informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Mlýnek na dentin
Biologické augmentace autologním dentinem

  Vloženo: 13.09.2016 14:56

 

Téma:
Biologické augmentace autologním dentinem

Konec s vyhazováním vytržených zubù!

Mlýnek na dentin (Smart Dentin Grinder) spoleènì s novì vyvinutým klinickým postupem pøipraví autologní kostní štìp v jedné proceduøe.

Vìdìli jste, že lidská zubovina (dentin) má stejné vlastnosti jako kortikální kost?
Vytržené zuby, hodnotný organický materiál, nejsou již od nynìjška klinickým odpadem. Vytržené zuby mohou být recyklovány!
Autologní kostní štìp se považuje za
ZLATÝ STANDARD augmentace.


Vìdecké / klinické zdùvodnìní

Ve vìtšinì pøípadù po extrakci zubu alveolární kost podstoupí pøestavbu, která ohrožuje estetickou rekonstrukci. Klinická augmentace kosti v souèasné dobì zahrnuje použití kostních štìpù a syntetických materiálù, z nichž všechny jsou spojené s urèitými omezeními. V souèasné dobì jsou extrahované zuby, které nesou bakteriální plaky, považovány za klinický odpad a jsou lékaøi likvidovány. Odborníci odhadují, že jen v USA se takto každý rok vyhodí více než 20.000.000 zubù.
V minulosti byly extrahované zuby po vyèistìní a sterilizaci používány jako autotransplantát, který postupnì nahrazuje kost, podobnì jako v pøípadì autologních kostních štìpù.
I když vìtšinu ze struktury zubù tvoøí dentin, který je složením podobný kortikální kosti, zatím se rutinnì jako kostní náhrada u lidí nepoužívá. Pøitom dentinové èástice mají díky bezbunìèné mineralizované matrici výhodu udržování vysoké mechanické stability, která umožòuje brzké zatížení po samotné augmentaci. Proto je autologní dentin nejvhodnìjší augmentaèní materiál pro ošetøení lùžka alveolární kosti pacienta.
To je pøesnì ten dùvod, proè je Mlýnek na dentin tak mocný nástroj. Je prospìšný v každé stomatichirurgické praxi, kde extrahované zuby mohou být okamžitì transformovány do bakterií prostého dentinu, který je vhodný pro okamžitou augmentaci.

Více informací naleznete v sekci „Odborné materiály“.

Odborné pøednášky

Ivan Tøešòák – Biologická augmentace autologním dentinem

Ivan Tøešòák – Biologická augmentace autologním dentinem

Vítìzslav Bøezina – Interakce tvrdé zubní tkánì s buòkami heteronukleární linie kostního pùvodu

Vítìzslav Bøezina – Interakce tvrdé zubní tkánì s buòkami heteronukleární linie kostního pùvodu

Poznámka:

Semináøe / Workshopy

MedConcept, s.r.o. ve spolupráci s vybranými pracovišti pro Vás zubní lékaøe pøipravuje následující akce, které se budou vìnovat problematice augmentace autologním dentinem pomocí Mlýnku na dentin, který naše spoleènost dodává.

Pražské dentální dny 2016 (Praha, 15.-16. 09. 2016)

Augmentace autologním dentinem v implantologii (Kladno, 22. 10. 2016)

Link: www.medconcept.cz/mlynek-na-dentin/

Výrobce/distributor: KometaBio/Medconcept


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent