informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Samoøezné implantáty F-F
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

  Vloženo: 15.12.2016 23:27

 

Téma:
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

Samoøezné implantáty F-F

Samoøezné implantáty F-F KREISLER Dental Implants


Použití / charakteristika

V souèasné dobì náš nejpoužívanìjší systém.

Dentální implantát F-F - Y obsahuje dva druhy závitù, a to v krèkové oblasti jemnìjší závit oproti závitu na tìle implantátu. Toto rozložení zá
vitù pøispívá k vysoké primární stabilitì a má i pøíznivý vliv na dobu vhojení samotného implantátu.

Implantáty F-F - Y jsou vyrobeny z èistého titanu, jejichž povrch je pískován. Dodávány jsou ve dvou prùmìrech (3,8 mm; 4,3 mm) a pìti délkách (8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm). Vnitøní èást implantátu má tvar šestihranu, který má následující funkce:

  • Slouží pro snadné uchycení zavadìèe pøi implantaci.

  • Plní antirotaèní funkci pøi následném ukotvení nástavby.

  • Plní polohovací funkci u angulované nástavby (po 60 stupních).

Výhody

Hlavní pøednosti jsou rychlé a jednoduché zavedení, stejnì tak i vysoká primární stabilita v mìkké kosti.


Nástavby implantologického systému F-F

Nástavba pøímá

Nástavba pøímá F-F - Y (0°) se šestihranem zajišuje pøesné polohování v dentálním implantátu a je urèena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní èásti nástavby vkládané do implantátu plní antirotaèní funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.

Výhodou našeho systému F-F - V je univerzální prùmìr nástaveb pro všechny implantáty systému F-F -Y. Nástavby dodáváme ve ètyøech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba angulovaná

Nástavba angulovaná F-F - Y (angulace 13° a 23°) se šestihranem zajišuje pøesné polohování v dentálním implantátu (po 60 stupních k ose implantátu) a je urèena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní èásti nástavby vkládané do implantátu plní antirotaèní funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.

Výhodou našeho systému F-F - Y je univerzální prùmìr nástaveb pro všechny implantáty systému F-F -Y. Nástavby dodáváme ve ètyøech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba kulová

Nástavba kulová F-F -Y slouží jako nosný prvek pro hybridní snímatelné náhrady.

Stejnì jako v pøípadì pøímých a angulovaných nástaveb je spodní èást nástavby opatøená antirotaèním prvkem (šestihranem).

Výhodou našeho systému F-F - Y je univerzální prùmìr nástaveb pro všechny implantáty systému F-F -Y. Kulové nástavby jsou dodávané ve tøech délkách (2 mm; 3 mm; 4 mm). 

Poznámka:

Distributor:

KREISLER Dental Implants

KREISLER Dental Implants

Živanského 8
621 00 Brno
Èeská republika

Mobil: +420 603 258 909, tel./fax: +420 541 237 074

Link: www.kreisler.cz

Výrobce/distributor: KREISLER Dental Implants


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent