffieldským testem pøesnosti*.

* White GE. The Sheffield fitting test. Osseointegrated Dental Technology 1993:61. Quintessence Publishing Co Ltd, Londýn

Pro zubní lékaøe

ATLANTIS ISUS nabízí svobodu pøi navrhování individualizovaných øešení pøi rekonstrukci èásteènì nebo úplnì bezzubých èelistí.
Je kompatibilní se všemi hlavními implantaèními systémy, ATLANTIS ISUS je vždy pøipojen ke dvìma nebo více implantátùm na úrovni implantátu nebo abutmentu*. Navíc umožòuje øešení pro fixní i snímatelné protetické práce, za využití širokého spektra attachementù. 

Další klinické výhody: 

Široka flexibilita v terapii a pøi protetickém plánování pøi ošetøení èásteènì a plnì bezzubé èelisti
Pøesnost zaruèující vysokou pasivní pøesnost bez vnitøního pnutí
Dostupnost pro všechny hlavní implantaèní systémy
Pøipojení na úrovni implantátu i abutmentu*
Komplexní desetiletá záruka**
Dostupný v titanovém nebo chromkobaltovém provedení 

Pro zubní techniky 

ATLANTIS ISUS™ rozšiøuje portfolio nabízených prací laboratoøe, stejnì tak šetøí cenný èas a zdroje laboratoøe. Èas, který byl døíve tøeba na odlévání rozsáhlých náhrad, mùže být nyní využit k vytvoøení definitivní estetiky náhrady.
Suprastruktury ATLANTIS ISUS™ jsou navrženy a vyrobeny dle specifikací zubního technika. Výroba je zahájena po schválení návrhu protetické práce zubním technikem v prohlížeèi ATLANTIS ISUS™ Viewer. 

Další výhody pro laboratoø:
Více èasu na vytvoøení finálního vzhledu práce
Rozšíøená nabídka laboratoøe pro zákazníka
Zjednodušený a efektivní online zpùsob objednání
Spolehlivé dodání v krátkých èasech
Pøesné zpracování bez vnitøního pnutí materiálu
Dostupnost pro všechny hlavní implantaèní systémy 

*Pøipojení na úrovni implantátu není doporuèeno u implantaèního systému ASTRA TECH a kontraindikováno u implantátù ANKYLOSR
**Dle obchodních podmínek
 

Suprastruktury pro optimální øešení 

Suprastruktury ATLANTIS ISUS jsou individualizované a navržené podle diagnostického návrhu zubù. Suprastruktury jsou dostupné v provedení z jednoho ze dvou materiálù: titan nebo chrom-kobalt*. Mohou být objednány s vysoce leštìným povrchem.  

Snímatelné náhrady 

ATLANTIS ISUS™ 2in1

Skládá se z primárního a sekundárního dílu. Primární díl je fixovaný na implantáty. Sekundární díl je pøipojen k primárnímu frikèním mechanismem a pomocí pøídavných retenèních prvkù. Sekundární díl mùže být hybridní náhrada nebo mùstek.

 

ATLANTIS ISUS™ Bar (tømen)

Nabízí suprastrukturu pro snímatelné náhrady. Tømen mùže být navržen s prodloužením distálnì. Dále mùže tømen zahrnovat kombinaci rùzných attachementù. Dostupné jsou standardní i individualizované tømeny v závislosti na daném pøípadu.

Fixní náhrady 

 

ATLANTIS ISUS™ Bridge (mùstek)

Nabízí plnì anatomickou základnu pro vrstvení keramiky nebo kompozitního materiálu.

ATLANTIS ISUS™ Hybridní náhrada

Nabízí povrch s retenèními prvky, na které lze dostavit hybridní protézu.

Atlantis Isus 3

ATLANTIS ISUS™ Hybrid

CAD návrh suprastruktury a uspoøádáním zubù v prohlížeèi ATLANTIS ISUS™ Viewer pøed schválením zákazníkem.

Nároèné pøípady, napø. obtížné polohy implantátù mohou být také øešeny pomocí ATLANTIC ISUS™.

Finální práce pøipravená k odevzdání zubnímu lékaøi.

ATLANTIS ISUS™ náhrada nesená implantáty v ústech pacienta 

S laskavým svolením Dr. Sadia Khana, Univerzita Oslo, Norsko
a Sveina Thorstensena, MDT, Dental Studio, Oslo, Norsko

Atlantis Isus 4

Krok za krokem 

1. OBJEDNÁNÍ
Sejmutí otisku na úrovni implantátu/abutmentu
zubní lékaøem a jeho zaslání do laboratoøe s požadavkem na ATLANTIS ISUS™.
2. ZAPSÁNÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je zadána do webového objednacího formuláøe ATLANTIS™ a je odeslán sádrový model spolu diagnostickým modelem nových zubù do místa výroby ATLANTIS ISUS™.
3. SKENOVÁNÍ
Sádrový model a diagnostický model jsou trojrozmìrnì oskenovány.
4. NÁVRH
Je vytvoøen návrh suprastruktury oddìlení ATLANTIS ISUS™ CAD za využití nejnovìjších digitálních technologií.
5. SCHVÁLENÍ
Návrh je zhodnocen a potvrzen zákazníkem v ATLANTIS ISUS™ Viewer prohlížeèi pøed samotnou výrobou.
6. VÝROBA
Suprastruktura je vyfrézována v místì výroby na základì návrhu.
7. VERIFIKACE
Vyfrézovaný výrobek je zkontrolován a pomìøen se sádrovým modelem a návrhem zubu.
8. ODESLÁNÍ
Finální výrobek je odeslán zákazníkovi.

Webové objednání ATLANTIS™
ATLANTIS ISUS protetické výrobky jsou objednávány pøes systém ATLANTIS WebOrder rozhraní. Tento systém má mnoho výhod:
Bez potøeby instalace nebo upgrade software
Vkládání dat je rychlé a jednoduché
Bez dalších investic
Jednoduchost objednání nezdržuje práci
Všechna data zùstávají jednoduše pøístupná pøes digitální zaøízení
Dostupnost 24/7

ATLANTIS ISUS™ Viewer

Výrobky ATLANTIS ISUS jsou vyfrézovány pouze po zhodnocení návrhu a po udìlení souhlasu s CAD designem suprastruktury v ATLANTIS ISUSViewer prohlížeèi.

Atlantis Isus5

ODKAZY na èlánky v recenzovaných èasopisech podporující ATLANTIS ISUS™: 

Barbier L, Abeloos J, De Clercq C, Jacobs R. Peri-implant bone changes following tooth extraction, immediate placement and loading of implants in the edentulous maxilla. Clin Oral Investig 2012;16(4):1061-70.

Cash J, Andrus R. Implant suprastructures for the completely endentulous. Journal of Dental Technology 2011;May:26-30. 

Kurtzman GM. The search for accuracy, durability and precision. Journal of Dental Technology 2010;February:9-12.  

Tahmaseb A, De Clerck R, Wismeijer D. Computer-guided implant placement: 3D planning software, fixed intraoral reference points, and CAD/CAM technology. A case report. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(3):541-6.
Tahmaseb A, van de Weijden JJ, Mercelis P, De Clerck R, Wismeijer D. Parameters of passive fit using a new technique to mill implant-supported superstructures: an in vitro study of a novel three-dimensional force measurement-misfit method. Int J Oral Maxillofac Implants 2010;25(2):247-57.


Dentsply Implants

DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants je spojení dvou úspìšných a inovaèních firem zabývajících se dentálními implantáty: Astra Tech Dental a Dentsply Friadent. DENTSPLY Implants nabízí ucelenou øadu implantátù zahrnující ANKYLOSR, Astra Tech Implant System, a XiVER, digitální technologie jako je ATLANTIS individuální CAD/CAM øešení, navigovanou chirurgii, materiály pro regeneraci kosti, programy profesního rozvoje. DENTSPLY Implants vytváøí hodnotu pro dentální odborníky a umožòuje pøedvídatelné a trvalé výsledky implantaèní léèby, díky kterým se zlepšuje kvalita života pacientù.

DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. je pøedním výrobcem a distributorem dentálních a dalších zdravotnických výrobkù. Spoleènost vìøí, že je nejvìtším svìtovým výrobcem profesionálních dentálních výrobkù. Výsledkem odhodlání spoleènosti DENSTPLY k inovacím a profesionální spolupráci po více než 110 let je výrazné rozšíøení portfolia o spotøební materiál a malou techniku. Spoleènost má centrálu ve Spojených státech a má poboèky ve více než 120 zemích.

Poznámka:

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Èeska republika), 0800 004 277 (Slovensko),
e-mail:
info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: DENTSPLY Implants/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent