informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Bikortikální implantáty B-Š
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

  Vloženo: 15.12.2016 23:12

 

Téma:
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

Bikortikální implantáty B-ŠBikortikální implantáty KREISLER Dental Implants

Použití

Princip použití bikortikálního implantátu (dále jen B-Š) je v ukotvení B-Š bikortikálnì, tedy mezi dvì vrstvy kortikální èásti kosti. Díky tomu B-Š využívá celou výšku kosti. Nejèastìjší je biforaminálnì v dolní èelisti. Vzhledem k takovému uchycení ve dvou kortikálních vrstvách je možné B-Š vèasnì zatížit. Významným užitím je tømen v návaznosti na hybridní náhradu. Takto zhotovený tømen je kotven na ètyøech (event. minimálnì na tøech) B-Š. Hybridní, potencionálnì snímatelná náhrada se pak kotví na tømen nejèastìji horizontálním zásuvným spojem. Tato náhrada pøenáší žvýkací tlak na B-Š ve frontálním úseku, vdistálním úseku pøes sliznici alveolárního høebene. Díky snímatelnosti náhrady je velmi dobøe zajištìna hygiena a pacienty je velmi dobøe akceptována. Další indikací je spojení biforaminálnì kotvených B-Š s implantáty KDI do fixní práce. Také náhrada jednoho pilíøe pomocí B-Š je možná.

Charakteristika

Závitové titanové bikortikální implantáty se širokým samoøezným závitem a špièatým ukonèením. KREISLER Dental Implants vyrábí dva prùmìry B-Š (2,7 mm; 3,3 mm) a ètyøi základní délky (24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm).

Výhody

Jednoduchá chirurgická fáze. Možnost zatížení asi po ètyøech týdnech od zavedení B-Š.

Dùležité upozornìní

Pøed operací je nutná analýza RTG snímkù na urèení výšky a šíøky dolní èelisti biforaminálnì, pro zvolení správné délky a prùmìru B-Š.


Bikortikální implantát s kulovou nástavbou

Použití

Bikortikální implantát s kulovou nástavbou (dále jen B-Š II) se používá u pacientù s bezzubou, popø. èásteènì bezzubou èelistí, kteøí nosí snímatelnou zubní náhradu.

Øešení pomocí systému B-Š II je založeno na použití kulové nástavby ve spojení s matricí, která je zasazena do snímatelné zubní náhrady.

Po vložení zubní náhrady do úst pacienta se matrice spojí s kulovou nástavbou na implantátu a drží zubní protézu na požadovaném místì.

Charakteristika

Bikortikální implantáty s kulovou nástavbou se øadí do kategorie jednofázových implantátù, dodávaných ve dvou prùmìrech (2,7 mm; 3,3 mm) a tøech délkách (10 mm; 12 mm; 14 mm).

Poznámka:

Distributor:

KREISLER Dental Implants

KREISLER Dental Implants

Živanského 8
621 00 Brno
Èeská republika

Mobil: +420 603 258 909, tel./fax: +420 541 237 074

Link: www.kreisler.cz

Výrobce/distributor: KREISLER Dental Implants


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent