informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 RESODONT® Forte
Zesílená vstøebatelná kolagenová membrána

  Vloženo: 09.02.2014 12:18

 

Téma:
Zesílená vstøebatelná kolagenová membrána

RESODONT® FortePARASORB RESODONT® Forte

Zesílená vstøebatelná kolagenová membrána

Jako doplnìk ke klasické membránì PARASORB RESODONT® existuje kolagenová membrána také v zesílené variantì Forte. PARASORB RESODONT® Forte obsahuje 6–8 mg koòských, pøírodních kolagenových vláken na jeden centimetr ètvereèní. Pøedností varianty PARASORB RESODONT® Forte je délka funkènosti bariéry a bezproblémovìjší manipulace.

Vlastnosti:

▼ velmi vysoká odolnost proti roztržení

▼ výraznì prodloužená životnost, bez chemických látek

▼ jednoduché tvarování v suchém i mokrém stavu

Formy podávání a velikosti balení:

PARASORB RESODONT® Forte, sterilnì balený, je k dostání v tìchto velikostech balení:

(S) 22 x 25 mm (5,5 cm2) 1 membrána

(M) 32 x 25 mm (8 cm2) 1 membrána

(L) 64 x 25 mm (16 cm2) 1 membrána


DVA RÙZNÉ MEMBRÁNOVÉ SYSTÉMY – VŽDY SPRÁVNÁ VOLBA Resodont

▼ Na každou membránu pøi GTR/GBR jsou kladeny vysoké nároky. K tomu je tøeba pøipoèítat biokompatibilitu, integraci k okolní tkáni, snadnou manipulaci v průběhu operace a délku funkènosti bariéry.

Oba membránové systémy RESORBA® splòují tyto požadavky v ideální míøe.

▼ oboustrannì

▼ není nutná fixace

▼ rychlé, jednoduché pøistøižení na správný tvar a aplikace

▼ rychlá integrace do okolní tkánì

▼ osteokonduktivní

▼ angiokonduktivní

▼ vstøebatelná – druhý zákrok k odstranìní membrány není nutný

▼ podporuje hojení rány

▼ usnadòuje pøichycení bunìk

VYSOKÁ KVALITA POSKYTUJE BEZPEÈÍResodont 2

▼ PARASORB RESODONT® a PARASORB RESODONT® Forte se vyrábí speciální metodou z kolagenu zvl᚝ vysoké èistoty. Použitím kolagenu koòského pùvodu je zaruèena maximální míra bezpeènosti produktu (1).

Kolagen se úplnì vstøebá (2). Tím odpadá druhý zákrok, který je nutný pøi použití nevstøebatelných membrán.

Speciální mikrostruktura

Bariérová funkce PARASORB RESODONT® brání prorùstání vazivové tkánì, zároveò ale kvalita povrchu membrány umožòuje porùstání bunìk vytváøejích kost.

Klinické použití RESODONT®

Resodont 3

Bariérová funkce RESODONT® brání prorùstání vazivové tkánì, Zároveò ale kvalita povrchu membrány umožòuje porùstání buòkám vytváøejícími kost.

 Resodont4.jpg

Resodont5.jpg

Klinické použití RESODONT®

»Membrána se používá v dentální, ústní, èelistní a oblièejové chirurgii, zejména pøi øízené kostní regeneraci (guided bone regeneration GBR) ke krytí defektù a zajištìní augmentaèního materiálu. Oblast použití zahrnuje lokální augmentaci pøed nebo pøi inzerci enoseálních implantátù, krytí faciální stìny èelistní dutiny a malých perforací sliznice èelistní dutiny pøi operacích sinus lift a krytí zubních lùžek po extrakcích …
... V průběhu hojení ran nedocházelo k infekcím ani reakcím na cizí tìlesa, bariérová funkce byla ve všech pøípadech dostateèná pro nerušenou konsolidaci kosti. Pøi expozici membrány z dùvodu dehiscencí není indikováno okamžité odstranìní, protože dùsledným dezinfekèním výplachem lze dosáhnout sekundární epitelizace membrány, aniž by byl narušen augmentát pod ní.«

Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz
Klinika a poliklinika ústní, èelistní a oblièejové chirurgie
Univerzitní klinika Münster

Více o produktu PARASORB RESODONT® zde: RESODONT® PARASORB RESODONT®

Poznámka:

Distribuce v ÈR:

Resorba s.r.o.
Resorba

Haltravská 578
344 01 Domažlice
Tel. +42 (0) 379 - 724 - 233
Fax. +42 (0) 379 - 723 - 184
resorba@centrum.cz

Link: www.resorba.com

Výrobce/distributor: Resorba/Resorba s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent