informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Šroubové implantáty A-Z
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

  Vloženo: 15.12.2016 23:40

 

Téma:
Implantaèní systém KREISLER Dental Implants

Šroubové implantáty A-Z Šroubové implantáty A-Z KREISLER Dental Implants

Použití / charakteristika

Dentální implantát A-Z je šroubového tvaru a jeho variabilita umožòuje nasazení ve všech typech kostí obou èelistí.

Implantáty A-Z jsou vyrobeny z èistého titanu, jejichž povrch je pískován. Dodávány jsou ve tøech prùmìrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a pìti délkách (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm).

Vnitøní èást implantátu má tvar šestihranu, který má následující funkce:

  • Slouží pro snadné uchycení zavadìèe pøi implantaci.

  • Plní antirotaèní funkci pøi následném ukotvení nástavby.

  • Plní polohovací funkci u angulované nástavby (po 60 stupních).


Nástavby implantologického systému A-Z

Nástavba pøímá

Nástavba pøímá A-Z (0°) se šestihranem zajišuje pøesné polohování v dentálním implantátu a je urèena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní èásti nástavby vkládané do implantátu plní antirotaèní funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.

Nástavby dodáváme ve tøech prùmìrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a ètyøech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba angulovaná

Nástavba angulovaná A-Z (angulace 13° a 23°) se šestihranem zajišuje pøesné polohování v dentálním implantátu (po 60 stupních k ose implantátu) a je urèena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní èásti nástavby vkládané do implantátu plní antirotaèní funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.

Nástavby dodáváme ve tøech prùmìrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a ètyøech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba kulová

Nástavba kulová A-Z slouží jako nosný prvek pro hybridní snímatelné náhrady.

Stejnì jako v pøípadì pøímých a angulovaných nástaveb je spodní èást nástavby opatøená antirotaèním prvkem (šestihranem).

Kulové nástavby jsou dodávány ve tøech prùmìrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a tøech délkách (2 mm; 3 mm; 4 mm).

Poznámka:

Distributor:

KREISLER Dental Implants

KREISLER Dental Implants

Živanského 8
621 00 Brno
Èeská republika

Mobil: +420 603 258 909, tel./fax: +420 541 237 074

Link: www.kreisler.cz

Výrobce/distributor: KREISLER Dental Implants


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent