informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 MD Guide – chytrá alternativa klasické chirurgické šablony
Dva v jednom: pilotní vrták a chirurgická šablona

  Vloženo: 21.08.2014 12:12

 

Téma:
Dva v jednom: pilotní vrták a chirurgická šablona

MD Guide – chytrá alternativa klasické chirurgické šablony
Dva v jednom: pilotní vrták a chirurgická šablona

Timothy Kosinski, MS, DDS  

Timothy Kosinski, MS, DDS

Zavádìní implantátù je chirurgický proces, který sebou nese jistá rizika, mezi které patøí napøíklad správné umístìní a angulace implantátù. Implantologie se v souèasné dobì øídí požadavky následné protetické rekonstrukce, takže správné umístìní implantátù je nutné pro ideální emergence profile a konturu mìkkých tkání. Jeden z dùležitých aspektù, který v praxi èasto èiní problémy, jsou optimální rozestupy mezi implantáty a zuby a jejich vzájemná paralelita. Proto pøedstavuji nový produkt, který je velice praktický a mùže být implantologùm velmi prospìšný bez ohledu na to, s jakým implantologickým systémem pracují a jak rozsáhlé mají zkušenosti. Tento produkt se jmenuje MD Guide (obr. 1).

MD Guide Intro Kit  

Obr. 1
MD Guide Intro Kit obsahuje 5 vrtákù se støedovou èástí válce (šablonu pro vrtání) a 5 nevrtacích paralelizaèních nástrojù, neboli virtuálních zubù, v praktickém plnì autoklávovatelném boxu.

MD_Guide2

Obr. 2
Vrtáky i virtuální zuby mají oznaèení dle velikostí prùmìrù válcù 6 / 7,5 / 9 / 10,5 / 12 mm. Délka všech vrtákù je 7.5 mm a jejich prùmìr 2 mm.

MD Guide nabízí alternativu ke klasickým chirurgickým šablonám, a už se jedná o jednoduchý plastový retainer nebo více sofistikovaný typ, vyrobený dentální laboratoøí. Jak je známo, použití chirurgické šablony pro pøesné umístìní zavádìných implantátù je velmi nápomocné, protože i vychýlení o pouhý milimetr mùže znamenat skuteèný rozdíl ve finální výrobì korunky. Na systému MD Guide je velmi výhodné, že nemusíte mìnit svùj souèasný chirurgický protokol nebo implantologický systém, se kterým pracujete. MD Guide systém umožní udìlat pilotní implantaèní štolu pøesnìji mesio-distálnì a zároveò i paralelnì. Namísto pilotního vrtáku vašeho implantologického systému jen použijete vrták MD Guide, který je kombinací pilotního vrtáku a chirurgické šablony. Stále vrtáte “volnou rukou”, jen s vìtší pøesností.

Na klinickém pøípadu se zavedením 2 implantátù si ukážeme, jak jednoduché je použití MD Guide systému. MD Guide Intro Kit obsahuje 5 vrtákù a 5 nevrtacích paralelizaèních nástrojù, neboli „virtuálních zubù“, jejichž specifické èásti ve tvaru válce mesio-distálnì odpovídají prùmìrùm chybìjících zubù a budoucích náhrad (obr. 2). Jakmile vybereme správnou velikost vrtáku MD Guide, srovnáme vrták (støedovou èást ve tvaru válce) se sousedním zubem tak, aby byly paralelnì, a mùžeme vytvoøit pilotní štolu (obr. 3). Vrták MD Guide se používá místo 2 mm pilotního vrtáku vašeho implantologického systému. Jakmile je vytvoøena první pilotní štola, vrták je nahrazen virtuálním zubem se stejnou velikostí válce. Napøíklad: Pokud jste použili vrták MD Guide 9 mm, tak do vytvoøené pilotní štoly umístíte virtuální zub o rozmìru 9mm (obr. 4). Systém MD Guide funguje výbornì jak pro zavedení jednoho jediného implantátu, tak pro více implantátù. Pokud zavádíte další implantát hned vedle umístìného virtuálního zubu, pokraèujete stejným zpùsobem, avšak s tím rozdílem, že vrták pro druhý implantát srovnáte paralelnì s virtuálním zubem a zubem na druhé stranì mezery, jako v našem klinickém pøípadì (obr. 5). V této fázi je velmi pøínosné udìlat si rentgenový snímek kvùli ovìøení správného sklonu implantaèních štol. V minulosti bych takový snímek musel dìlat s pilotními vrtáky nebo s paralelizaèními piny (obr. 6).

MD_Guide3  MD_Guide4

Obr. 3
V tomto pøípadì byl vybrán vrták MD Guide 9 mm a válcem paralelnì zarovnán se sousedním zubem, abychom mohli vytvoøit první požadovanou pilotní štolu.

Obr. 4
Po vytvoøení pilotní štoly do ní vložíme virtuální zub, abychom se mohli pøipravit na další implantát. Do otvoru ve virtuálním zubu mùžeme zavést dentální nit, abychom se vyhnuli riziku, že ho pacient spolkne.

MD Guide systém poskytuje jednoduché øešení pro pøesnìjší mesio-distální umístìní a paralelitu implantátù, nezávisle na typu implantologického systému, který používáte. Nejvìtší pøínos vidím v tom, že nemusím mìnit svoje chirurgické postupy, pouze je vylepšuji a zpøesòuji. MD Guide minimalizuje stres z chybnì umístìných implantátù a šetøí èas i peníze oproti klasickým chirurgickým šablonám. Díky tomuto systému mohu pracovat efektivnì a preciznì – mohu dokonale zvolit mesio-distální umístìní implantátu.

MD_Guide5  MD_Guide6

Obr. 5
Pro umístìní druhého implantátu zvolíme stejný postup a kroky, jako pro první. V tomto pøípadì jsme zvolili vrták s válcem o prùmìru 10,5 mm a srovnali jsme jej paralelnì s virtuálním zubem, abychom mohli vytvoøit druhou pilotní štolu.

Obr. 6
Umístìné nevrtacíparalelizaèní nástroje neboli virtuální zuby pøipravené na rtg snímek pro potvrzení správné angulace.

 

Odborné poradenství: 

Monika Lenochová
Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice

Mobile: +420 777 003 363

e-mail: lenochova@hufa.cz

www.hufa.cz

Hu-fa-best-qulity-snami-implant.jpg

Poznámka:
Link: www.hufa.cz

Výrobce/distributor: WAM/Hu-Fa Dental


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent